Hopp til hovedteksten

Rapporter - 2018

Detecting changes in the Arctic Ecosystem (Rapport fra Havforskningen nr. 1-2018)

Long-Term Benthos Monitoring network for detecting changes in the Arctic benthic ecosystem (LTM-Benthos) 2017-2020.

Last ned:

Utvikling og erfaringer med sekkeåpner (Rapport fra Havforskningen nr. 2-2018)

Noen av snurrevadbåtene som leverer levende fisk og har brukt fangstbegrensningssystem, har meldt at fisken blir veldig tettpakket i sekken, som igjen resulterer i dårligere overlevelse ved levendelagring av torsk. Dette prosjektet omfatter utvikling av en teknisk innretning for å åpne overknytingen på sekken før den kom til overflaten, for å få til bedre overlevelse og lette arbeid for mannskap. Sekkeutløseren fungerer etter hensikten, åpner overknytingen på sekken før den treffer overflaten, reduserer fare for å miste fisk ut i overflaten gjennom fangstbegrensningssystemet og letter arbeid for mannskap. Tilbakemeldinger fra fiskere er at de får bedre overlevelse med sekkeutløser enn uten, ved bruk av fangstbegrensning. Utløseren er dessuten robust og letthåndterlig.

Last ned:

Purse Seine Catch Control (Rapport fra Havforskningen nr. 3-2018)

Prosjektet Purse Seine Catch Control har hatt som mål å videreutvikle og kommersialisere fire nyskapende produkter som alle har til hensikt å gi bedre fangstkontroll i fiske med not. Hvert av produktene hadde i utgangspunktet potensial til å løse kritiske problemstillinger knyttet til fangstprosessen i notfiske etter pelagiske arter: Utskytbar prøvetakingstrål, lysfløyt, ny flåsnurpe og 3D Visualization of net geometry.

Last ned:

Rømt og vill fisk i Etneelva 2017 (Rapport fra Havforskningen nr. 5-2018)

I 2017 vart fiskefella i Etneelva sett i drift 22. april, og registreringa pågjekk dagleg til 14. november. Pga. flaum var effektiviteten redusert i 11 av ca. 200 driftsdøgn (6 %). I alt 3047 fiskar vart handtert på fella. Av desse var 1965 villaks, 1002 sjøaure, 75 rømt oppdrettslaks og 3 rømt regnbogeaure. 

Last ned:

Undersøkelser av gyte- og oppvekst-områder for torsk i Smøla og Aure kommuner våren og høsten 2017 (Rapport fra Havforskningen nr. 6-2018)

Rapporten beskriver data fra egg- og yngelundersøkelser foretatt på gyteområder for torsk på Smøla og i Aure kommuner i 2017. Arbeidet er i regi av ICOD-prosjektet (Interactions of aquaculture with cod spawning grounds) der formålet er å undersøke om lokalisering av oppdrettsanlegg har effekter på nærliggende gyte- og oppvekstområder for torsk. Undersøkelsene på egg og yngel har foregått siden 2015, og gjennomføres på to gyteområder nær oppdrettsanlegg for laks og på tre referanseområder uten umiddelbar nærhet til oppdrettsanlegg. Ett av oppdrettsanleggene ble etablert i 2016. Data og resultater i denne rapporten er fra et delprosjekt under ICOD, og rapporten sammenligner data med undersøkelsene tidligere år.

Last ned: