Hopp til hovedteksten

Seismikk - 2015

Publisert: 22.04.2015

ORG Geophysical As: ORG15260 Melding, 23. mars. 2015

Vurdering*/Tilråding: Området det søkes for er i konflikt med ynglefelt for ( yngling primo april til ultimo mai) uer i blokkene 6306/2, 3, 5, 6; 6307/1, 4; 6406/11, 12; Vi vil derfor fraråde at undersøkelsen startes opp i overnevnte blokker før primo juni, ut over dette har vi har ingen innvendinger på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 22.04.2015

ORG Geophysical As: ORG15259 Melding, 23. mars. 2015

Vurdering*/Tilråding: Vi har ingen innvendinger til denne undersøkelsen på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 22.04.2015

ORG Geophysical As: ORG15258 Melding, 23. mars. 2015

Vurdering*/Tilråding: Området det søkes for er i konflikt med yngleområdet for snabeluer (yngling mars –april), derfor frarådes elektromegnetiske undersøkelser i blokk 6607/3 før primo mai. For det øvrige området det søkes om har ingen innvendinger til denne undersøkelsen på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 22.04.2015

ORG Geophysical As: ORG15257 Melding, 23. mars. 2015

Vurdering*/Tilråding: Vi har ingen innvendinger til denne undersøkelsen på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 22.04.2015

ORG Geophysical As: ORG15256 Melding, 23. mars. 2015

Vurdering*/Tilråding: Vi ingen innvendinger til denne undersøkelsen på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 22.04.2015

ORG Geophysical As: ORG15255 Melding, 23. mars. 2015

Vurdering*: Området det søkes for er i konflikt med gyteområdet for øyepål (gyting fra primo januar til ultimo mai, med topp i gyting før primo mai) og torsk (gyting fra primo januar til ultimo april). Det må tas hensyn til gyting og gytefelt som foregår i området det søkes for.

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vi vil fraråde at denne undersøkelsen startes før primo mai i de deler det omsøkte området som er i konflikt med gytefeltene. Blokkene 33/6; 34/4, 5, 6 og 9 er ikke i konflikt med gytefelt.

 
Publisert: 22.04.2015

ORG Geophysical As: ORG15254 Melding, 23. mars. 2015

Vurdering*: Området det søkes for er i konflikt med gyteområdet for øyepål (gyting fra primo januar til ultimo mai, med topp i gyting før primo mai) og torsk (gyting fra primo januar til ultimo april). Det må tas hensyn til gyting og gytefelt som foregår i området det søkes for.

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vi vil fraråde at denne undersøkelsen startes før primo mai i de deler det omsøkte området er i konflikt med gytefelt.

Publisert: 22.04.2015

ORG Geophysical As: ORG15253 Melding, 23. mars. 2015

Vurdering*: Området det søkes for er i konflikt med gyteområdet for hyse (gyting fra primo mars til ultimo mai, med topp i gyting fra medio mars til medio april), øyepål (gyting fra primo januar til ultimo mai, med topp i gyting før primo mai) og torsk (gyting fra primo januar til ultimo april), hvitting (gyting fra primo januar til primo juli). Det må tas hensyn til gyting og gytefelt som foregår i området det søkes for.

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vi vil fraråde at denne undersøkelsen startes før medio juni.

Publisert: 22.04.2015

ORG Geophysical As: ORG15252 Melding, 23. mars. 2015

Vurdering*: Området det søkes for er i konflikt med gyteområdet for hyse (gyting fra primo mars til ultimo mai, med topp i gyting fra medio mars til medio april), øyepål (gyting fra primo januar til ultimo mai, med topp i gyting før primo mai) og torsk (gyting fra primo januar til ultimo april), hvitting (gyting fra primo januar til primo juli). Det må tas hensyn til gyting og gytefelt som foregår i området det søkes for.

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vi vil fraråde at denne undersøkelsen startes før medio mai og da i områdets sørlige del. Det bør ikke være aktivitet med elektromagnetisk seismikk nord for 58° 50ˈN før etter medio juni.

Publisert: 16.04.2015

Electromagnetic Geoservices ASA: EMG15254, Endringsmelding 8. april. 2015

Vurdering /Tilråding *: Det området det søkes for er i konflikt med gyteområde for hyse, gyting fra primo mars til ultimo juni med forventet toppgyting før medio mai. Grunnet konflikt med gyteområde frarådes elektromagnetiske undersøkelser før etter medio mai innen for følgende blokker: 7218/8, 9, 11, 12; 7219/7, 10, 11, 12; 7119/2; 7120/9; 7121/7, 8, 10, 11, 12. Utover dette har vi ingen merknader til undersøkelsen på resursbiologisk grunnlag.

Publisert: 16.04.2015

Dolphin Geophysical AS: DOL15003 - Endringsmelding, 30. mars. 2015

Vurdering* : I deler av den perioden det søkes for er det omsøkte området i konflikt med yngle/ gytefelt for øyepål ( gyting primo januar til ultimo mai med toppgyting ferdig primo mai), blålange (gyting mai – juni) og uer (yngling primo april til ultimo mai) .
Tilråding*: Undersøkelsen frarådes i det tidsrom og i de områder gyting/yngling foregår, se kart http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html . Det er særlig viktig å unngå seismikk aktivitet i og i nærheten av gytefelt for rødlistearten blålange når denne arten gyter.

Publisert: 16.04.2015

Lundin Norway AS: LN15302 - Melding, 19. mars. 2015

Vurdering* /Tilråding: Vi har ingen merknader til denne undersøkelsen på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 16.04.2015

Statoil ASA ST15002 Nordsjøen, melding 20. mars. 2015

Vurdering:*: Det omsøkte området ligger innenfor gytefelt for hyse(gyting primo mars til ultimo mai, topp i gyting fra medio mars til medio april) og øyepål ( gyting primo januar til ultimo mai, med topp i gytingen før primo mai). Siden topp i gytingen er passet for begge arter vil undersøkelsen kunne gå som planlagt forutsatt oppstart etter medio mai. Måleenheter for trykk og volum mangler i søknaden.
Tilråding: Forutsatt oppstart etter medio mai har vi på ressursbiologisk grunnlag har vi ingen innvendinger mot undersøkelsen.

Publisert: 16.04.2015

ORG Geophysical As: ORG15250 Melding, 23. mars. 2015

Vurdering*: Området det søkes for er i konflikt med gyteområdet for hyse (gyting fra primo mars til ultimo mai, med topp i gyting fra medio mars til medio april) og torsk (gyting fra primo januar til ultimo april). Det må tas hensyn til gyting og gytefelt som foregår i området det søkes for.
Tilråding: Forutsatt at undersøkelsen ikke startes før etter medio mai har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 16.04.2015

ORG Geophysical As: ORG15251 Melding, 23. mars. 2015

Vurdering*: Området det søkes for er i konflikt med gyteområdet for hyse (gyting fra primo mars til ultimo mai, med topp i gyting fra medio mars til medio april), øyepål (gyting fra primo januar til ultimo mai, med topp i gyting før primo mai) og torsk (gyting fra primo januar til ultimo april). Det må tas hensyn til gyting og gytefelt som foregår i området det søkes for.
Tilråding: Forutsatt at det ikke foregår seismikk aktivitet før etter medio mai i blokkene: 8/7, 8, 9, 11, 12 og primo mai i blokkene: 2/8, 9, 11; 7/7, 8, 9, 10, 11 har vi ingen merknader til undersøkelsen på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 15.04.2015

Wintershall Norge AS: WIN15301 BSU - Endringsmelding, 27. mars. 2015

Vurdering*/ Tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 15.04.2015

Dolpin Geophysical AS, DOL15001, endringsmelding, 25. mars. 2015

Vurdering/ Tilråding *: Området det søkes for ligger i øst nærme gytefelt for hyse, gyting fra primo mars til ultimo juni. Dette gytefeltet er noe usikkert og gytetopp antas å være passert ved oppstart av undersøkelsen. Forutsatt at man ved oppstart før medio mai starter i områdets vestlige del og går mot øst har vi ingen merknader på resursbiologisk grunnlag til undersøkelsen.

Publisert: 15.04.2015

Searcher Seismic Pty Ltd, SS15001, melding, 20. mars. 2015

Vurdering/ Tilråding *: Området det søkes for ligger nærme gytefelt for hyse, gyting fra primo mars til ultimo juni. Dette gytefeltet er noe usikkert og gytetopp antas å være passert dersom undersøkelsens oppstart skjer først ultimo april, dette gjelder blokkene 7120/6, 7, 8, 9, 10, 11. Ved seismikkaktivitet i blokkene 7120/6, 7, 8, 9, 10, 11 før medio mai bør det etterstrebes at aktiviteten starter i vest og senere går mot øst der gytefeltet for hyse befinner seg. For blokkene 7121/4, 7, 9, 10, 11, 12 og 7122/7 bør der ikke være seismikk aktivitet før etter medio mai. Utover dette har vi ingen merknader på resursbiologisk grunnlag til undersøkelsen.

Publisert: 15.04.2015

Electromagnetic Geoservices ASA: EMG15255, Barentshavet, Melding 26. feb. 2015

Vurdering /Tilråding *: Vi har ingen merknader til undersøkelsen på resursbiologisk grunnlag.

Publisert: 15.04.2015

RWE Dea Norge AS: RWE15300 -2D Endringsmelding, 2. feb. 2015

Vurdering/Tilråding: Ingen merknader på resursbiologisk grunnlag.

Publisert: 15.04.2015

Electromagnetic Geoservices ASA: EMG15256, Melding 4. mars. 2015

Vurdering /Tilråding *: Området det søkes for er i konflikt med yngleområdet for snabeluer, som er en rødlisteart. Yngling foregår i tidsrommet mars-april. Det anbefales ikke bruk av elektromagnetiskkilde før primo mai i blokkene: 6708/7, 9, 10, 11, 12; 6607/1, 2, 3 og 6606/3. Utover dette har ingen merknader til undersøkelsen på resursbiologisk grunnlag.

Publisert: 15.04.2015

MultiClient Geophysical AS, MCG15001, melding 5. mars. 2015

Vurdering/Tilråding *: Vi har på resursbiologisk grunnlag ingen merknader til undersøkelsen.

Publisert: 15.04.2015

BP Norge AS, BPN15301, melding, 5. mars. 2015

Vurdering/Tilråding *: Vi har på resursbiologisk grunnlag ingen merknader til undersøkelsen.

Publisert: 15.04.2015

Det norske oljeselskap AS, DN15300, melding, 6. mars. 2015

Vurdering:*-**: Det omsøkte området ligger innenfor gytefelt for hviting gyting i perioden fra ca. primo januar til ca. primo juli. Nyere informasjon kan tyde på at hvittingen sitt gyteområde er større enn det som til nå publiserte kart viser. En tilpasset mindre borrestedsundersøkelse vil derfor ikke representere en trussel mot bestandens reproduksjon dersom denne gjennomføres tidligst primo mai.
Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting før primo mai, utover dette har vi ingen innvendinger mot undersøkelsen.

Publisert: 15.04.2015

Statoil ASA, ST15303 Nordsjøen, melding 11. mars. 2014

Vurdering:*-**: Det omsøkte området ligger innenfor gytefelt for hyse (gyting primo mars til ultimo mai), torsk (gyting primo januar til ultimo april) og øyepål (gyting primo januar til ultimo mai).
Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting før medio mai, utover dette har vi ingen innvendinger mot undersøkelsen.

Publisert: 15.04.2015

Electromagnetic Geoservices ASA EMG14256, endringsmelding 11.mars.2015

Vurdering/ Tilråding *: Vi har ingen merknader til undersøkelsen på resursbiologisk grunnlag.

Publisert: 15.04.2015

VNG Norge AS: VNG15300 - Melding, 16. mars. 2015

Vurdering* : I deler av perioden det søkes for er der en konflikt i forhold til ynglefelt for Uer med yngling fra ultimo april til ultimo mai. Uer bestanden har de siste årene vist en klar nedgang og er nå mindre enn noen gang, derfor må vi forsøke å begrense seismikkaktiviteten i og i nærheten av ynglefelt særlig tidlig i yngleperioden.
Tilråding: For å unngå konflikt med yngle i det omsøkte området frarådes oppstart av undersøkelsen før medio mai. Utover dette har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 15.04.2015

TGS Nopec Geophysical Company ASA: TGS15002 - Melding, 16. mars. 2015

Vurdering* /Tilråding: Vi ingen merknader til denne undersøkelsen på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 15.04.2015

PGS Geophysical AS: PGS15008 - Melding, 03. mars. 2015

Vurdering*/Tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til denne undersøkelsen.

Publisert: 15.04.2015

VNG Norge AS: VNG15300 - Endringsmelding, 9. april. 2015

Vurdering* : I deler av perioden det søkes for er der en konflikt i forhold til ynglefelt for Uer med yngling fra ultimo april til ultimo mai. Uer bestanden har de siste årene vist en klar nedgang og er nå mindre enn noen gang, derfor må vi forsøke å begrense seismikkaktiviteten i og i nærheten av ynglefelt særlig tidlig i yngleperioden. Ut fra kildestørrelse og oppgitte kurslinjer, i tilleggsinformasjon gitt av selskapet, vurderes skremmeavstand til ynglefelt å være tilstrekkelig.
Tilråding: Vi har ingen merknader til denne undersøkelsen på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 15.04.2015

TGS Nopec Geophysical Company ASA: TGS15003 - Melding, 19. mars. 2015

Vurdering* /Tilråding: Vi har ingen merknader til denne undersøkelsen på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 25.02.2015

Dolphin Geophysical AS: DOL15002 - Melding, 5. feb. 2015

Vurdering* : I deler av den omsøkte perioden er det omsøkte området i konflikt med gytevandring for Torsk, Hyse og lodde.
Tilråding: For å unngå konflikt med gytevandringer i det omsøkte området frarådes oppstart av undersøkelsen før medio mai. Utover dette har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 25.02.2015

RWE Dea Norge AS: RWE15300 -2D Melding,5. feb. 2015

Vurdering/Tilråding: Ingen merknader på resursbiologisk grunnlag.

Publisert: 25.02.2015

Polaricus Seismic Limited: POL15002 -3D Endringsmelding, 4. feb. 2015

Vurdering*: Det omsøkte området er i konflikt med gyteområdet for rognkjeks med gytetidspunkt fra ultimo mars til ultimo mai. Det er også mulighet for at lodde mer sporadisk gyter i området tidlig i den omsøkte perioden. Siden denne undersøkelsen foregår nærme kysten og over en lang strekning kan dette kunne virke uheldig inn på gyting som foregår.
Tilråding: Vi vil på ressursbiologisk grunnlag fraråde at undersøkelsen startes opp før medio mai, og da under forutsetning av at områdene som ligger nærmest kysten tas til slutt.

Publisert: 25.02.2015

CGG Services (Norway) AS: CGG15001 -3D Melding, 28. jan 2015

Vurdering*: Det søkte området er i konflikt med gyteområder for Hyse, Sei, Torsk, Øyepål og Blålange i den perioden det søkes for.
Tilråding: På resursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i det omsøkte området i den perioden det søkes for.

Publisert: 20.02.2015

Electromagnetic Geoservices ASA EMG14256 Barentshavet, endringsmelding 23. jan. 2014

Vurdering/ Tilråding *: Ingen merknader på resursbiologisk grunnlag.

Publisert: 20.02.2015

Polaricus Seismic Limited: POL15001 -3D Endringsmelding, 19. jan. 2015

Vurdering*: Det omsøkte området er i konflikt med gyteområdet for hyse med gytetidspunkt fra primo mars til ultimo juni med hovedtyngde i slutten av april.
Tilråding: Vi vil på ressursbiologisk grunnlag fraråde at undersøkelsen startes opp før etter ultimo mai.

Publisert: 20.02.2015

Electromagnetic Geoservices ASA: EMG15251 Barentshavet, Endringsmelding 16. jan. 2015

Vurdering: Det omsøkte området er i konflikt med gyting for følgende arter: Sild, medio feb. - primo april; Nordøstarktisk torsk ultimo mars –ultimo april; Hyse primo mars – ultimo juni og muligens også Nordøstarktisk sei, medio jan. – medio mars.
http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html
http://www.imr.no/filarkiv/2013/04/kilo_rapporten_fisken_og_havet_3_2013.pdf/nb-no
http://www.imr.no/publikasjoner/andre_publikasjoner/havforskningsrapporten/nb-no
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/115197
Tilråding *: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde elektromagnetisk undersøkelse i det omsøkte området i gytetida for de overnevnte arter.

Publisert: 20.02.2015

Wintershall Norge AS: WIN15301 BSU Nordsjøen- Melding, 16. jan. 2015

Vurdering*: Endringen i areal i vest fra opprinnelig melding medfører konflikt meg gytefelt for hyse med gyting fra primo mars til ultimo mai.
Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i gyteperioden for hyse i den utvidede delen av undersøkelsen, sammenlignet med opprinnelig plan.

Publisert: 02.02.2015

Electromagnetic Geoservices ASA EMG14257 Barentshavet, endringsmelding 23.jan.2014

Vurdering/ Tilråding *: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Publisert: 02.02.2015

Electromagnetic Geoservices ASA EMG15252 Barentshavet, melding 14.jan.2015

Vurdering: Det omsøkte områdets sørligste del er i konflikt med gytefelt for lodde, primo mars til ultimo april.

Tilråding *-**: Under forutsetning av at der ikke foregår aktivitet med elektromagnetisk kilde innenfor blokkene: 7122/8, 9, 11, 12; 7123/7; i gytetiden for lodde, har vi ingen merknader til undersøkelsen på resursbiologisk grunnlag.

Publisert: 29.01.2015

Dolpin Geophysical AS, DOL15011, melding 16. jan. 2015

Vurdering: Det foregår konsentrert gytevandring og gyting i området i den omsøkte perioden. Seismikkskyting i området vil kunne forstyrre konsentrert gytevandring, men i områdets nordlige del antas denne å være over i slutten av april. Seismisk skyting fra primo februar vil, i perioden det søkes om, virke forstyrrende for flere arter som gyter i og i nærheten av det omsøkte området. Det er særlig områdets sørlige del som er i konflikt med gytefelt. I tillegg konflikter i områdets sørlige del er områdets midtre del mot vest i konflikt med gytefelt for hyse, noe som bør tas hensyn til ved eventuelle endringer av plan.
Tilråding *: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i det omsøkte området i den perioden det søkes om.

Publisert: 26.01.2015

Lundin Norway AS LN14301 Barentshavet, endringsmelding 05.jan. 2015

Vurdering*: I den omsøkte området perioden vil det være gytevandring i området, hovedsakelig av torsk. Det er viktig at seismikk aktiviteten undersøkelsen genererer ikke forstyrrer gytevandringen opp mot gytefeltet. Selv om dette er en borrestedsundersøkelse og det er en begrenset mengde seismikk aktivitet som gjenstår av det som var opprinnelig planlagt, er det allikevel tilrådelig at undersøkelsen avsluttes innen ultimo januar for å ta hensyn til gytevandringen.
Tilråding: Forutsatt at undersøkelsen avsluttes innen ultimo januar har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).