Hopp til hovedteksten
Trål opp.jpg
Utskriftsvennlig versjon

4.7.1 Artssammensetting og mengde av bunndyr i forskningstrål

Indikatoren skal belyse naturlige og antropogene forandringer i biomasse i rom og tid for bunndyrbifangst tatt i Barentshavet. For hver stasjon som blir undersøkt blir alle arter registrert (antall og biomasse) i store dyregrupper, og på de fleste båter som deltar i økosystemtoktet blir artene også bestemt til nærmest mulig taxon og helst til art.

I dette datasettet finnes det derfor opplysninger om den totale biomasse, antall individer, registrerte dyregrupper og registrerte taxa (arter) per stasjon. Det foreligger data fra 400–700 stasjoner per år i 2006, 2007, og 2008.

Teknisk vurdering

Denne beskrevne indikator kan utvikles og bli operativ innen relativt kort tid. Bifangst-databasen for 2006–2008 trenger standardisering, kvalitetskontroll og datavask. Den skal foreligge på et format som det er enkelt å jobbe med, og den må utvikles til å kunne gjennomgå enkle standardiserte årlige oppdateringer og presentasjoner.
Dataprogrammer må utvikles for tagging av arter innen zoogeografisk-, fødetype- og levesett- klassifisering. Programmene skal kunne gjenkjenne arter og merke dem med rett klassifisering, og kunne levere enkle standardiserte årlige oppdateringer og presentasjoner.

Hvor stor del av bunnfaunaen blir egentlig fanget opp i bifangstregistreringene? For å svare på dette spørsmålet ble bifangst (bunntrål), epifauna (2 m bomtrål), infauna (grabb) samlet inn på 36 stasjoner i sørvestlige Barentshavet (se figur) i 2006–2008. Slik danner dette materialet grunnlag for et komparativt studie hvor faunaen tatt med de tre innsamlingsformene kan sammenlignes.

Det mangler en grunnlagskartlegging for epifauna og infauna i Barentshavet, dvs. en beskrivelse av moniteringsarealene som viser hvordan indikator-bunnfaunaen skal se ut.
Det anbefales at PINRO får ansvar for å sammenfatte alle data som finnes for epifauna (Sigby-trawl data total biomasse samt biomasse og antall for aktuelle indikatorarter) i Barentshavet og fremstiller en slik grunnlagsbeskrivelse.
 

Økosystemvurdering

Økosystemtoktet i Barentshavet sammen med PINRO involverer fem fartøy (3 norske og 2 russiske) og dekker hele Barentshavet i august-september hvert år. Toktet kalles ”The Joint Annual Norwegian-Russian Ecosystem Survey” (JAES). Bunndyr, bunnfisk, pelagisk fisk, plante- og dyreplankton, pattedyr, fugl og CTD blir registrert. Indikatoren bør utvikles i en økosystembasert sammenheng hvor oseanografi og utbredelse av fisk og plankton kan ses i en sammenheng.

JAES er en overvåkingsmodell som kan registrere fluktuasjoner i hele Barentshavet samtidig og i et langtidsperspektiv. Metoden skaffer en årlig analysemodell som viser hvilke områder, dyregruppe og arter som viser alarmerende fluktuasjoner. Ut fra dette kan det vurderes om oppfølgende undersøkelser er nødvendig. Dette kan føre til eventuelle forvaltningstiltak for å hindre uønskede situasjoner.

Fra 2006 er bifangsten analysert under det årlige felles norsk-russiske forskermøte. Dataene fra begge sider blir samlet i en felles datamatrise, og det blir utviklet utbredelseskart og felles overvåkingsområder i Barentshavet for bunndyr. Metoden skal belyse naturlige og antropogene forandringer i biomasse i rom og tid for bunndyrbifangst i Barentshavet. Registrerte fluktuasjoner kan ses i sammenheng med ev. andre fluktuasjoner i de høyere trofiske nivåene som samtidig måles på JAES. Dette vil kunne styrke den økosystembaserte forvaltning som globalt er under utvikling.
 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Havforskningsinstituttet
Forfatter
Lis Lindal Jørgensen
Datagrunnlag
RegFisk database (familienivå) og PINRO/IMR database (artsnivå)
Referanse
Utvikling av indikator for bunnlevende organismer i Barentshavet (DN)
Joint Norwegian-Russian environmental status 2008. Russian-Norwegian Benthos Network (MD – Den bilaterale miljøvernkommisjon)
Havets ressurser og miljø (Fisken og Havet –IMR)
Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea.
Forvaltningsplan Barentshavet (Fisken og Havet 1b-2008)
Type indikator
Tilstandsindikator
Referanseverdi
Ingen ennå, men er under bearbeidelse
Tiltaksgrense
Ingen ennå, men er under bearbeidelse
SVO relevans
Alle