Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2015

Fisken og havet nr. 1 - 2015: Omsetning av tilført partikulært organisk materiale i fjordbasseng med dype terskler

Utviklingen i fiskeoppdrettsnæringen har ført til at økende antall anlegg blir lokalisert over dypere vann i store fjordområder. Dette medfører at de organiske partikulære utslippene fra fiskeoppdrett (fekalier og forspill) i større grad sedimenterer under terskeldypet i store fjorder. Store fjorder har som regel dypere terskler (> 100 m), men det er begrenset kunnskap om naturlig oksygenforbruk og dermed tilførsel og omsetning av labilt karbon (Fc gC/m2/måned) i denne type fjordbasseng.

2015.10.22 12:32
Last ned:

Fisken og havet nr. 2 - 2015: Report on cruises and fixed oceanographic data stations 2014

Sammendrag (norsk): Rapporten gir en oversikt over toktene våre i 2014 med ”G.O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby”, ”G.M. Dannevig”, ”Helmer Hanssen” og noen leiefartøy. Den gir en kort toktbeskrivelse og viser kurs- og stasjonskart – hovedsakelig CTD, plankton og trålstasjoner, tabeller over faste snitt og antall observasjoner per måned for de faste stasjonene. Toktene er innrapportert til ICES i skjemaet ”Cruise Summary Report”: http://www.seadatanet.org/Metadata/CSR. Data fra toktene er tilgjengelig fra Norsk marint datasenter ved Havforskningsinstituttet.

Summary (English): The report gives an overview of IMR and UiB's cruises in 2014, on board RV "G.O. Sars", "Johan Hjort", "G.M. Dannevig", ”Håkon Mosby”, "Helmer Hanssen" and some hired commercial vessels. The report gives a short cruise description and a track chart mainly showing CTD, plankton and trawl stations, the coverage of the oceanographic sections and the number of observations per month for the fixed stations. Meta data about the cruises are reported to ICES using the form "Cruise Summary Report": http://www.seadatanet.org/Metadata/CSR. Research data are available from the Norwegian Marine Data Centre at IMR.

2015.05.08 09:37
Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR