Hopp til hovedteksten
Polartorsk
Utskriftsvennlig versjon

4.11.5.4 Forurensning i polartorsk

Hittil har en samleprøve av hel polartorsk fra 2006, to fra 2007, tre fra 2008 og tre fra 2009 blitt analysert for fremmedstoffer. Prøvene har blitt analysert for metaller (As, Cd, Cu, Pb, Hg), PCB7, PBDE, dioksiner og dioksinlignende PCB samt en rekke pesticider (plantevernmidler) inkludert HCB, HCH (α-, γ-), DDT og dets metabolitter, klordan (cis- trans- og oksy-) og toksafen (26, 32, 40+41, 42, 44, 50, 62). I 2009 ble det også analysert for perfluorerte alkylerte forbindelser (PFAS).

Teknisk vurdering

Fremmedstoffer i polartorsk har nå vært overvåket i fire år, med få prøver per år og stor geografisk og sesongmessig spredning fra år til år. Det er viktig at ikke forskjeller fra år til år mistolkes som tidstrender.

Økosystemvurdering

Polartorsk er en art med stor biomasse, mellom en og to millioner tonn (Havets ressurser og miljø 2008, www.imr.no), og den er en viktig del av økosystemet i Barentshavet. Siden polartorsk er mat for arter som torsk, sel og hval kan indikatoren indirekte påvirke innholdet av miljøgifter også i human kost. Det bør være et lavt nivå av fremmedstoffer i polartorsk fordi den befinner seg lavt i næringskjeden, og persistente miljøgifter fra polartorsk vil oppkonsentreres oppover i næringskjeden.
Polartorsk hadde et forholdsvis lavt nivå av de fleste miljøgiftene det ble analysert for. Unntakene var kadmium, der konsentrasjonene oversteg EUs øvre grenseverdi som gjelder for fisk til humant konsum, og arsen. Kadmium i polartorsk over EUs øvre grenseverdi betyr ikke noe så lenge ikke hel polartorsk fiskes for humant konsum. Arsen i fisk foreligger erfaringsmessig i lite giftige organiske former.

Figur 4.11.5.10 Polartorsk

Figur 4.11.5.10 Kartet viser posisjoner i Barentshavet hvor polartorsk ble prøvetatt i 2006, 2007, 2008 og 2009 for bestemmelse av miljøgifter.

Fakta om polartorsk

Latinsk navn: Boreogadus saida
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 25 cm og 100 gram
Levetid: Sjelden mer enn 5 år
Leveområde: Polare strøk
Hovedgyteområde: Sørøst i Barentshavet og øst av Svalbard
Gytetidspunkt: Desember–mars
Føde: Plankton
Særtrekk: Har “frostvæske” i kroppen som gjør at han kan oppholde seg i havvann med temperaturer ned mot frysepunktet, ca. -1,8ºC

Polartorsk

Les hele kapittel 4.11.5.4

4.11.5.4 Forurensning i polartorsk (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Havforskningsinstituttet
Forfattere
Sylvia Frantzen, Amund Måge og Kåre Julshamn
Datagrunnlag
Resultater fra analyser av fremmedstoffer i fisk og annen sjømat blir hvert år lagt åpent tilgjengelig på internettsiden www.nifes.no/sjømatdata. I forbindelse med forvaltningsplanen blir det fra og med 2006 årlig analysert prøver av hel polartorsk fra Barentshavet, og resultatene publiseres i Sjømatdata.
Referanser til data
www.nifes.no/sjømatdata
Sørmo, E.G. et al. 2006.
Type indikator
Forurensningsindikator
Referanseverdi
Naturlig bakgrunnsnivå
Tiltaksgrense
Økning i nivået av forurensende stoffer over et visst antall år, eller en plutselig økning fra en prøvetakning til den neste i et område, over naturlig bakgrunnsnivå
SVO-relevans
Iskanten – Polarfronten – Svalbard