Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2018

Kysttokt hausten 2017. (Toktrapport nr. 2 - 2018)

Hovudføremålet med toktet er å  framskaffa indeksar for talet på fisk og data over lengde og vekt for kvar aldersgruppe av sei og kysttorsk nord for 62ºN til bruk i bestandsvurderingar.
Det var ein reduksjon på 15% i dei akustiske registreringane av sei samanlikna med 2016 til eit nivå på knapt 90% av gjennomsnittet for 2003-2016. 3- og 4 år gamal sei var mest talrike og indeksane var om lag på gjennomsnittsnivå.

For kysttorsk var det ein nedgang i indeksane for dei fleste aldersgrupper. Akustisk gytebiomasse var om lag  30% lågare enn i 2016.
 

Last ned:

Mareano-tokt 1-2017 (Toktrapport nr. 3 - 2018)

For Barentshavet øst rettet mot innsamling av videodata.

Last ned:

Mareano-tokt 2-2017 (Toktrapport nr. 4 - 2018)

For Barentshavet øst og områder vest for Svalbard.

Last ned:

Distribution and abundance of Norwegian spring-spawning herring during the spawning season in 2018 (Toktrapport nr. 5 - 2018)

During the period 13-25th of February 2018 the spawning grounds from Møre (62ºN) to the borderline Troms-Finnmark at Tromsøflaket (71º) were covered acoustically by the commercial vessels MS Eros, MS  Kings Bay and MS Vendla. 

Last ned: