Hopp til hovedteksten
gytebiomasse_torsk.gif
Utskriftsvennlig versjon

torsk

ICES vurderer bestanden av nordøstarktisk torsk til å ha god reproduksjonsevne, men beskatningen er ikke bærekraftig og er langt høyere enn det som er tilsiktet i forvaltningsplanen.Gytebestandens størrelse er over føre-var-grensen (Bpa). Gytebestanden har vært over Bpa siden 2002. Fiskedødeligheten ble redusert betydelig i perioden 1999-2003, men har siden økt til en beregnet verdi lik Blim i 2005. Toktene indikerer at de siste årsklassene er ved eller under gjennomsnittet.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2006

Status

ICES vurderer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, men beskatningen er ikke bærekraftig og er langt høyere enn det som er tilsiktet i forvaltningsplanen.Gytebestandens størrelse er over føre-var-grensen (Bpa). Gytebestanden har vært over Bpa siden 2002. Fiskedødeligheten ble redusert betydelig i perioden 1999-2003, men har siden økt til en beregnet verdi lik Flim i 2005. Toktene indikerer at de siste årsklassene er ved eller under gjennomsnittet.

Forvaltningsregel

Forvaltningsregelen vedtatt av Den norsk-russiske fiskerikommisjonen er av ICES vurdert å være i samsvar med føre-var-tilnærmingen. Regelen har ikke vært evaluert for dagens omfang av urapportert fiske. ICES påpeker at forvaltningsregelen ikke er skikkelig håndhevet, siden urapporterte landinger har gitt en betydelig høyere beskatning enn det regelen forutsetter.

Forvaltningsråd

Siden forvaltningsregelen ikke erblitt fulgt, konkluderer ICES at beskatningen bør begrenses av føre-var-grensene. Det tilsier at samlet fangst i 2007 ikke overstiger 309 000 tonn.

Forvaltningsregelen tilsier en TAC i 2007 på 366 000 tonn. En slik framskriving forutsetter at all fangst avregnes mot TAC.

Det er beregnet en årlig urapportert fangst på 90 000-117 000 tonn i årene 2002-2004 og 166 000 tonn i 2005. Dette representerer 35 % tillegg til offisiell fangst i 2005. Urapporterte landinger reduserer effekten av forvaltningstiltak og undergraver målene i den vedtatte forvaltningsregelen. I et lengre perspektiv er det under slike forhold ikke sannsynlig at fangstregelen alene kan sikre bestanden og framtidig fiske. Tiltak for å stoppe urapportert fiske er påkrevd.

I disse fiskeriene må det videre tas hensyn til behovet for vern av kysttorsk og uer.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

  • Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 220.000 tonn
  • Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 460.000 tonn
  • Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,74
  • Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,40
  • Antatt fiskedødelighet i 2006: 0,74
    Denne er satt lik beregnet fiskedødelighet i 2005, istedet for åbruke et treårs gjennomsnitt (2003-2005). Dette fordi både fiskedødelighet og dokumentert fangstinnsats har økt de to siste årene.
  • Ventet gytebestand i 2007: 441.000 tonn
    Dette er under Bpa, og fangstregelen fraviker dermed begrensningen på maks 10 % TAC-endring fra år til år, og fiskedødeligheten brukt for å beregne treårs gjennomsnittsfangst (2007-2009) er skalert ned i henhold til forholdet mellom beregnet gytebestanden og Bpa (F=0.4*441/460).

Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2007

Fiskedødelighet 2007 Fangst 2007 Gytebestand 2008 Kommentarer
0,00
0
787
 
0,25
207
629
Fiske ved Fmax
0,40
309
548
Fiske ved Fpa
0,49*
366
506
I henhold til forvaltningsregelen
0,74*
504
406
Nåværende beskatningsnivå
* er ikke ansett å være i samsvar med føre-var-tilnærmingen

Kommentarer

På bakgrunn av den økende tendensen i underrapportert fangst kan denne bestandsframskrivingen basert på en status quo fiskedødelighet være for optimistisk (svarer til 551 000 tonn fangst i 2006). I tillegg til denne usikkerheten vil dagens høye fiskedødelighet i seg selv tilsi høy usikkerhet i framskrivingene. Manglende prøvetaking av urapportert fangst er også en kilde til usikkerhet.

Sammenliknet med bestandsvurderingen for ett år siden er bestanden i 2005 justert noe ned; 8 % for totalbestand og 15 % for gytebestand. Fiskedødelighet for 2004 er justert 19 % opp. Revisjon av fangsten i 2004 forklarer 6 % økning i fiskedødelighet og 7 % reduksjon i gytebestand.

Anbefalt kvote 2006: 471 000 tonn
Avtalt TAC 2006: 471 000 tonn

 

fiskedodelighet_torsk.gif

gytebiomasse_torsk.gif

Figurene indikerer utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.

~ tilbake