Hopp til hovedteksten

Rapporter - 2015

Undersøkelser av stortarehøsting i Nordland i 2014 (Rapport fra Havforskningen nr. 1-2015)

Havforskningsinstituttet gjennomførte undersøkelser ifm. prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) på Helgelandskysten i 2013 og 2014. Prøvehøstefeltene og nærliggende referansestasjoner ble undersøkt vha. undervannsvideo, og det ble samlet inn stortareplanter.

2015.02.13 10:39
Stortare
Last ned:

Marine naturforhold og naturverdier i Færder nasjonalpark (Rapport fra Havforskningen nr. 3 - 2015)

Havforskningsinstituttet har på oppdrag for Nasjonalparkstyret laget en rapport som beskriver marine naturforhold og naturverdier i Færder nasjonalpark. I dette arbeidet har vi basert oss på overvåkning og forskning instituttet har utført i Ytre Oslofjord og Skagerrak spesielt, samt vår kompetanse på kyst- og havøkologi mer generelt.

2015.02.10 15:28
Last ned:

Erfaringer fra et tiår med forvaltningsplanarbeid i Norge og utfordringer fremover (Rapport fra Havforskningen nr. 4-2015)

Rapport fra seminar om forvaltningsplanarbeidet, 28.–29. januar 2015. Rapporten består av korte sammendrag og lysark fra alle foredragene, i tillegg til en oppsummering med hovedkonklusjoner og anbefalinger for videre arbeid med forvaltningsplanene. 

2015.06.30 10:08
Last ned:

Tester av ”beste praksis” for slipping fra not, ny flåsnurpe og lys på fløytlina (Rapport fra Havforskningen nr. 5 - 2015)

Under et tokt med FF ”Sjarmør” i februar 2015 langs kysten av Sogn og Fjordane og Møre ble det gjort forsøk med følgende problemstillinger under notfiske etter NVG-sild:
1. Funksjonaliteten til ”beste praksis” for slipping fra not
2. Brukervennligheten til ”ny flåsnurpe” i sildefiske
3. Funksjonaliteten til to utgaver av lys på flålina

2015.05.12 11:35
Last ned:

Erfaringar med Resistance Board Weir-fangstsystemet i Etnevassdraget 2013-2014 (Rapport fra Havforskningen nr. 6-2015)

Mengda av rømt oppdrettslaks i Etnevassdraget har uroa både fiskeri- og miljøforvaltinga sidan registreringane starta på slutten av 1980-talet. Det vart difor bestemt å testa den nordamerikanske laksefella Resistance Board Weir gjennom eit 3-årig prosjekt. Fella har vore i drift frå 2013. Den representerer ei unik forskingsplattform og ein relativt effektiv metode for fjerning av rømt oppdrettsfisk i vassdrag. Teknologien er robust og har tolt ekstrem flaum i Etneelva.

2015.06.30 08:19
Last ned:

Helseovervåking av vill laksefisk i Norge 2014, engelsk tekst (Rapport fra Havforskningen nr. 7-2015)

Originaltittel: Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway (IMR-report no. 7-2015). En samarbeidsrapport fra Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og Uni Research Miljø.

2015.04.24 11:43
Last ned:

Vurdering av norske korallrev (Rapport fra Havforskningen nr. 8-2015)

Ni korallrevområder har fått særskilt beskyttelse gjennom utøvelsesforskriftens § 66. Fiskeridirektoratet har bedt Havforskningsinstituttet om å beskrive utbredelsen av korallrev i nærheten av de ni beskyttede områdene og om å vurdere i hvilken grad de ni områdene er representative for revene som finnes langs norskekysten og i havet utenfor.

2015.05.12 14:48
Last ned:

Antarctic Krill and ecosystem monitoring survey at South Orkney Islands in 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 9-2015)

Denne rapporten presenterer resultatene fra den femte av de årlige sesongundersøkelsene  utenfor Sør-Orknøyene inkludert resultater på krillmengde og -fordeling fra akustiske data, krilldemografi fra trålstasjoner samt observasjoner av krill predatorer (hval, sel, pingvin, sjøfugl). I tillegg ble krilldødelighet som følge av unnslipping fra  trål undersøkt eksperimentelt om bord. Krillfiskefartøyet FF "Juvel"  ble brukt til denne undersøkelsen.

2015.01.01 01:00
Antarktisk krill
Last ned:

Sporing av utslipp fra matfiskanlegg ved hjelp av fettsyrer (Rapport fra Havforskningen nr. 10-2015)

En undersøkelse ved matfiskanlegg i Jøsenfjorden (Rogaland) og Vikna (Nord-Trøndelag) av Siri Aaserud Olsen og Vivian Husa. 

2015.09.15 10:53
Last ned:

Detecting and tracing farmed salmon with natural geo-element otolith ‘fingerprint’ tags (Rapport fra Havforskningen nr. 11 - 2015)

Oppdrettslaks rømmer og kan påvirke de ville populasjonene. Antallet rømminger kunne vært redusert hvis den rømte fisken kunne vært sporet tilbake til rømningsstedet slik at årsaken til rømning kunne blitt identifisert.

2015.06.19 13:55
Last ned:

Toktrapport 2015601 Reketokt Skagerrak og Norskerenna

1) Årlig ressursundersøkelse av reke i Norskerenna og Skagerrak med vekt på biomasse og rekruttering, 2) registrering av sjøkreps (totalvekt, lengde, kjønn, modningsstadium av hunner), 3) registrering av all fisk (totalvekt, lengde), 4) otolitter/illicium av breiflabb, 5) individprøvetaking av all bruskfisk (spesialstadier), 6) registrering av sjøpølse (vekt og lengde), 7) registrering av antall av stor piperenser (Funiculina quadrangularis))

2015.12.11 10:11
Last ned:

Rapport fra eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 13-2015)

Havforskningsinstituttet har gjennomført tre tokt for eggundersøkelser i Repparfjorden og Revsbotn i periodene 13.–14. april, 23.–24. april og 26.–27. mai 2015. Hensikten er å etablere en tidsserie for gytingen før og etter en eventuell oppstart av et sjødeponi i Repparfjorden (BACI-studie). Revsbotn ble valgt som kontrollområde.

2015.06.24 10:55
Last ned:

Forsøk med Trygg-rist om bord i MS Caprice 13.-16. april 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 14-2015)

Rekefisket og forvaltningen av rekebestanden i Skagerrak og Nordsjøen har kommet i fokus etter at WWF Sverige (og senere Norge) har satt rekene på en egen rødliste. Vi har derfor sett på tekniske løsninger for å kunne redusere utkast av småreker.

2015.07.09 10:17
Teknologi
Last ned:

Testing av nyutviklet Trygg-rist i flumetanken i Hirtshals (Rapport fra Havforskningen nr. 15-2015)

Påstander om et betydelig utkast av småreker fra Skagerrak og Nordsjøen har satt i gang et prosjekt med vekt på utsortering av reker under minstemål. I 2015 har vi utført tester i flumetank med et eget sorteringsristsystem.

2015.07.09 10:21
Teknologi
Last ned:

Elevrapport for prosjektet ”Livet i fjæra” (Rapport fra Havforskningen nr. 16 - 2015)

Mathopen skole på lokalitet Håkonshella den 9. mai 2015. Denne rapporten er laget av elever ved 6.trinn på Mathopen Skole. Rapporten er en del av prosjektet ”Livet i fjæra”.
 
2015.07.28 14:16
Last ned:

Havforskningsinstituttets framtidige infrastrukturbehov for å hente inn marine data (Rapport fra Havforskningen nr. 17-2015)

Rapporten omhandler fornyelse av flåten, med bruk av ny teknologi som et supplement til fartøyer.

2015.09.09 14:03
Last ned:

Utprøving av teineteknologi for fangst av villfisk ved oppdrettsanlegg i Hardanger, februar–mai 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 18-2015)

Oppdrettsanlegg tiltrekker seg villfisk. Denne fisken er i stor grad utilgjengelig for fiskere pga. sikkerhetssonen. Teiner kan utformes og opereres innenfor 100-meters fiskeforbudssonen uten å utgjøre noen risiko for oppdrettsinstallasjonene. Hovedmålet med dette forsøket var derfor å undersøke fangstpotensial av sei under oppdrettsanlegg ved bruk av store teiner satt pelagisk.
2015.10.01 13:36
Teiner
Last ned:

Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2014 (Rapport fra Havforskningen nr. 19-2015)

Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av hydrokarboner (PAH og THC) og bromerte flammehemmere av type PBDE i sedimenter fra 14 lokaliteter i MAREANO-området, inkludert 11 sedimentkjerner. Prøvene ble innsamlet i 2014 på Storneset vest for kysten av Møre og Romsdal i Norskehavet, langs Finnmarkskysten og øst i den norske delen av Barentshavet.

2015.10.28 11:48
Last ned:

Forslag til produksjonsområder (Rapport fra Havforskningen nr. 20-2015)

Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet et forslag til inndeling av norsk lakse- og ørretoppdrett i 11-13 produksjonssoner. Vha. spredningsmodellering er det utviklet en influensmatrise som kvantifiserer potensiell smittedose av lakselus mellom par av anlegg.

2015.12.16 09:31
Last ned:

Aktiv forvaltning av marine ressurser – lokalt tilpasset forvaltning. Årsrapport 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 21-2015)

Gjennom prosjektet ”Biologiske verdier i sjø i Tvedestrand kommune” ble det i 2002 utarbeidet en oversikt over marine verdier i en typisk kystkommune på Skagerrakkysten. Senere ble arbeidet satt i gang i alle kystkommunene i Agder. Hovedfokus i Tvedestrand har vært fjordtorsk, hummer og flatøsters, mens en i Lindesnes kun har fokusert på hummer.
2015.11.24 14:28
Last ned:

Innsamling av fisk ved u-båt vest av Fedje juli 2015. (Rapport fra Havforskningen nr. 22-2015)

På oppdrag fra NIFES har faggruppe Fangst på Havforskningsinstituttet fanget fisk i nærheten av den havarerte tyske u-båten U-864 fra andre verdenskrig. Fangsten ble levert NIFES for nærmere analyse.

2015.11.25 09:06
Last ned:

Condition monitoring 2014 –with focus on the Halten Bank area (Rapport fra Havforskningen nr. 23-2015)

This report has been prepared by the Institute of Marine Research (IMR) on behalf of the offshore petroleum industry operators on the Norwegian Continental Shelf as part of the authority requirements in the Health, Safety and Environmental regulation (Activity regulation). The condition monitoring shall document if fish from Norwegian ocean areas contain elevated levels of components that originate from discharges from the petroleum activity.

2016.11.07 12:26
Last ned:

Kandidatområder for marint vern i Hordaland (Rapport fra Havforskningen nr. 24-2015)

Rapport til Fylkesmannen i Hordaland med oppdatert kunnskap om det foreslåtte verneområdet i Korsfjorden, Hordaland. Havforskningsinstituttets oppgave var å samle inn nye data gjennom et tokt i Korsfjorden sommeren 2015 og sammenstille og analysere tidligere innsamlede data.

2015.12.22 10:49
Last ned:

Solving bottlenecks in triploid salmon production - a way to strengthen the sustainability of the salmon aquaculture industry (Rapport fra Havforskningen nr. 25-2015)

The current project aimed to study how triploid salmon are able to regulate their gene expressional out-put to a similar level as in diploids, and to elucidate the mechanisms involved in the induction of skeletal deformities and cataracts and the reduced thermal tolerance of triploid Atlantic salmon.

2016.11.07 10:39
Last ned:

Undersøkelser av stortarehøsting i Nordland i 2015 (Rapport fra Havforskningen nr. 26-2015)

Havforskningsinstituttet gjennomførte undersøkelser ifm. prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) på Helglandskysten i Nordland i 2015. Totalt ble det høstet 9963 tonn stortare fordelt på seks prøvehøstefelt i 2015. Tarevegetasjonen ble undersøkt vha. undervannsvideo.

2016.01.12 11:57
Last ned: