Hopp til hovedteksten
Den kjededannende kiselalgen Fragilariopsis kerguelensis
Den kjededannende kiselalgen Fragilariopsis kerguelensis
Foto: Bente Edvardsen
Utskriftsvennlig versjon

4.3.2 Planteplankton: Biomasse og produksjon uttrykt ved klorofyll a

Om vinteren er planteplanktonets biomasse i Barentshavet ekstremt lav med klorofyllverdier som regel under 0,05 mg m-3. Om sommeren øker konsentrasjonene kraftig.

I atlanterhavsvannet ved Fugløya–Bjørnøya-snittet (Figur 4.3.1.1) var klorofyllkonsentrasjonene i de to øverste dybdelagene ganske like fra 1995 til 1999. Fra og med 2000 og til 2009 er det blitt en forandring i mønsteret, da konsentrasjonene i 0–20 meter svinger kraftig fra år til år. I laget 20–50 meter ble det etter 1999 observert en nedgang i klorofyll som har holdt seg ganske konstant rundt 0,3 mg m-3.

Teknisk vurdering

En revisjon av tolkning av klorofyll a-data som indikator for produktivitet synes nødvendig. Indikatoren er under utvikling, og det vil være behov for modellering for å utvikle indikatoren til å si noe om primærproduksjon og eventuelt noe om tilgjengelig biomasse for de øvrige deler av økosystemet i kommende år, inklusiv utviklingen av høstbar biomasse

Økosystem-vurdering

Oppvarmingen av Barentshavet gjennom en lengre periode har kunnet bidra til en hurtigere omsetning av biomasse i systemet og dermed en annen fordeling av resirkulerte næringssalter enn observert tidligere. Oppvarmingen har nøye sammenheng med økt innstrømming av næringsrikt atlanterhavsvann. En endring i dette mønsteret ved en redusert innstrømming kan føre til endringer i fordelingen av biomasse, i forhold til hva som er observert de siste fem årene.

Figur 4.3.2.1. Klorofyll a i tre dybdelag

Figur 4.3.2.1. Klorofyll a i tre dybdelag i atlanterhavsvannet (øverst) og kystvannet (nederst) i snittene Fugløya–Bjørnøya om vinteren (venstre) og sommeren (høyre).

Kapittelinformasjon

Institusjoner
ARCTOS-nettverk, Havforskningsinstituttet
Forfattere
Paul Wassmann, Marit Reigstad, Tobias Tamelander og Francisco Rey
Datagrunnlag
Observasjoner fra Havforskningsinstituttet
Referanser til data
Type indikator
Tilstandsindikator
Referanseverdi
Middel over siste 10 år
Tiltaksgrense
Ingen
SVO-relevans
Alle