Hopp til hovedteksten
Bjørnøya
Utskriftsvennlig versjon

4.1.2 Temperatur, saltholdighet og næringssalter i faste snitt

Snittene som er valgt er Fugløya-Bjørnøya og Vardø-Nord. Disse snittene dekker havstrømmene inn i Barentshavet og tas henholdsvis 6 og 4 ganger per år.

Snittene gir en god pekepinn om klimastatusen i det sørvestlige Barentshavet og viser at temperaturene har hatt en oppadgående trend fra 1977 (Figur 4.1.2.1). Trenden antyder en økning på omkring 1,5oC over denne perioden. Fordi tidsseriene startet på et kaldt tidspunkt i den naturlige klimasyklusen er en oppadgående trend over perioden å vente. Det var imidlertid varmt i Barentshavet også i 1930 og 1950-årene, men ikke fullt så varmt som i de siste årene. Alle årene 2004-2007 hadde faktisk høyere årlig gjennomsnittstemperatur enn det varmeste året under siste varmeperiode (som var 1938).

Teknisk vurdering

Indikatorene fungerer i forhold til det de er ment å belyse og revisjon er ikke nødvendig.

Økosystem-vurdering:

Oppvarmingen av Barentshavet gjennom en lengre periode har kunnet bidra til en hurtigere omsetning av biomasse i systemet og dermed en annen fordeling av resirkulerte næringssalter enn observert tidligere. Oppvarmingen har nøye sammenheng med økt innstrømming av næringsrikt Atlanterhavsvann. En endring i dette mønsteret ved en redusert innstrømming kan føre til endringer i fordelingen av biomasse, i forhold til hva som er observert de siste 5 årene.
 

Figur 4.1.2.1. Temperatur og saltholdighetsavvik

Figur 4.1.2.1. Temperatur og saltholdighetsavvik i Atlanterhavsvannet i perioden 1977-2009. Figurene til venstre viser snittet Fugløya-Bjørnøya og figurene til høyre viser snittet Vardø-Nord. Tynn linje viser ufiltrerte data, tykk linje 1 års glidende middel og den rette skrå linjen viser trend. Avvikene er beregnet ved å sammenligne med 30-års middelet fra perioden 1977-2006.

Kapitteltinformasjon

Institusjoner
Havforskningsinstituttet
Forfattere
Randi Ingvaldsen og Francisco Rey
Datagrunnlag
Måleserier vedlikeholdt av Havforskningsinstituttet. Temperatur og saltholdighetsdata eldre enn 2 år er tilgjengelig hos ICES (www.ices.dk). For andre data, ta kontakt med Havforskningsinstituttet.
Type indikator
Tilstandsindikator
Referanseverdi
Middel over hele måleperioden
Tiltaksgrense
Ingen
SVO-relevans
Kystnært - Iskanten – Polarfronten – Svalbard