Hopp til hovedteksten

Her finner du kronikker forfattet av Havforskningsinstituttets medarbeidere. Kronikkene har stått på trykk i ulike medier.

Kronikker - 2014

Publisert: 14.11.2014 - Oppdatert: 17.11.2014
G.O. Sars Antarktis.jpg

Ny runde med FNs klimapanel

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 14.11.14.: Sist uke slapp Det internasjonale klimapanelet (IPCC) enda en rapport. Denne gangen var det en sammenstilling av funnene fra tre mer detaljerte rapporter fra det siste året. Budskapet er velkjent: menneskelig aktivitet – transport, oppvarming, mv. – fører til en opphopning av klimagasser i atmosfæren. Dette skaper en “drivhuseffekt” som gjør at temperaturene på kloden stiger.

Publisert: 10.11.2014 - Oppdatert: 24.11.2014
Kvalflensing_2.JPG

Unødvendig med fem fangstområder for vågehval

Kronikk på forskning.no, 10.11.14.: DNA-analyser viser at all vågehval som er tatt i norsk fangst tilhører en og samme bestand. Dermed finnes det ikke noen genetisk begrunnelse for å dele hvalfangsten i fem ulike fangstområder.

Publisert: 06.11.2014
Kystfiske

Fjordlinjer er et viktig biologisk reguleringsverktøy for hele kysten

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren, 5. november 2014: Fjordlinjene, som beskytter fjordtorsken fra for høy beskatning, spiller en positiv rolle for flere bestander. Sild, kystbrisling, brosme, kveite og sei er blant bestandene som på ulikt vis drar fordel av beskyttelsen fra fjordlinjene.

Publisert: 15.10.2014
Einar_Erlend_nett.jpg

Forvaltningsplanene – en norsk suksess

Kronikk i Sunnmørsposten 15.10.14. Forvaltningsplanene for norske havområder er praktiske, arealbaserte, ser all menneskelig aktivitet under ett og tar miljøhensyn. Årelange, tungrodde konsensusprosesser har resultert i (en stor grad av) felles forståelse på tvers av sektorer med motstridende interesser, noe andre land kan misunne oss.

Publisert: 26.09.2014
rogn800.jpg

Marine verneområder – verner vi nok og verner vi riktig ?

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren, 26.09.14. Vern av havområder har lenge vært et tema i internasjonal miljøpolitikk. Det globale miljøtoppmøtet i Johannesburg i 2002 fastslo at kyststatene burde etablere marine verneområder innen 2012. Siden den gang har marint vern fått en mer fremtredende plass i nasjonal og internasjonal havforvaltning. Vi vil stille spørsmål ved om vernet oppnår den ønskede hensikt: verner vi nok areal, og verner vi det riktige arealet?

Publisert: 02.07.2014
Hunnreker med utrogn

Rekefisket truer ikke rekene i sør

Kronikk i Dagens Næringsliv 2. juli 2014. Her er fullversjonen av kronikken som stod på trykk i Dagens Næringsliv: Det lyser ingen rød varsellampe for rekene i Skagerrak og Nordsjøen slik WWF hevder. Rekebestanden er i akseptabel god stand og den høstes bærekraftig. Noen skjær i sjøen er det imidlertid; bifangst av småreker og fisk bør ytterligere ned.   

Publisert: 09.05.2014
Laks i oppdrett

Mat fra havet og global matsikkerhet

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren, 09.05.2014: Sjømat er en viktig del av verdens matforsyning. Mer enn tre milliarder mennesker er avhengige av mat fra havet for proteiner og andre næringsstoffer. Verdens befolkning er nå på 7,16 millarder. Den er anslått å øke betydelig de neste tiårene. Dette vil øke presset på verdens matressurser, herunder også mat fra havet.

Publisert: 25.04.2014
Genprove_spord_nett.jpg

Mer skrei i Heissafjorden enn tidligere

Kronikk. Siden 2009 har vi sett mer og mer skrei i Heissafjorden.  Der ble det i år estimert større andel skrei enn tidligere. Denne utviklingen kan sammenlignes med det vi så i Lofoten før 2011, og det kan borge for enda mer skrei til neste år. Desto viktigere blir det å beskytte kysttorsken.

Publisert: 24.04.2014
Snøkrabbe ved Svalbard

Barentshavet trues av fremmede arter

Kronikk i Aftenposten 24.04.14. Fremmed art. Snøkrabben kan både bli en økonomisk ressurs og utgjøre en trussel mot økosystemet.

 

Publisert: 24.03.2014
Kyst

Exxon Valdez – nøyaktig 25 år senere

Kronikk på forskning.no 24. mars: Ennå strever sild, spekkhoggere og andre lokale bestander med å komme til hektene etter Exxon Valdez-forliset; et av de største oljeutslippene i USAs historie.  Et slikt utslipp i Norge hadde rammet en kyststrekning tilsvarende Bergen–Brønnøysund.

Publisert: 25.03.2014
Lundefugl

Klimaendringene skaper trøbbel for lundefuglen

Innlegg i Bergens Tidende 22. mars: Varmere hav skaper ypperlige vekstvilkår for noen av våre viktigste fiskeslag. Det er godt nytt for fiskerinasjonen Norge. Men disse klimaendringene skaper også tapere. For syvende år på rad har lundene på Røst hatt en fullstendig mislykket hekkesesong. I fjor forlot de sine uklekte egg i kolonien fordi det ikke var mat i havet.

Publisert: 20.03.2014
Havis

Norge må gå foran

Kronikk i high north news.com 20.03.14:  I denne kronikken tar direktør ved Havforskningsinstituttet Tore Nepstad og direktør ved Polarinstituttet Jan-Gunnar Winther til orde for at det nå er viktigere enn noen gang å opprettholde momentum i nordområdesatsingen. De mener det er helt avgjørende at norske forskningsmiljøer går i front.

Publisert: 19.03.2014
Stortare

Kronikk: Kan vi hugge havets regnskog?

Kronikk i Fiskaren, den 19.03. Rundt 150.000 tonn stortare tas hvert år opp av havet i Norge. Taren er allerede råstoff til en milliardindustri, der det viktigste produktet er alginat, som brukes i alt fra legemidler til softis. Det store spørsmålet er om dagens utnyttelse er bærekraftig? Er potensialet enda større eller må vi sette på bremsene for utnyttelse av havets regnskog? Vi i Havforskningsinstituttet har ansvar for å overvåke og gi råd for bærekraftig forvalting.

Publisert: 18.03.2014
Snokrabbe

Snøkrabbe – en ny stor ressurs i Barentshavet?

Kronikk i Nordlys 17.03.2014: En ny og fremmed krabbeart, snøkrabben, har inntatt Barentshavet. Dette er en stor krabbe, men ikke like stor som kongekrabben. En voksen snøkrabbe kan veie opp til 1,5 kg og ha et ”vingefang” på halvmeteren. Den ble første gang registrert i 1996, på Gåsbanken, øst i Barentshavet. Siden har den økt mye i utbredelse.

Publisert: 18.03.2014
barentshavet-kjartan

Arven etter Nansen: En ny giv for norsk marin polarforskning

Kronikk i high north news 17.03.2014: 80 prosent av norske havområder ligger nord for polarsirkelen. Barentshavet fremstår som et av de best forvaltede havområder i verden. De store fiskebestandene er i god forfatning. Forvaltningsplanen for Barentshavet er et internasjonalt ledende nybrottsarbeid for hvordan havene skal forvaltes i fremtiden. 

Publisert: 17.03.2014
Sild

Fisker mot forsker - en kommentar

Kronikk i BT 16.03.14: I Bergens Tidende i dag kan vi lese at fisker står mot forsker i synet på hvor mye sild det er i havet. For det er mye sild der, forskerne har beregnet gytebestanden av norsk vårgytende sild til å være vel 4 millioner tonn og det er en stor bestand. Fiskerne mener det må være mer og de ser veldig mye sild i havet.

Publisert: 10.03.2014
Hav m is.jpg

Fisk, fiske og fiskeriforvaltning i Polhavet

Kronikk i FiskeribladetFiskaren 07.03.14: Viktige fiskerier finner sted i havområdene rundt nordpolbassenget. Torskefisket i Barentshavet og pollockfisket i Beringhavet er blant de største i verden. Store fiskebestander trenger store beiteområder og varmere vannmasser har gjort det mulig for bl.a. lodde og torsk å bre seg langt mot nord. Dette har medført spekulasjoner om at kommersielt interessante fiskebestander kan bevege seg inn i selve Polhavet.

Publisert: 08.03.2014 - Oppdatert: 09.03.2014
Torsk

Gir kysttorskvernet mer gyting i Borgundfjorden?

Kronikk i Sunnmørsposten: Mengden torsk som gyter i borgundfjorden har økt. Det viser resultatene fra de to første årene med undersøkelser. Undersøkelsene ble gjort i 2012 og 2013.

Publisert: 21.02.2014
Isbre_Svalbard_nett.jpg

Kunnskapsløs kunnskapskritikk

Kronikk på bt.no. meninger, 19. februar: Fremskrittspartiets miljøpolitiske talsmann fremstår som både kunnskapsløs og ukritisk til egne kilder når han kritiserer norsk og internasjonal klimaforskning. Dette er ødeleggende for klimadebatten.

 

Publisert: 18.02.2014
Skrei_i_renne_nett.jpg

Stengt Borgundfjord sikrer kysttorsken

Kronikk i Sunnmørsposten 14.02.14. Siden 2009 har Borgundfjorden vært stengt for fiske i gytesesongen (med unntak av håndsnøre og fiskestang). Dette inngår i en større plan for gjenoppbygging av kysttorsken.

Publisert: 17.02.2014
Genprove_spord_nett.jpg

DNA-analyser avgjør åpning og stenging av Borgundfjorden

Kronikk i Sunnmørsposten, 13.02.14. Borgundfjorden har de siste årene vært stengt for fiske i torskens gyteperiode for å sikre kysttorsken. Avgjørelsen har vært tatt på bakgrunn av DNA-analyser som Havforskningsinstituttet har utført.

Publisert: 10.01.2014
Snokrabbe1.jpg

Krabbe på vandring

En ny art krabber inn i Barentshavet. Snøkrabben (Chionoecetes opilio) har siden midten av 1990-tallet først etablert seg øst i Barentshavet i russisk farvann og senere i norsk farvann nord og øst i Barentshavet. Vi har observasjoner av snøkrabbe så langt nord som ved Kong Karls Land og så langt vest som Hopendjupet.