Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2010

Nr. 1: Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 5.-6. mars 2010.

I forbindelse med prosjektet ” Fullskala oppdrett av genetisk merket torsk - Registrering av rømming og gyting i merd i Florø og Gulen” gjennomføres det omfattende feltaktivitet i utvalgte områder i Hordaland og Sogn og Fjordane. Undersøkelsene har holdt på siden 2006 i Hordaland og siden 2007 i Sogn og Fjordane. Våren 2010 ble en rekke gytefelt for torsk undersøkt på et tokt med F/F GM Dannevig i perioden 21.02 til 11.03.

2010.05.20 14:11
Last ned:

Nr. 2: Distribution and abundance of Norwegian spring spawning herring larvae on the Norwegian shelf in April 2010

The objectives of this survey were to map the distribution of herring larvae and other fish larvae on the Norwegian shelf and to collect data on hydrography, nutrients, chlorophyll and zooplankton. The data are used to calculate an index of the abundance of herring larvae which is used by the ICES Working Group on Widely Distributed Species (WGWIDE ) in the assessment of Norwegian spring spawning herring. The index is used as tuning index for the size of the spawning stock and is part of a time series which started in 1981. An additional objective of the survey was to undertake process studies on herring larvae to map the small scale overlap between the larvae and their prey and predators using the MESSOR (towed Optical counter and plankton sampling) system and macroplankton trawl in selected areas.

2010.05.26 14:07
Norsk vårgytende sild
Last ned:

Nr. 3: Vurderinger av data fra tokt samlet inn i Førdefjorden, 1. juni 2010.

Følgende er en presentasjon av data samlet inn fra Førdefjordsystemet, og hvor disse sammenlignes med tilsvarende data samlet inn på toktet i mars 2010. Resultatene viser at det har vært en omfattende innstrømming av vann til Førdefjorden. Videre understreker de nye dataene viktigheten av Redalsvika som larve- og yngelområde for torsk.

2011.03.23 08:16
Last ned:

Nr. 4. Merketokt - Grønlandssel i Svalbardområdet

Toktets formål var levendefangst av 15 grønlandssel langs iskanten i det vestlige Barentshav for påmontering av satellittsendere. Det ble imidlertid ikke fanget noen sel i løpet av toktet. Det ble observert få sel i området, og disse var samlet på tynn og oppbrutt is som ikke var egnet for fangst. I tidligere år har det vært observert vøer på tusenvis av sel i dette området. Lite is og is av dårlig beskaffenhet for selene er en sannsynlig årsak til at det i år var lite sel i dette området.

2010.06.24 12:38
Last ned:

Nr. 5 Utprøving av metodikk for prøvetaking i not i tidlig snurpefase

Formålet med toktet var å teste ut ”falske kiser” som metode for prøvetaking i not i tidlig snurpefase.

2010.06.28 14:56
Last ned:

Nr. 6: Seltokt med F/F "Jan Mayen" til Vesterisen 30. juni - 18. juli

Havforskningsinstituttet gjennomførte i perioden 30.juni – 18.juli 2010 et seltokt til Vesterisen med forskningsfartøyet ”Jan Mayen”. Toktets primære mål var å avklare hvorfor rekrutteringen til bestanden av klappmyss i området er så svak. Det ble tatt en rekke biologiske og veterinærmedisinske prøver fra 151 avlivede klappmyss i alle aldersgruppe. Innsamlet materiale, som vil bli sammenlignet med tilgjengelig historisk materiale, fokuserer særlig på bestandens reproduksjonsevne, men inkluderer også data vedrørende miljøgiftbelastning, fødevaner og generell helsetilstand hos dyrene. I tillegg samles knokler for studier av selenes beinstruktur. Det ble også samlet prøver fra 20 grønlandssel og en storkobbe. Sammen med instituttets egne selforskere deltok også forskere fra Norges Veterinærhøgskole og Københavns Universitet.

2010.07.19 12:48
Last ned:

Nr. 8: EPIGRAPH – økosystemtokt i Hardangerfjorden, november 2009

Toktet er en del av prosjektet EPIGRAPH/Hardangerfjorden (prosjekt 12467-02). Resultatene bidrar primært til prosjektets arbeidspakker WP5 (dyreplankton og brislingdiett), WP6 (fiskeressurser), WP1 (fysisk oseanografi) og WP3 (makroalger).

2010.11.22 10:41
Last ned:

Nr. 9: Kysttokt hausten 2010

Hovudføremålet med toktet er å framskaffa indeksar for talet på fisk og data over lengde og vekt for kvar aldersgruppe av sei og kysttorsk nord for 62ºN til bruk i bestandsvurderingar.

  • Det var ein nedgang på om lag 10 % i registreringane av sei samanlikna med 2009 til det nest lågaste nivået sidan 1997. Bortsett frå 3-åringane var indeksane for alle aldersgrupper under gjennomsnittet.
  • Det var også ein nedgang i indeksane av kysttorsk for alle aldersgrupper unnateke 1-2 åringar, og det er berre små teikn til betre rekruttering. Registrert gytebiomasse er på same låge nivå som i føregåande år.
2010.12.28 14:17
Last ned:

Nr. 10: Tobistokt i Nordsjøen

Målsetning: Mengdemåling av tobis, akustikk, trål, skrape og grabb. Målstyrkemålinger av tobis. Skarpens fangstegenskaper. Effekter av dekningsområde. Toktet ble gjennomført i perioden 19. april – 10. mai i norsk økonomisk sone  i
Nordsjøen.

2011.05.04 13:41
Last ned:

Nr. 11: EPIGRAPH - økosystemtokt i Hardangerfjorden 2010

Toktet hadde følgende formål:
• Akustisk kartlegging og mengdemåling av brisling
• Tråling for artssammensetning og biologisk prøvetaking (for brisling: lengde, vekt, alder, modning, magefyllingsgrad, mageprøver)
• Kartlegging av forekomst og artssammensetting av dyreplankton
• Kartlegging av forekomst av planteplankton (klorofyll og fluorescens)
• Kartlegging av hydrografi og næringssalt
• Døgnstasjon – se på vertikalvandring, og interaksjoner mellom brisling og dyreplankton

Hardangerfjorden i denne undersøkelsen er hele området Sunnhordland - Hardangerfjorden. Toktet er en del av prosjektet EPIGRAPH/Hardangerfjorden (prosjekt 12467-02). Resultatene bidrar primært til prosjektets arbeidspakker WP5 (dyreplankton og brislingdiett), WP6 (fiskeressurser), WP1 (fysisk oseanografi) og WP3 (makroalger).

2012.06.11 13:51
Last ned:

Nr. 12 EPIGRAPH – økosystemtokt i Hardangerfjorden oktober 2010

 

Toktet hadde følgende formål:
  • Akustisk kartlegging og mengdemåling av brisling
  • Tråling og biologisk prøvetaking av fangstene (lengde, vekt, alder, modning, magefyllingsgrad, mageprøver)
  • Kartlegging av forekomst og artssammensetting av dyreplankton
  • Kartlegging av forekomst av planteplankton (klorofyll og fluorescens)
  • Kartlegging av hydrografi og næringssalt
  • Døgnstasjon – se på vertikalvandring, og interaksjoner mellom brisling og dyreplankton

Hardangerfjorden i denne undersøkelsen er hele området Sunnhordland - Hardangerfjorden.

Toktet er en del av prosjektet EPIGRAPH/Hardangerfjorden (prosjekt 12467-02). Resultatene bidrar primært til prosjektets arbeidspakker WP5 (dyreplankton og brislingdiett), WP6 (fiskeressurser), WP1 (fysisk oseanografi)

 

2013.04.29 12:18
Last ned: