Hopp til hovedteksten
Snabeluer
Utskriftsvennlig versjon

4.6.5 Gytebestand hos snabeluer

Et nytt år med data for denne bestanden forandrer ikke ICES sin bestandsvurdering. Bestanden av snabeluer er vurdert som ”under gjenoppbygging”. Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden 1991, og gytebiomassen består nesten fullstendig av årsklasser født før dette tidspunktet. Innføringen av strenge reguleringer, basert på føre-var-prinsippet, har ført til en økning i den voksne delen av bestanden.

Etter 2004 kan det ses tegn til økt rekruttering. Biomassen av juvenile fisk er imidlertid på et historisk lavt nivå, og de få gode årsklassene som er observert siden 2005 vil ikke komme inn i gytebestanden før 2016.

Teknisk vurdering

Indikatoren er under utvikling

Påvirkning

Bestanden av snabeluer påvirkes av både naturlige forhold (temperatur, predatorer, etc.) og menneskelig aktivitet gjennom uttak fra fiskeriaktivitet. Nordøstarktisk torsk og blåkveite beiter på små snabeluer. Larver og liten ueryngel har dessuten blitt observert i sildemager. Et direkte fiskeri har utviklet seg utenfor de økonomiske sonene i Norskehavet, med maksimal fangst på 28 458 tonn i 2006 men har avtatt jevnt siden.

Utbredelseskart snabeluerKlikk for stort bilde

Fig. 4.6.5.1 Utbredelsekart over snabeluerbestanden

Fakta om snabeluer

Latinsk navn: Sebastes mentella
Andre norske namn: Nebbuer, djuphavsuer
Familie: Scorpaenidae
Maks storleik: 47 cm og 1,3 kg
Levetid: Over 70 år
Leveområde: Barentshavet, Svalbard og kontinentalskråninga (400–600 m) mot Norskehavet sør til britisk sone. Føretek også næringsvandringar ut i det pelagiske Norskehavet (300–450 m)
Hovudgyteområde: Langs heile eggakanten frå britisk sone til Bjørnøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton viktigast dei første leveåra. Deretter større plankton og fisk
Særtrekk/artighet: Ueren ynglar, dvs. han “gyt” levande larvar

Snabeluer

Les hele kapittel 4.6.5

4.6.5 Gytebestand hos snabeluer (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Havforskningsinstituttet, PINRO og ICES
Forfatter
Kjell Nedreaas og Benjamin Planque
Datagrunnlag
Måleserier vedlikeholdt av Havforskningsinstituttet og PINRO
Referanse
ICES (2009) Report of the arctic fisheries working group (AFWG). ICES CM, 2009/ACOM:01, 580pp.
Type indikator
Tilstandsindikator
Referanseverdi
Føre-var-gytebestanden (ikke kjent)
Tiltaksgrense
Tiltaksgrense er ikke kjent
SVO relevans
Nei