Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2016

Fangsteffektivitet i dykkerbasert fiske etter stort kamskjell (Pecten maximus) i Sør-Trøndelag

Rapporten er del av overvåkingen som er gjort på bestanden av stort kamskjell (Pecten maximus) som fiskes i Sør-Trøndelag. I tillegg til Havforskningsinstituttets egne undersøkelser av alderssammensetning hos stort kamskjell, er det i samarbeid med fangstselskaper i Sør-Trøndelag bearbeidet registreringer av levert fangst (loggbøker) til mottaksanlegg for å fremskaffe informasjon om utvikling i fisket. Dette er viktig informasjon for å kunne oppnå en langsiktig bærekraftig forvaltning og høsting.
 

Last ned:

Set-up of the Nordic and Barents Seas (NoBa) Atlantis model (Fisken og havet nr. 2 - 2016)

End-to-end models are important tools when moving towards an ecosystem based approach to fisheries management. Atlantis is one such end-to-end model. Atlantis has been developed for several areas, including Australia, U.S., and European waters, and models for other areas are under development.

Last ned:

Oversikt over tokt og oseanografiske stasjoner tatt i 2015 (Fisken og havet nr. 3-2016)

Rapporten viser Havforskningsinstituttets tokt i 2015 med ”G.O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby”, ”G.M. Dannevig” og innleide fartøyer. Den gir en kort beskrivelse av toktet og viser kurs- og stasjonskart (CTD, plankton- og trålstasjoner).
Last ned:

Oppdatert kunnskapsstatus om kystnær torsk i Sør-Norge (Fisken og havet nr. 4-2016)

I 2008 kom en rapport som vurderte status for kysttorsk på strekningen Svenskegrensa-Stad, og som også inkluderte forslag til forvaltningstiltak. Denne rapporten starter med en kort oppsummering av oversikten fra 2008, men bringer i hovedsak ny kunnskap som er kommet til de siste ti årene.

Last ned:

Vitenskapelig bakgrunnsmateriale for forvaltningsplan for raudåte (Fisken og havet nr. 8-2016)

Bakgrunnsrapporten omhandler viktige aspekter ved et fiske, biologiske forhold, bestandsenhet, raudåtas livssyklus og økologi, bestandsendringer over tid, utbredelse, overvåkning, biomasse og produksjon, økologiske effekter av fiske, høstingsregler og til slutt kvoteråd. Det pekes også på viktige kunnskapshull som må fylles dersom en i framtiden skal kunne forbedre våre råd. Selve forvaltningsplanen er Fiskeridirektørens forvaltningsplan for raudåte og er framkommet som et samarbeid mellom F.dir og HI.
Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR