Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Vitenskapelige undersøkelser med forskningsfartøyet FF "Knorr" på Mørekysten, Lofoten-Vesterålen og Finnmark

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi følgelig ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som omsøkt.
For å øke verdien av undersøkelsene/toktet vil vi tilråde at følgefartøyet(ene) blir utstyrt med hydrofon(er) for måling av bakgrunnsstøy ved skiftende værforhold (vind og bølger).

Svardato: 30.1.2014
Vår ref. 14/43-1; 328/14
Bakgrunn: Kort beskrivelse av formål med toktet: Å studere vandring, gyting og populasjonsdynamikk av sild, torsk og lodde på norskekysten og deres samspill med predatorer. Hovedinstrumentet er ”Ocean Acoustic Waveguide Remote Sensing” (OAWRS) (”akustisk fjernmålingsinstrument basert på bølgelederprinsippet”) (en sonar). Den romlige samplingsfrekvensen av OAWRS er omtrent 10 tusen til 1 million ganger større enn for konvensjonelle akustiske teknologier. Et delmål er å avdekke lite kjente vandrings- og gytemekanismer med OAWRS-systemet over store områder.
Selskap og avsenders ref: Woods Hole Oceanographic Institution, Nicolas Makris, 17.9.2013.
Operatør og fartøy: Woods Hole Oceanographic Institution, FF "Knorr".
Type: Utføring av akustiske undersøkelser støttet av oseanografiske og batymetriske undersøkelser innen oppgitte områder på kysten fra Møre til Varangerfjorden.
Instrumentering - utstyr: OAWRS-systemet, flerstråle topografiekkolodd (Seabeam), vitenskapelig ekkolodd for fisk og plankton (EK60), CTD, XBT og tauet vannprøvetaker.

Område: Utvalgte områder langs Norskekysten fra Møre til Varangerfjorden, jf. medsendt kart.
Tid: Fra 15. februar til 14. mars 2014.
Vurdering: Et av fundamentene for HIs rådgiving i tilknytning til ”menneskeskapt lyd og påvirkning på fisk” er at slike forsøk ikke skal foregå på gyteområder og i konsentrerte gytevandringsveier. Da sjølsagt betinget av at utsendt lydenergi ligger innenfor hørselsområdene for aktuelle fiskearter.
Et spesielt moment her er at undersøkelsene skal gjennomføres på gytefelt for sild (gyteperiode: primo februar til ultimo april), torsk (gyteperiode: medio mars til medio mai), sei (gyteperiode: medio februar til medio april) og lodde (gyteperiode: primo mars til ultimo april).

Dette er en spesiell akustisk undersøkelse idet frekvensområdet for utsendt signal/energi er heller lavfrekvent, dvs. i området 900 Hz til 1400 Hz (-3 dB). Dette medfører at en del av den utsendte lydenergien ligger innenfor hørselsområdet hos sild, men utenfor hørselsområdene for torsk og sei (typisk for torskefisker) og lodde (typisk for laksefisker).

Når vi går inn i relevante tekniske og operasjonelle detaljer for OAWRS-systemet på dette toktet (ikke oppgitt i søknaden (ufullstendig) - framskaffet gjennom direkte e-postkontakter med Dr. Nicolas Makris, WHOI, 28.-29.1.2014), framkommer følgende:

a) Maks. kildenivå: SLmaks = 203 dB// 1 μPa rel. 1 m. Kilden vil bli kjørt med redusert kildenivå, SLbruk ≤ 180 dB// 1 μPa rel. 1 m i disse undersøkelsene (pers. komm: O.R. Godø, HI).
b) Kilden vil for det meste sende innen frekvensområdet 900 Hz til 1400 Hz, men vil også sende innen området 850 Hz til 2000 Hz med redusert effekt.
c) For avstander < 100 m fra kilden vil lydtrykknivået, SPL < 180 – 40 - ∆ dB = 140 - ∆, der ∆ er et uttrykk for et varierende ikke-koherent interferensnivå mellom kildeelementene. Ved avstander > 100 m vil interferensen mellom strålene bygge seg opp koherent (∆ => 0).
d) Kilden er direktiv i vertikalplanet (ca. 10°) og bortimot rundstrålende i horisontalplanet.

For å illustrere den eventuelle påvirkningen på sild, gjøres dette med et diagram som vist i figur 1. Figuren viser høreterskelen for sild og frekvensområder som vil bli benyttet av OAWRS-sonaren (røde og blå vertikale streker), jf. figurtekst. Terskelen er relatert til et svært lavt bakgrunnsstøynivå. Ute i frie farvann vil bakgrunnsstøynivået være betydelig høyere hovedsakelig styrt av vindstyrke (ca. 20 dB forskjell mellom laber og frisk bris), nedbør (regn/hagl) og fartøystøy i det relevante frekvensområdet. Dette betyr at høreterskelen vil bli løftet ”tilsvarende” med økende bakgrunnsstøynivå – dvs. at silda vil høre ”dårligere. Lydenergien (lydstyrken) som silda oppfatter, vil være en integrasjon innenfor hørselsområdet over de frekvensområder som OAWRS-sonaren sender innenfor.

Ut fra hva som er nevnt her og i pkt. a-d, vil lydstimuluset fra sonaren sannsynlig være fra ”lavt til middels” med hensyn på betydelige atferdsendringer av silda.

Høreterskel for sild

Figur 1. Høreterskel for sild innen frekvensområdet 30 Hz – 4000 Hz ved ideelle bakgrunnsstøyforhold (Enger, 1967). Røde streker: Mest benyttet frekvensområde for OAWRS-sonaren i denne undersøkelsen (900 Hz – 1400 Hz). Blå streker: Delvis benyttet frekvensområde (850 Hz – 2000 Hz).


Det kan også nevnes at tidligere forskning har vist at utsendt lydenergi innen frekvensområdet 1000 Hz til 2000 Hz fra sonar (fregattsonarer) med høyere kildenivå enn OAWRS-sonaren ikke har forårsaket atferdsendringer hos voksen sild.

Det kan ellers nevnes at vunnet kunnskap fra dette toktet, vil øke HIs kunnskapsbase innen lavfrekvente akustiske målesystemer/-metoder. Dette momentet har ingen betydning for HIs ”Tilråding”!

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).