Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2009

Nr. 1. 2009

Metodiske undersøkelser av loddens gytevandring i Barentshavet i våren 2009

Last ned:

Nr. 2 2009 IBTS Q1

Toktet er ein del av IBTS Q1, og i tillegg til dette vart det teke 3 hydrografiske snitt og data vart samla inn i eggsurvey for torskefisk ved bruk av Gulf VII. Det vart også samla inn data på genetiske markørar for prosjektet FishPopTrace. Alle trålstasjonar og snitt vart teke, men på grunn av landligge i samband med reperasjon av naudaggregat vart det ikkje tid til å ta planlagte ekstra stasjonar med Gulf VII. Siste dag vart det uråd å ta dei siste CTD-stasjonane ved Fedje på grunn av dårleg ver (tung sjø).

Last ned:

Nr. 3 2009 EPIGRAPH - økosystemtokt i hardangerfjorden

Toktet hadde følgende formål:

  • Akustisk kartlegging og mengdemåling av brisling
  • Tråling og biologisk prøvetaking av fangstene (lengde, vekt, alder, modning, magefyllingsgrad, mageprøver, genetikk)
  • Kartlegging av forekomst og artssammensetting av dyreplankton
  • Kartlegging av forekomst av planteplankton (klorofyll og fluorescens)
  • Kartlegging av hydrografi og næringssalt i Hardangerfjorden
     

Hardangerfjorden i denne undersøkelsen er hele området Sunnhordland - Hardangerfjorden.
Toktet er en del av prosjektet EPIGRAPH/Hardangerfjorden (prosjekt 12467-02). Resultatene bidrar primært til prosjektets arbeidspakker WP5 (dyreplankton og brislingdiett), WP6 (fiskeressurser), WP1 (fysisk oseanografi) og WP3 (makroalger).

Last ned:

Nr 4 2009

Samlet rapport for Mareano-toktene i 2008 (Troms II og Nordland VII)

Gjennom MAREANO-programmet skal Statens kartverk Sjø, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samle inn informasjon om dybdeforhold, grunnforhold og dyrelivet på havbunnen i norske kyst- og havområder. Dette er kunnskapshull som arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet har avdekket, og som MAREANO er utpekt til å dekke.

Last ned:

Nr. 5 Akustisk mengdemåling av sei, kysttorsk og hyse Finnmark - Møre 2008

Kysttokt hausten 2008. For fjerde år på rad var det ein nedgang i registreringane av sei til eit nivå om lag 30 % lågare enn i 2007. Indeksane for alle aldersgrupper var under gjennomsnittet. Det var også ein nedgang i indeksane av kysttorsk for aldersgruppene 2-8 år i alle område bortsett frå Lofoten samanlikna med 2007, og det var ingen teikn til betre rekruttering. Det må understrekast at bestanden av kysttorsk for tida er så låg at uvissa i utrekningane er etter måten høg.
 

Last ned:

Nr. 12 Eco Survey Report

From the Joint Norwegian/Russian EcoSystem Survey in the Barents Sea August - October 2009

Last ned:

Nr. 13: ICES co-ordinated acoustic survey on Herring and Sprat in the North Sea

Objectives for this survey with RV “Johan Hjort” were:
a) To conduct an acoustic survey to estimate the abundance and distribution of herring and sprat in the north-eastern part of the North Sea, between 57°00’and 62° N, and between 2° and 5° E.
b) To obtain biological samples. Herring were sampled for data on length, weight, age, sex, maturity and vertebrae count and infection by Ichthyphonus

Last ned: