Hopp til hovedteksten
Skrei_i_renne_nett.jpg
Det er lite skrei i fangstene i Borgundfjorden. Derfor har den vært stengt for fiske i gytesesongen siden 2009.
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Stengt Borgundfjord sikrer kysttorsken

Kronikk i Sunnmørsposten 14.02.14. Siden 2009 har Borgundfjorden vært stengt for fiske i gytesesongen (med unntak av håndsnøre og fiskestang). Dette inngår i en større plan for gjenoppbygging av kysttorsken.

Siden 2009 har Borgundfjorden vært stengt for fiske i gytesesongen (med unntak av håndsnøre og fiskestang). Dette inngår i en større plan for gjenoppbygging av kysttorsken.

Innstramminger i fisket etter kysttorsk nord for 62-graden startet i 2004. Bakgrunnen for dette var at det årlige kysttoktet viste et bratt fall i kysttorskmengde i perioden 1997–1999 og en videre fallende tendens i årene etterpå. Kysttoktet gjennomføres årlig i oktober og dekker fjorder og kystbanker fra Varanger til Stad.

Tilrådde null fangst

Det internasjonale havforskningsrådet tilrådde allerede i 2003 null fangst og etablering en gjenoppbyggingsplan for kysttorsk. Møter mellom næring, forskning og forvaltning i 2003–2004 resulterte i en serie med nye reguleringer, deriblant innføring av fjordlinjer. For hver av sonene: innenfor fjordlinjer, mellom fjordlinjer og grunnlinjer, mellom grunnlinjene og firemila og mellom firemila og seksmila ble det innført tilhørende restriksjoner for fartøystørrelse og redskap samt restriksjoner på bifangst av torsk i andre fiskerier. Siden fisket foregår på en felles kvote for kysttorsk og skrei, var det en viktig målsetting for disse reguleringene å få vridd mest mulig av fiske fra kysttorsk over på skrei. I tillegg var det et mål å gi godt vern for fjordtorsken.

Henningsværboksen

Gytefeltene innenfor fjordlinjer fikk et visst vern ved at det kun var tillatt å fiske med garn og krokredskap for fartøy under 15 meter. I noen gyteområder for kysttorsk var garnfiske såpass intensivt at særskilte tiltak ble vurdert. Dette skjedde i en periode hvor skreiinnsiget i Øst-Lofoten hadde uteblitt i flere år, på tross av at skreibestanden var i rimelig god forfatning og at innsiget var bra på Yttersida og ved Værøy og Røst. Et betydelig antall kystfartøy hadde fortsatt utrorshavn i området Stamsund–Skrova, slik at fisketrykket på kysttorsk i dette området ble vurdert å være for høyt. Det ble det derfor i 2006 iverksatt et sesongvern i den såkalte Henningsværboksen. Her ble det kun tillatt med håndsnøre og fiskestang i første halvår. Særskilte tiltak for flere gyteområder for kysttorsk ble satt på vent inntil en hadde vunnet erfaring fra Henningsværboksen. I perioden 2006–2009 var det oppnevnt en kysttorskgruppe som utarbeidet en årlig rapport med forslag og kommentarer til kysttorskreguleringene. Alle offisielle medlemmer av gruppen representerte næringen, men deltakere fra Fiskeridirektoratet, Fiskeridepartementet og Havforskningsinstituttet stilte også på møtene. Gruppens rapport i 2008 reiste forslag om stenging av Borgundfjorden i gytesesongen. Dette ble gjennomført fra 2009.

For å legge til rette for at fiskerne kan fylle opp mest mulig av sin torskekvote med skrei er det for begge disse stengningsområdene mulig å åpne feltet for fiske dersom det blir påvist betydelig innsig av skrei. Fiskeridirektoratet har derfor i samarbeid med Havforskningsinstituttet gjennomført prøvetaking av torsken like utafor grensene til stengningsfeltene. Dette har ført til åpning av Henningsværboksen i 2011, 2012 og 2013. I Borgundfjorden har det ikke vært påvist såpass høye andeler med skrei at fiske har blitt åpnet.

Gjenoppbyggingsplan

I 2010 innførte FKD en formalisert gjenoppbyggingsplan for kysttorsk. Denne er midlertidig godkjent av det internasjonale havforskningsrådet. Planen spesifiserer en trinnvis reduksjon i fiskedødelighet betinget av resultatet fra kysttoktet. Når toktet viser nedgang, skal reguleringene forsterkes. Når toktet ikke viser nedgang, skal reguleringene videreføres. Dette skal pågå inntil toktmålet for gytebestand kommer over 60 tusen tonn.

Siste toktmål (2013) er høyere enn det foregående, men fortsatt knapt 40 prosent av gjenoppbyggingsmålet. Dette gjenoppbyggingsmålet gjelder altså det totale bestandskomplekset av kysttorsk nord for 62-graden, og virkemidlene er hele pakken av gjeldende reguleringer. Det har ikke vært utformet spesifikke målsettinger for de regionale effektene av stenging i Borgundfjorden og Henningsværboksen. Kysttoktet er heller ikke detaljert nok til å gi pålitelige mål for enkeltregioner. I Borgundfjorden ble det i gytesesongen 2012 og 2013 gjennomført egghoving. Resultatene fra dette er brukt til et anslag for mengden gytefisk i fjorden. Dette tyder på en viss økning fra 2012 til 2013. Samtidig viser fiskeprøvene en økning i andel skrei slik at mye av økningen i mengde gytere kan skyldes et økt skreiinnsig.