Hopp til hovedteksten
Ringselunge
Foto: K.A. Fagerheim
Utskriftsvennlig versjon

4.11.6.1 Forurensning i ringsel

Ringsel er en sirkumpolar art som Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) anbefaler overvåket for miljøgifter. Arten har dårlig evne til å omsette miljøgifter og kan derfor være en godt egnet indikatorart for å påvise miljøgifter i dyr.

Arten er også et viktig byttedyr for isbjørn, og målinger kan derfor si noe om miljøgifteksponering for isbjørn. Det foregår ikke systematisk overvåking av miljøgifter i ringsel, men prøver er tatt i Kongsfjorden på Svalbard i 1996 og 2004. Disse ble analysert for toksafen (kongener 26 og 50) og PCB (ulike kongenere). For både toksafen og PCB har det vært en markert nedgang i nivåene fra 1996 til 2004 (Figur 4.11.6.1 og 4.11.6.2).

Teknisk vurdering

Det er enda ikke etablert en fast overvåking som basis for indikatoren. Det er imidlertid sannsynlig at det vil bli prioritert ved NP å utføre målinger med noen års mellomrom.
For forurensning i ringsel er tiltaksgrense definert slik ”Økning i nivået av forurensende stoffer over et visst antall år, eller en plutselig økning fra en prøvetakning til den neste i et område, over naturlig bakgrunnsnivå”. Det er ikke klart hvordan dataene kan fremstilles i forhold til dette, og det må det arbeides med frem mot neste års rapport.

Økosystemvurdering

For de miljøgiftene som er målt i ringsel, ligger nivåene under grenser for effekter på reproduksjon og/eller overlevelse. Ringsel er imidlertid et viktig byttedyr for isbjørn, og moderate nivåer av miljøgifter i ringsel kan bidra til de høye nivåene i isbjørn. Polartorsk er et viktig byttedyr for ringsel, og indikatoren kan derfor påvirkes av nivå av miljøgifter i polartorsk.
 

4.11.6.1 Konsentrasjon av toksafen, kongere 26 og 50

Figur 4.11.6.1 Konsentrasjon av toksafen, kongener 26 og 50 (ng/g ekstraherbart lipid) i spekk fra voksne hanner og ungdyr av ringsel. Prøvene er tatt i Kongsfjorden på Svalbard i 1996 og 2004.

Les hele kapittel 4.11.6.1

4.11.6.1 Forurensning i ringsel (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Norsk Polarinstitutt
Forfattere
Christian Lydersen, Hans Wolkers, Heli Routti, Kjetil Sagerup og Geir Wing-Gabrielsen
Datagrunnlag
Målinger utført av Norsk polarinstitutt. Dataene er tilgjengelige gjennom Miljøovervåkingssystem for Svalbard og Jan Mayen (MOSJ – mosj.npolar.no)
Referanser til data
Letcher R.J. et al. In press. Routti H. et al. 2008.
Routti H. et al. 2009a. Routti H. et al. 2009b. Routti H. et al. Submitted.
Wolkers, H. et al. 2008. Wolkers, H. et al. 2004.
Type indikator
Forurensningsindikator
Referanseverdi
Naturlig bakgrunnsnivå
Tiltaksgrense
Økning i nivået av forurensende stoffer over et visst antall år, eller en plutselig økning fra en prøvetakning til den neste i et område, over naturlig bakgrunnsnivå
SVO-relevans
Iskanten – Svalbard