Hopp til hovedteksten
Lodde
Lodde I Barentshavet
Utskriftsvennlig versjon

4.11.5.3 Forurensning i lodde

Prøver av lodde fra Barentshavet har blitt analysert for fremmedstoffer i 2007, 2008 og 2009. Posisjonene hvor det har blitt tatt prøver av lodde er vist i Figur 4.11.5.7. I 2009 har det blitt tatt prøver av lodde fra tre posisjoner, og det har blitt analysert en samleprøve av 25 fisk fra hver posisjon.

Teknisk vurdering

Indikatoren fungerer, foreløpig med kun tre år i tidsserien. Lodde er en kortlevd art og overvåking av innholdet av miljøgifter i lodde vil muligens på relativt kort tid kunne vise om det er pågående forurensing eller påvirkning. Det er imidlertid mange faktorer som påvirker konsentrasjon av fremmedstoffer i fisk, og tre prøver per år tatt i ulike områder er for lite til å kunne si om en tilsynelatende endring er reell eller skyldes tilfeldig variasjon.

Forurensning i lodde er en viktig indikator i forhold til å vise renhet i arter som nyttes som råstoff til fiskemel som er ingrediens i fiskefôr. Konsentrasjonen av miljøgifter i fisken er imidlertid ikke direkte sammenlignbar med EUs øvre grenseverdier som gjelder for fôrmidler. Ved produksjon av fiskemel blir fettet ekstrahert, noe som endrer innholdet av miljøgifter i varierende grad avhengig av egenskapene til stoffene og fettinnholdet. Selv om indikatoren gir en pekepinn på miljøgiftinnholdet i lodde som råstoff til fôr er den ikke en indikator for miljøgiftinnholdet i fiskefôr generelt, bl.a. fordi det brukes mange ulike råstoffer i fôrproduksjon.

Økosystemvurdering

Innholdet av fremmedstoffer i lodde har betydning for sjømattrygghet siden det påvirker innholdet av miljøgifter i de kommersielle fiskeartene som spiser lodde og i oppdrettsfisk som spiser fôr basert på lodde. Det bør være et lavt nivå av fremmedstoffer i lodde fordi den befinner seg lavt i næringskjeden. Tungt nedbrytbare miljøgifter fra lodde vil oppkonsentreres oppover i næringskjeden. Indikatoren viser at lodde inneholder relativt lave konsentrasjoner av miljøgifter. 

Les hele kapittel 4.11.5.3

4.11.5.3 Forurensning i lodde (PDF) 

Kapittelinformasjon

Institusjoner
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Havforskningsinstituttet
Forfattere
Sylvia Frantzen, Amund Måge og Kåre Julshamn
Datagrunnlag
Resultater fra analyser av fremmedstoffer i fisk og annen sjømat blir hvert år lagt åpent tilgjengelig på www.nifes.no/sjømatdata. I forbindelse med forvaltningsplanen blir det fra og med 2007 tatt prøver hvert år av hel lodde fra Barentshavet, og resultatene publiseres i Sjømatdata.
Referanser til data
www.nifes.no/sjømatdata
Type indikator
Forurensningsindikator
Referanseverdi
Naturlig bakgrunnsnivå
Tiltaksgrense
Økning i nivået av forurensende stoffer over et visst antall år, eller en plutselig økning fra en prøvetakning til den neste i et område, over naturlig bakgrunnsnivå
EUs øvre grenseverdier for fisk og fôrmidler
SVO-relevans
 Lofoten – Tromsøflaket – Kystnært – Iskanten – Polarfronten – Svalbard