Hopp til hovedteksten

Rapporter - 2017

Seleksjon i leppefiskredskap (Rapport fra Havforskningen nr. 2-2017)

Rapport fra forsøk utført i 2016 (FHF-prosjekt # 901253): All høsting og annen utnyttelse av viltlevende marine ressursar skal skje så skånsomt som muglig (havressursloven §16). I fisket etter leppefisk med teiner og ruser tas det en betydelig andel undermåls fisk (Jørgensen og Løkkeborg, 2012; Jørgensen og Palm, 2014). Bidødelighet forårsaket av håndtering av fisken når redskapen trekkes og mulig predasjon ved gjenutsetting (f.eks. fra sjøfugl) tilsier at undermåls leppefisk i størst mulig grad bør sorteres ut på fiskedypet vha. rømningshull eller andre innretninger.

Last ned:

DNA damage and health effects in juvenile haddock exposed to sediment or produced water associated PAHs (Rapport fra Havforskningen nr. 3-2017)

Tilstandsundersøkelsene i Nordsjøen har det siste tiår vist gentoksiske effekter (DNA addukter) i fisk samlet inn i områder med offshore olje- og gassvirksomhet. Kilden og identiteten til de gentoksiske forbindelsene har hittil ikke blitt identifisert. Målsetningen for prosjektet har vært å studere dannelsen av DNA-skade i hyse som utsettes for ulike petrogene eller pyrogene polyaromatiske hydrokarboner (PAH). Målet har vært å identifisere kildene til forurensningen som medfører DNA-addukter observert i hyse fanget rundt oljefeltene i Nordsjøen.

Last ned:

Undersøkelser av gyte- og oppvekstområder for torsk i Smøla og Aure kommuner våren og høsten 2016 (Rapport fra Havforskningen nr. 5-2017)

Hensikten med disse undersøkelsene er å skaffe data om eggproduksjon og rekruttering av umoden torsk i områder som kan tenkes bli påvirket av oppdrettsanlegg. Undersøkelsene er en delstudie av prosjektet ICOD som også inkluderer andre delstudier som akustisk merking av torsk for å studere atferd på gytegrunnene, bunnundersøkelser for å evaluere organisk belastning i gyte- og oppvekstområdet, og modellering for å vurdere egg- og larvedrift. Rapporten viser data fra egg- og yngeltoktene som ble gjennomført i 2016. 

Last ned: