Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2008

Særnummer 1b/08 Forvaltningsplan Barentshavet

Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen 2008. Overvåkingsgruppen i Forvaltningsplan Barentshavet har nå levert sin andre rapport. Rapporten gir en oversikt over situasjonen i Barentshavet på alle nivå i næringskjeden, fra planteplankton til isbjørn. Kontaktperson er Knut Sunnanå.
2009.01.16 19:15
Last ned:

FH 2008-1 Overleving av makrell som er trengd i not

Overleving av makrell som er trengd i not. Atlantisk makrell (Scomber scombrus L.) er ekstremt sårbar for handtering og stress, noko som gjer estimering av overleving etter reiskapskontakt vanskeleg. Ved å bruke ein ny metode der makrell blei overført frå not til store merdar i ope sjø, har ein for fyrste gong fått tal for mortaliteten til makrell som har vore trengd i not og deretter sluppen.
2009.01.16 19:15
Last ned:

FH 2008-2 Kvalitet på sei ved oppdrettsanlegg

Kvalitet på sei ved oppdrettsanlegg - ein eksperimentell studie. Det vart tidleg i eksperimentet tydeleg at det kun var ein del av fisken som vaks, medan ein relativ stor del av fisken hadde liten eller ingen vekst. Den andre delen av fisken var i god vekst, og vi har bevisst valt ut individ frå desse til kvalitetsmålingane for å få representative målingar frå fisk som eter tørrfôr. Det som viste tydelegast forskjell mellom fôrgruppene og mellom fôrgruppene og villfisk var parametrar knytta til vekst. I tillegg fann vi forskjell i farge mellom sei fôra på laksefôr og torskefôr, samt forskjellar i pH mellom villsei og mellom fôrgruppane.
2009.01.16 19:15
Sei
Oppdrett
Last ned:

FH 2008-3 Forsuring av havet medfører nye utfordringer for biologisk forskning

Forsuring av havet medfører nye utfordringer for biologisk forskning. Vi kan i dag fastslå og forutsi klart og konsist sammenhengen mellom CO2-utslipp til atmosfæren og surt hav. Videre er det vist med sikkerhet at videre utslipp vil forverre problemet, og at det ikke finnes noen kjent teknologi som kan bøte på forsuringseffekten. Begrensing av utslipp av CO2 til atmosfæren er det eneste kjente tiltaket som kan virke globalt til å bremse forsuringen.
2009.01.16 19:15
Last ned:

FH 2008-4 Oversikt over tokt og stasjoner tatt i 2007

Rapporten gir en oversikt over tokt i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen med forskningsfartøyene ”G.O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby” og ”G.M. Dannevig” i 2007. Kartene viser hovedsakelig CTD- og trålstasjoner, men også planktonstasjoner. For de fleste toktene vises kurs- og stasjonskart samt oversikt over når de faste snittene er tatt. Antall observasjoner pr. måned for de faste stasjonene langs kysten er vist i egen tabell.

2009.06.22 12:52
Last ned:

FH 2008-5 Kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerrakkysten

I rapporten Kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerrakkysten gir forskerne en vurdering av status for kysttorsk på strekningen fra svenskegrensen til Stad med forslag om forvaltningstiltak. Resultater tyder på at det finnes mange separate bestander/gytepopulasjoner langs kysten og i fjordene mellom Stad og svenskegrensen, og at målrettede forvaltningstiltak vil kunne snu en negativ utvikling og sikre et nødvendig ressursgrunnlag for fiske og verdiskaping langs kysten.

2009.01.16 19:15
Torsk
Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal
Kyst og fjord
Last ned:

FH 2008-6 Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet

 

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet: forslag til indikatorer, referanseverdier og tiltaksgrenser til samordnet overvåkingssystem for økosystemets tilstand.

2009.06.22 12:55
Forvaltningsplan
Last ned:

FH 2008-7 Bifangst av kongekrabbe i garn og trål i 2007

I alt 11 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe i garn i Øst- og Vest-Finnmark i 2007. Antall registreringer har gått ned sammenlignet med foregående år for torskegarn. Det var en økning i bifangstraten i Vest-Finnmark, mens det var en nedgang i Øst-Finnmark. Det er fortsatt problemer med bifangst av kongekrabbe i rognkjeksgarn. Resultatene fra tråldataene viser at krabben tas som bifangst i relativt kystnære områder.

2009.06.22 13:00
Kongekrabbe
Last ned:

FH 2008-8 Analysis of European eel (Anguilla anguilla) time series from Norway

Den europeiske ålen er en felles ressurs som deles av alle land med kyststripe i Europa og Nord-Afrika. Med bakgrunn i ulike tidsserier av overvåkingsdata har det vist seg at rekrutteringen av ålelarver har blitt redusert dramatisk de senere år. Grunnet denne dramatiske nedgangen i populasjonsstørrelse og rekruttering, ble arten i 2006 ført opp på Norsk Rødliste som kritisk truet (CR). Direktoratet for naturforvaltning stilte derfor i 2007 midler til disposisjon for Universitetet i Oslo og Havforskningsinstituttet, slik at de kunne sammenstille informasjon om ål i Norge og få gjennomført statistiske analyser av de to tidsseriene som finnes på ål i henholdsvis ferskvann og saltvann.

2009.01.16 19:16
Ål
Last ned:

FH 2008 - 9 Marinøkologiske ringvirkninger av vindmølleparker til havs

Det er økende behov for energi. En betydelig del av dette søkes produsert på miljøvennlige måter. Produksjon av strøm ved hjelp moderne vindturbiner er av de produksjonsmåter som etter hvert har fått en betydelig, internasjonal utbredelse. Også i Norge er det etablert vindturbinparker og flere planlegges i løpet av de nærmeste årene. Foreløpig ligger de aller fleste parker på land, men av ulike årsaker er det økende interesse for å også å plassere vindturbinparker til havs.

Rapporten er noe revidert pr. 11. august 2009.

2009.11.13 13:44
Last ned:

FH 2008-10 AkvaVis - dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg for nye oppdrettsarter

AkvaVis er et dynamisk GIS-verktøy for lokalisering av oppdrettsanlegg, og rapporten presenterer en prototyp for blåskjellanlegg. AkvaVis kombinerer kartfestede egenskaper som dyp, strøm og avstand til andre objekter, og lar objektene kommunisere egenskaper med hverandre for å finne best mulig lokalisering. Verktøyet beregner også bæreevnen påden enkelte lokalitet ved hjelp av matematiske simuleringsmodeller. Prototypen er utviklet for Hardangerfjorden, og rapporten gir en oversikt over topografi, hydrografi og strøm i fjorden. For videre utvikling av systemet gir den også en oversikt over miljøkravene til nye oppdrettsarter og for laks.

2009.06.22 13:03
Oppdrett
Last ned:

FH 2008-11 Flerbestandsmodellen Systmod - bruk av modellen for vurdering og forvaltning av fiskeressursene i Barentshavet

Flerbestandsmodellen Systmod er en konseptuell numerisk modell som beskriver kvantitativt biomasseproduksjonen i bestandene av lodde, sild og torsk i Barentshavet. Hver bestand er modellert med konvensjonelle enbestandsmodeller, hvor bestandsinteraksjonene er klimarelatert og ivaretatt som dødelighet (predasjon) og mattilskudd (vekst) relatert til tilgjengelighet av byttedyr. Modellen er programmert i simuleringsverktøyet "Powersim Studio 7", og parametrene bestemt ved tuning mot relevante data for perioden 1982-2005. Modellen simulerer rimelig godt de observerte sammenhengene mellom klima, fisk og fangst i perioden.

 

2009.06.22 13:06
Barentshavet
Last ned:

FH 2008 -12 Kartlegging og overvåking av fremmede marine arter

Det er gjennomført en enkel undersøkelse av igangværende aktivitet knyttet til kartlegging og overvåking av introduserte arter. Det foreslås at denne aktiviteten utvides i omfang, og at den koordineres med eksisterende feltvirksomhet der hvor dette er hensiktsmessig. Det forslås at arbeidet også kan suppleres med å involvere spesielt nyttige grupper som dykkerorganisasjoner og oppdrettsnæringen. Det er en rekke områder hvor kunnskapen er mangelfull, og hvor forskningsrådet kan støtte nødvendig forskning. For enkelte arter vil også publikum kunne bidra. Enkle kalkyler for kostnader til kartlegging og overvåking er angitt. Avslutningsvis gis en oversikt over kjente metoder til bekjempelse av introduserte marine arter.

2010.03.19 14:48
Last ned:

FH 2008-13 Bunnfiskundersøkelser i Barentshavet vinterent 2006

Et kombinert akustikk og bunntråltokt i januar-mars har vært gjennomført årlig siden 1981 for å framskaffe mengdeindekser for bunnfisk samt trål for lengde og vekt ved alder. Målartene er torsk og hyse, men mengdeindekser er også beregnet for uerartene siden 1986 og for blåkveite siden 1990. Før 1993 ble et fast standardområde dekket. Dette ble utvidet nordover og østover i 1993 for å få bedre dekning av de yngste aldergrupper av torsk. Siden 1997 har dekningen i russisk sone vært noe variabel. Dette medførte at et viktig område på Murmansk-kysten ikke ble dekket i 2006.

2009.06.22 13:12
Barentshavet
Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR