Hopp til hovedteksten
overvakning.gif
Utskriftsvennlig versjon

Sterke under vann

Bergensregionen er et kraftsentrum for marin kompetanse i verden. Unik kunnskap om det marine miljø, og teknologisk overlegenhet i marine operasjoner kan løse Norges utfordringer knyttet til høsting av olje og fisk fra et rikt og rent hav. Denne uken ble en klynge bedrifter og kunnskapsorganisasjoner i regionen utnevnt til nasjonalt ekspertsenter for undervannsteknologi.

Bergensregionen er et kraftsentrum for marin kompetanse i verden. Unik kunnskap om det marine miljø, og teknologisk overlegenhet i marine operasjoner kan løse Norges utfordringer knyttet til høsting av olje og fisk fra et rikt og rent hav. Denne uken ble en klynge bedrifter og kunnskapsorganisasjoner i regionen utnevnt til nasjonalt ekspertsenter for undervannsteknologi.

Kronikk i Bergens Tidende, 8. juni 2006
Av Olav Rune Godø

overvakning.gif

Avkastningen fra havet er avgjørende for Norges velferd. Vår avhengighet av havets ressurser, fornybare så vel som fossile, er større i dag enn noen sinne. Enkelt sagt: Vi er rike og sårbare! Og bak vår nyervervede rikdom lurer spørsmålene: Er vi bare en råvareprodusent som tapper livsgrunnlaget fra framtidige generasjoner? Hva skal vi gjøre når oljen tar slutt? For meg er svaret klar: Selvsagt skal vi fremdeles være en marin nasjon! Selvsagt skal vi også leve av fisk! Men vi er langt ifra bare en råvareprodusent. Norge generelt og bergensregionen spesielt har i oljealderen fremskaffet unik viten og kompetanse som gjør oss i stand til å operere sikrere og mer effektivt i det marine miljø.  Dette er en nødvendig ballast når man skal jobbe på stadig dypere vann og under stadig mer ekstreme miljøforhold. Samtidig har fiskerienes utvikling og miljøkravene til høsting av olje også styrket vår tradisjonelt sterke kompetanse innen marin forskning og forvaltning. Denne kompetansen ligger i Bergen, og gjør vår region til et kraftsentrum for marin kompetanse i verdenssammenheng.

Langsiktig

Det var Innovasjon Norge som inviterte næringsklynger i Norge til å etablere ekspertsentre innen ulike næringsområder med offentlige støtte. Dette er et tiltak for å styrke bedriftenes slagkraft og fremme norsk industris konkurranseevne internasjonalt. Visjonen for ekspertsenteret for undervannsteknologi er at klyngen gjennom samarbeid skal styrke sin posisjon og bli verdensledende innen dette fagområdet.  Det er senterets overordnede mål å forsterke innovasjonsaktiviteten og det internasjonale engasjementet, og samtidig øke kapasitet, konkurransekraft og verdiskapning hos de ulike aktørene og for hele klyngen. Mange av bedriftene er konkurrenter i det daglige. Desto mer gledelig og lovende er det å se erkjennelsen av at nytteverdien i et samarbeid langt overgår problemene knyttet til konkurransesituasjonen: Det er nok av felles utfordringer og problemer som bare kan løses ved felles innsats til alles beste.

Unik kunnskap og kompetanse om miljøet i havet, og teknologisk overlegenhet i marine operasjoner skal ikke bare løse utfordringene knyttet til høsting av olje og fisk fra et rikt og rent hav i dag. For framtidige generasjoner er det mer viktig hvordan vi ivaretar vår posisjon som spydspiss i undervannsteknologi til å styrke vår internasjonale konkurranseevne, og ikke minst, til utvikling av nye virksomhetsområder. Det er dette som ligger i ekspertsenterets visjon. Den integreringen av kunnskap og kompetanse i bergensregionen som ekspertsenteret representerer, kan bli et politisk Kinderegg – samtidig oppfyllelse av tre ønsker: Det sikrer dagens næringsbehov, sørger for næringsutvikling for framtidige generasjoner og sikrer miljøet for disse generasjonene. 

Trenger arbeidskraft

Initiativet til å søke om et ekspertsenter kom fra oljerelatert industri og kommuner i regionen, med Fjell, Sund og Øygarden i spissen. De har også tatt med bergenskompetansen i akademia; fra marin ressurs- og miljøforskning til forskning og utvikling innen teknologi. Dette signaliserer at næringene har en aktiv, progressiv og fremtidsrettet visjon om hva bærekraftig utvikling i et sårbart miljø er. I tillegg til edle motiver er dette et næringsmessig nødvendighetstiltak. På kort sikt er det nødvendig for å løse presserende behov i forbindelse med nye feltutbygginger i de sårbare nordområdene, og også for å sikre forlenget  drift av eksisterende olje- og gassfelt. Men det er også avgjørende å sikre utdanning av den kompetansen som trengs. Faktisk er tilgang på kompetent arbeidskraft en av de aller største flaskehalsene for effektiv løsing av industriens utfordringer og videre utvikling av næringslivet i vår region. Ekspertsenteret tenker langsiktig for å etablere kunnskap, kompetanse og teknologi som vil gi industrien konkurransefortrinn i fremtiden. Rekrutteringsproblemene vil bli møtt gjennom en målrettet aktivitet overfor barn og ungdom for å stimulere til større interesse og engasjement for marine næringer. Dette vil bli systematisk fulgt opp med tiltak på master- og doktorgradsnivå.

De mange utfordringene skal fordeles mellom medlemmene i senteret, og prosjekter med den beste ekspertisen i regionen vil bil etablert for å finne funksjonelle løsninger. Dette vil bli en stimulans for leveranseindustrien og forhåpentligvis et ”saftig sommerbeite” for de små bedriftene.

Dypere og kaldere

”Man kan ikke se den grense under vann” sa en kjent ”norsk-russisk u-båtkaptein”. Det fins imidlertid klare grenser mellom kompetansen i marin industri og marin forskning. Ekspertsenteret har som mål å fjerne disse grensene for å utnytte bredden i vårt unike erfaringsgrunnlag

Utfordringene knyttet til oljeutvinning i nordområdene, med operasjoner i dypere og kaldere områder er den viktigste motivatoren for senterdannelsen. Dette er også gjenspeilet i det som er blinket ut som strategiske fyrtårnprosjekter. Blant annet skal krav til null utslipp fra oljeinstallasjoner møtes ved å utvikle metoder, teknologi og systemer for å overvåke tilstand og ytelse av undervannsutstyr og -anlegg. En grundig analyse av industriens prosesser og operasjoner under vann skal dessuten gi nye effektive standarder som gjør operasjonene sikrere og mer miljøvennlige.Overvåkningsteknologi for fiskeressurser og miljø skal blant annet kombineres med oljeindustrienes egen infrastruktur under vann. Dette vil  gi forskerne et nytt og forbedret datagrunnlag for den rutinemessige overvåkning  i havet, samtidig som operasjonaliteten vil bli mer effektiv i tilfelle miljøulykker, f.eks. etter havari av et oljetankskip. 

Men disse aktivitetene er bare en begynnelse. Ettersom senteret utvikler seg, vil nye prosjekter og aktiviteter bli etablert alt etter bedriftenes behov og næringens fremtidsstrategier. Senteret vil bli en smeltedigel av ideer og kompetanse, og en rugekasse for fremtidens industrier. Derfor er ekspertsenteret ikke bare viktig for næringsutvikling i bergensregionen, men også for Norge som marin nasjon i fremtiden.