Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2012

Toktrapport nr 1 - 2012 - Seltellingstoktet 2012

2012.04.23 10:35
Last ned:

Toktrapport nr 2 - 2012: MAREANO-tokt 2010

Samlet toktrapport for 2010 for bunnkartlegging på Nordkapp-transektet, Troms III og Nordland VI.

2012.04.27 10:17
Last ned:

Toktrapport 3 2012 -Økosystemtok Norskehavet

Makelltokt i Norskehavet 1. juli  - 10. august

2012.08.31 07:51
Last ned:

Toktrapport 4 - 2012: Northeast Atlantic mackerel (Scomber scombrus) abundance and distribution

Cruise report on northeast Atlantic mackerel (Scomber scombrus) abundance and distribution in the North Sea and west of the British Isles from 1st to 20th of October 2012

2012.12.03 09:43
Last ned:

Toktrapport nr. 5 - 2012. Kysttokt hausten 2012

Hovudføremålet med toktet er å  framskaffa indeksar for talet på fisk og data over lengde og vekt for kvar aldersgruppe av sei og kysttorsk nord for 62ºN til bruk i bestandsvurderingar. Det var ein oppgang i registreringane av sei samanlikna med 2011, men nivået er det tredje lågaste sidan 1997. Indeksane for nesten alle aldersgrupper var under gjennomsnittet. Det var ein nedgang i indeksane av kysttorsk for aldersgruppene 1-6. Akustisk gytebiomasse minka med 15 % samanlikna med 2011, og nivået er mellom dei lågaste sidan 1995.
 

2012.12.11 12:31
Last ned:

Toktrapport 6 - 2012: Forsøkene med redskapsmodifikasjoner

Hovedmålet til prosjektet Bestand og fangst kvalitet av leppefisk er å fremskaffe nødvendig kunnskap som kan bidra til å sikre at fremtidig fangst gjennomføres skånsomt, effektivt og størst mulig grad uten bifangst, basert på prinsippet om bærekraftig høsting. Formålet er å teste ut hvilke redskap og modifikasjoner på redskap som gir minst mulig bifangst.

2012.12.17 11:53
Last ned:

Toktrapport nr. 8 - 2012: MAREANO

Områder: Nordland VI, Kristiansund-Halten, Storegga N, Sularevet, Iverryggen og Mørebankene.

2014.01.22 10:25
Last ned: