Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Kvoteråd gitt våren 2005

Ingen dramatiske endringer i bestandsutviklingen
ICES' anbefalinger for 2006 - Pressemelding 06.06.2005, oppdatert 08.06.2005

Den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) har nå gitt anbefalinger for fiske på flere viktige bestander for 2006. I Barentshavet er bestanden av hyse og sei i en positiv utvikling, mens veksten i torskebestanden har stagnert. De to uerartene og kysttorsken er på et kritisk lavt nivå, mens blåkveita synes å ta seg noe opp. Behovet for vern av kysttorsk og uerartene bør få konsekvenser for fisket etter andre arter. Bestanden av sild i Nordsjøen er stor, men rekrutteringen synes å svikte.

ICES anbefaler følgende kvoter for 2006:

  • Nordøstarktisk torsk: 471 000 tonn
  • Nordøstarktisk hyse: Inntil 112 000 tonn
  • Nordøstarktisk sei: Inntil 202 000 tonn
  • Nordøstarktisk blåkveite: Inntil 13 000 tonn
  • Norsk kysttorsk (nord for 62ºN): ingen fangst
  • Snabeluer: Ikke noe direkte trålfiske, stenging av områder og lave tillatte bifangstrater
  • Vanlig uer: Strengere reguleringer enn de som nå gjelder, på grunn av fortsatt nedgang i gytebestand og rekruttering
  • Nordsjøsild: Totalfangst i det direkte sildefisket på rundt 450 000 tonn