Hopp til hovedteksten
nvg.gif
Utskriftsvennlig versjon

Sild

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2006

Status

ICES vurderer bestanden av norsk vårgytende sild til å ha full reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig.

Gytebestanden i 2006 er beregnet til 10,3 millioner tonn og domineres av årsklassene 2002, 1998 og 1999. 2003-årsklassen vurderes å være av moderat størrelse, mens 2004-årsklassen er vurdert til å være stor. Gytebestanden ventes å holde seg på vel 10 millioner tonn i årene 2007 og 2008.

Forvaltningsråd

De fem kyststatene EU, Norge, Russland, Island og Færøyene, som forvalter  bestanden i felleskap, vedtok i 1999 en langsiktig forvaltningsplan der fiskedødeligheten skal holdes lavere enn 0,125. I 2001 ble det videre bestemt at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden blir mindre enn 5 millioner tonn (Bpa). ICES har vurdert forvaltningsplanen til å være i tråd med føre-var-prinsippet. I de senere årene har man imidlertid ikke blitt enige om totalkvote og fordeling av denne. Derfor har kyststatene satt egne kvoter som til sammen har ligget noe over det forvaltningsplanen tilsier.

ICES anbefaler at fisket bør forvaltes i henhold til den vedtatte forvaltningsplanen. Det innebærer en totalfangst i 2007 på 1,28 millioner tonn.

Nøkkeltall – forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 2,5 millioner tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 5,0 millioner tonn
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,15
Ventet fiskedødelighet i 2006: 0,096
Ventet fangst i 2006: 967 000 tonn
Ventet gytebestand i 2007: 10,6 millioner tonn
Anbefalt totalkvote i 2007: 1,28 millioner tonn
Det ble ikke oppnådd avtale om totalkvote for 2006.

Havforskningsinstituttets anbefaling og kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.

nvg.gif

Figurene viser utviklingen i gytebiomasse og fiskedødelighet.

~ tilbake