Hopp til hovedteksten
Snøkrabbe. Foto: B.V. Svendsen
Utskriftsvennlig versjon

4.9.1. Fremmede arter

Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen utfører et opdrag for å gi svar på hvordan kartlegging og overvåking av fremmede marine arter kan utføres, og har foretatt en spørreundersøkelse for å finne ut hvilken overvåking som eksisterer per i dag. Det kom her frem at få institusjoner har aktivitet som direkte er rettet mot overvåking av introduserte arter eller på annen måte er involvert i slikt arbeid.

Søk etter introduserte arter innen forvaltningsplanområdet har så langt vært knyttet til overvåkingsprogrammene for gassterminalene på Melkøya (Akvaplan-niva). Undersøkelsene omfatter "klassisk" prøvetaking og er ikke spesielt rettet mot introduserte/fremmede arter. Artslistene fra alle typer prøvetaking sjekkes mot "svartelisten".
 

Teknisk vurdering

Indikatoren er under utvikling.Mangler data i form av etablert overvåking for fremmede arter.

Økosystemvurdering

Globalt sett er spredning av fremmede arter en av de største truslene mot mangfoldet i naturen. De fleste arter som blir invaderende blir det først etter betydelig latensperiode hvor de holder seg på forholdsvis lave bestandsnivåer. Når og hvorfor arter blir invaderende er mye omdiskutert. Resultatet av en slik introduksjon er ofte at den naturlige sammensetningen av arter endres og som videre gir ubalanse i det lokale økosystemet. I verste fall fører dette til at stedegne arter utryddes eller at næringsinteresser skades. I så fall vil denne indikatoren kunne påvirke mange av de biologiske indikatorene her.
Skipstrafikk er en av de viktigste vektorene for flytting av fremmede arter. Både gjennom ballastvann og som påvekstorganismer på skipsskrog (også begrodde oljeplattformer og fiskeredskaper m.m.).
 

Les hele kapittel 4.9.1

4.9.1. Fremmede arter (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Direktoratet for naturforvaltning
Forfattere
Anne Britt Storeng
Datagrunnlag
Ikke opprettet overvåking for annet enn kongekrabbe som Havforskningsinstituttet har ansvar for
Type indikator
Menneskelig påvirkning
Referanseverdi
Historiske data
Tiltaksgrense
Oppdagelse av fremmede arter i overvåkingen
SVO-relevans
Alle