Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg
Utskriftsvennlig versjon

Fakta om Havforskningsinstituttet

Flere aviser har tatt inn en kronikk av Roald Dahl jr. fra Norges Miljøvernforbund t 12. oktober 2010. Kronikken inneholder så pass vesentlig feilinformasjon om Havforskningsinstituttet og Havforskningsinstituttets virksomhet at det er nødvendig å korrigere.

Tilsvar til kronikk av Roald Dahl jr, Miljøvernforbundet. Av adm.dir Tore Nepstad.

I kronikken skriver Dahl at flertallet i Havforskningsinstituttet styre er oppdrettstilknyttet. Det er ukjent for meg hvilken styresammensetting for Havforskningsinstituttet Dahl opererer med. Styret består av ni medlemmer, hvorav to er valgt av de ansatte. Av de øvrige er det en som har arbeidstilknytning til akvakulturnæringen. Fiskeridirektør Liv Holmefjord er i kraft av sin stilling som fiskeridirektør medlem av styret, og er også erklært habil. Dette kan ikke defineres som et flertall.

I kronikken siteres en av våre seniorforskere på at Havforskningsinstituttet tvinges til å forske på områder som det politiske og fagpolitiske miljøet ønsker. Dette er ikke dekkende for den virkelighet vi lever i. I den grad instituttets forskningsaktivitet styres, skjer det gjennom at bestilles forskning og rådgiving for bevilgningene instituttet får over Statsbudsjettet. Disse bestillingene er meget overordnet, og detaljeres gjennom et tildelingsbrev som beskriver hvilke områder bestiller (Fiskeri- og kystdepartementet) ønsker forskningsbaserte råd på. Samtidig sendes tilsvarende bestillinger til Norges forskningsråd som gjennom utlysninger i programmer sørger for at bestiller, og betalers, behov i størst mulig grad dekkes.

Er dette så en uvanlig måte å finansiere og bestille forskning og rådgiving på? Dette er vel normalen. De eneste institusjonene som har frie midler til å iverksette lange forskningsprogrammer er, så vidt meg bekjent, universitetene.

Det som er viktig er at forskningen, og resultatene av den, er fri, åpen og uavhengig. Forskningen kan ikke leve i et tomrom uten at finansieringskilder og bestiller kan påvirke hva det skal forskes på. Det er en kortslutning å definere disse ønskene og prioriteringene fra finansieringskilden som et forsøk på å styre og påvirke forskningsresultatene. I mine seks år som direktør ved Havforskningsinstituttet har jeg aldri opplevd at finansieringskilde eller bestiller har ønsket eller prøvd å påvirke forskningsresultatene eller de forskningsbaserte rådene vi har gitt. Samtidig har jeg opplevd at rådene ikke alltid har vært like populære hos bestiller.

Dahl påstår at Havforskningsinstituttet i de siste årene ikke har levert fra seg rapporter som omhandler kritikkverdige forhold omkring oppdrett. Denne påstanden er ikke riktig, noe som enhver kan lese seg til på instituttets nettsider, blant annet på http://www.imr.no/radgivning/akvakultur/nb-no