Hopp til hovedteksten

Kvoteråd høsten 2005

Sviktende kvalitet på fangststatistikk påvirker bestandsberegningeneAnbefalinger for fiske på en rekke viktige bestander er nå gjort tilgjengelig fra ICES. Rådgivningen for flere bestander er blitt vanskeligere på grunn av underrapportering fra fiskeriene. De store pelagiske bestandene av kolmule og makrell er i god forfatning, men høstes ikke bærekraftig. Store mengder ungsild i Barentshavet beiter på lodda og bidrar til bestandssvikt til tross for stengte fiskerier. Mengden av gytemoden torsk i Nordsjøen er langt under kritisk nivå. Sei og hyse i Nordsjøen høstes bærekraftig.

ICES anbefaler følgende kvoter for 2006:

 • Norsk vårgytende sild: ikke over 732 000 tonn
 • Makrell: mellom 373 000 og 487 000 tonn
 • Taggmakrell: mindre enn 150 000 tonn
 • Kolmule: mindre enn 1 500 000 tonn
 • Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og den østlige Engelske kanal: Null fangst
 • Rødspette: 48 000 tonn
 • Breiflabb: Ingen økning i fiskeinnsatsen
 • Tobis: Fortsatt null fangst
 • Øyepål: Fortsatt null fangst

For sei, hyse og lodde anbefaler ICES at vedtatte forvaltningsplaner følges. Dette innebærer følgende kvoteråd:

 • Sei i Nordsjøen og vest av Skottland: 123 300 tonn
 • Hyse i Nordsjøen og Skagerrak: 39 400 tonn
 • Lodde: Fortsatt null fangst

Kvoteanbefalingene for rødspette, hyse og sei forutsetter at disse fiskeriene foregår med minimal bifangst/utkast av torsk.

Breiflabb

Breiflabb

Det er stor usikkerhet rundt fangst og innsatsdata for breiflabb, og begrenset kunnskap om bestandsdynamikk og –fordeling. ICES anbefaler at innsatsen i fisket ikke bør øke, og at fisket må følges opp med bindende programmer for innsamling av fangst- og innsatsdata på breiflabb tatt både som målart og bifangst.

les mer

Hyse i Nordsjøen og Skagerrak

Hyse

ICES vurderer bestanden til å ha god reproduksjonsevne og til å være høstet bærekraftig.

les mer

Kolmule

Kolmule

ICES vurderer bestanden til ha god reproduksjonsevne, men at den ikke høstes bærekraftig. Det er bare uvanlig god rekruttering siden 1996 som har gjort at bestanden har tålt høsting på et nivå som betraktes som ikke bærekraftig. Det fiskes på noen få årsklasser. Samtidig er beskatningsmønsteret forandret slik at en større andel ung kolmule fanges. Dette gjør prognoser og estimater av gytebestand og høstingsnivå usikre.

les mer

Lodde

Lodde

Bestanden anses å ha sviktende reproduksjonsevne. Selv om det ikke fiskes, er det beregnet at den modnende bestanden vil reduseres falle under kritisk nivå ved gytetidspunktet (april 2006). Nedgangen skyldes at både torsk og sjøpattedyr vil beite på loddebestanden fra oktober i år og fram til gyting.

les mer

Makrell

Makrell

Dagens beskatningsnivå er for høyt, og det er ikke bærekraftig. ICES anbefaler at omforente kvoter må dekke alle områder hvor nordøstatlantisk makrell fiskes. For å beskytte nordsjøkomponenten som fortsatt er på et lavt nivå, anbefaler ICES å stenge Skagerrak og den sentrale og sørlige Nordsjøen hele året, å stenge den nordlige delen av Nordsjøen i perioden 15. februar-31. juli, og at minstemålet på 30 cm i Nordsjøen må opprettholdes.

les mer

Norsk vårgytende sild

Norsk vårgytende sild

Bestanden vurderes å ha god reproduksjonsevne og høstes bærekraftig. For 2005 oppnådde ikke EU, Norge, Russland, Island og Færøyene felles enighet om en totalkvote, og statene satte egne kvoter for 2005 som til sammen utgjør en vesentlig økning utover forvatningsplanen. Det økte uttaket i 2005 påvirker anbefalingene for 2006 negativt.

les mer

Rødspette i Nordsjøen

Rødspette i Nordsjøen

Bestanden har risiko for redusert reproduksjonsevne, men den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten er blitt delt opp i en konsumfiskedødelighet og en utkastdødelighet. Den første ser ut til å avta, mens utkastdødeligheten ser ut til å øke.

les mer

Sei i Nordsjøen og vest av Skottland

Sei i Nordsjøen og vest av Skottland

ICES' vurdering er at bestanden har god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig.

les mer

Vestlig taggmakrell

Vestlig taggmakrell

Bestandsberegning med tilfredsstillende kvalitet er ikke mulig. Derfor er det stor usikkerhet om bestandsstørrelse og fiskedødelighet.  Bestanden har gått nedover siden den svært rike 1982-årsklassen var på sitt høyeste i 1988. Siden 1982 har ingen ny virkelig sterk årsklasse vist seg. Det er bekymringsfullt at fisket i ungfiskområdene har økt kraftig de siste årene.

les mer

Tobis i Nordsjøen

Tobis i Nordsjøen

ICES vurderer bestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne. Gytebestanden i 2004 er beregnet til å være den laveste siden 1983, og under kritisk nivå siden 2000. ICES anbefaler at fiskeriet bør forbli stengt inntil det foreligger  sikker informasjon om at bestanden vil være over føre-var-nivået i 2007.  Informasjon om dette kan komme fra et dansk forskningstokt i desember 2005 og fra forsøksfiske i april 2006.

les mer

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og den østlige Engelske kanal

Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og den østlige Engelske kanal

ICES vurderer bestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne. Gytebestanden er langt under kritisk nivå. Årsklassene 2001-2004 er alle beregnet til å være langt under middels styrke.

les mer

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

Øyepål i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat

ICES vurderer bestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne. Gjenåpning av fisket bør kun vurderes dersom det internasjonale bunntråltoktet i januar-februar 2006 påviser en sterk 2005-årsklasse, og bare dersom det er sikkert at gytebestanden i 2007 vil komme over føre-var-nivået.

les mer