Hopp til hovedteksten
Sild
Utskriftsvennlig versjon

Forbedret prøvetaking skal gi bedre silderåd

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 6. desember: Et lotterisystem, som bygger på dagens elektroniske fangstdagbøker, skal tas i bruk i prøvetakingen i sildefisket. Vinnerne blir bedt om å ta en representativ fangstprøve, og gevinsten er mer presise silderåd.

Av forskningsdirektør Geir Huse, HI, administrerende direktør Paul Oma, Sildelaget og avdelingsdirektør Aksel Eikemo, Fiskeridirektoratet

Kvoter og bestandsstørrelsen for nvg-sild har vært en gjenganger i fiskeripressen de siste årene, og forskere og fiskere har til dels hatt ulikt syn på hvor stor bestanden er og hva det betyr for kvoterådet. Det vi imidlertid kan være enig om, er at gode data gir bedre og mer presise råd enn dårlige data. En forbedret datainnsamling vil derfor være et tilskudd til økt verdiskaping fra fiskerinæringen.

Fiskebestander, inkludert sild, blir i prinsippet vurdert utfra toktdata og fangstdata. Modellene til Havforskningsinstituttet (HI) baserer seg på hvor mange fisk det er per årsklasse, og aldersbestemmelse står sentralt både når det gjelder toktdataene og prøvene fra de kommersielle fangstene.

Å hente inn representative fangstprøver fra fiskeriene er utfordrende. Prøvene skal være dekkende for fangsten gjennom et år, og må dermed spres ut i tid, geografisk område og komme fra forskjellige fartøy. Per i dag foregår dette ved at en rekke fartøy og mottaksanlegg gjør en flott jobb med å sende inn fryseprøver til HI for analyse. Totalt sett får HI inn nok fangstprøver, men representativiteten er ikke helt optimal. Det gjør at beregningene blir både mindre presise og dyrere enn nødvendig.

For ca. et år siden startet et arbeid med å forbedre fangstprøvetakingen av sild. Prosessen har foregått i tett dialog mellom Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og fiskerinæringen. Det gjenstår fremdeles noen detaljer, men etter planen skal det nye systemet tas i bruk fra rundt årsskiftet.

Spesielt for nvg-sild er det en forutsetning at fangstprøven tas tidlig i fangstprosessen. Skjellene til silda blir brukt til aldersbestemmelse, og erfaringsmessig er dette vanskelig når silda har vært lenge i lagringstankene og skjellene faller av. Det nye systemet går i korthet ut på å bruke den elektroniske fangstdagboken til å «bestille» prøver fra en fangst i fangstøyeblikket.     

Bestillingen bygger på et lotterisystem der størrelsen på fangsten bestemmer «oddsen» for om en blir bedt om å ta prøve eller ikke. Dersom et fartøy «vinner» i lotteriet bes det om å legge til side en prøve (ca. 10 kg) som fryses ned. Fartøyet leverer prøven på mottaksanlegget for videre transport til HI og senere analyse.

For å få dette til har HI samarbeidet nært med Fiskeridirektoratet og leverandørene av elektroniske fangstdagbøker. Fangstdagboken vil bli endret slik at det vil bli mulig å sende inn en uoffisiell fangstmelding som HI umiddelbart kan svare på. De aktuelle rederiene og mottaksanleggene vil få tilsendt god informasjon om det nye systemet og emballasje til innfrysing av fangster. Prosedyrene og annen relevant informasjon blir også lagt ut på HIs hjemmesider. Alders- og størrelsessammensetning fra fangstprøvene blir lagt ut på nettet både hos Fiskeridirektoratet og hos Sildelaget så snart prøvene er analysert ved HI.

Vi har stor tro på at den nye metoden vil forbedre grunnlagsdataene og gi mer presise råd i forvaltningen av sild. Det nye prøvetakingsprogrammet er frivillig, men for at det skal fungere godt trenger vi at alle deltar. Vi håper derfor på god oppslutning fra hele næringen. Lykkes vi med den nye prøvetakingen, bør systemet utvides til andre bestander og andre land.