Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2013

Fisken og havet nr. 1 - 2013: Kartlegging av gytefelt. Gytefelt for kysttorsk

Gytefelt er et nøkkelområde for reproduksjon hos fisk, og gytefelt for kysttorsk kartlegges gjennom ”Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper”. Målsettingen med kartleggingen er å stedfeste og verdisette gytefelt for bruk og forvaltning. I denne studien går vi gjennom datagrunnlaget for kartlegging av gytefelt, både intervjubasert lokal økologisk kunnskap og feltinnsamling av eggprøver. Vi diskuterer hvordan gytefelt lokaliseres på bakgrunn av intervju og tettheter av egg og hvordan driften av eggene estimeres gjennom bruk av oseanografiske modeller. Alle gytefeltene verdisettes på bakgrunn av mengder av egg og drift av egg mellom områder. Vi diskuterer også øvrige undersøkelser som gjøres i forbindelse med gytefeltene, som genetiske undersøkelser for å skille ulike arter og for å skille kysttorsk og skrei. 

2013.02.22 13:06
Last ned:

Fisken og havet nr. 2 - 2013: Effekter av fiskeri og havbruk på bunn og bunnfauna: Oppfølging og forslag til nye forvaltningstiltak.

Rapporten gir en beskrivelse av fiskeredskaper brukt i norske fiskerier som berører bunn. Berørte områder og grad av eksponering beskrives i rapporten. Bunntrål etter fisk og reker er den redskapstypen som har størst effekt på bunnsubstrater, habitater og bunndyr. Vi har i rapporten også lagt vekt på å beskrive modifiserte fangstteknikker som kan bidra til at bunnpåvirkningen reduseres. Rapporten skisserer tiltak som kan bidra til redusert påvirkning på havbunn og bunnfauna ved trålfiske.

2013.02.22 13:01
Last ned:

Fisken og havet nr. 3 - 2013: KunnskapsInnhenting Barentshavet Lofoten Vesterålen (KILO)

Status og videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for mengde, fordeling og transport av kommersielle fiskearter fra gytende fisk til egg, larver, yngel og ungfisk i nordnorske sokkelområder med vekt på Lofoten og Vesterålen

2013.04.11 11:07
Last ned:

Fisken og havet nr. 4 - 2013: Effekter av tarehøsting på fisk og skalldyr, Nord-Trøndelag 2012

Havforskningsinstituttet gjennomførte i august 2012 registreringer av fisk ved hjelp av undervannskamera og forsøksfiske med tradisjonell fangstredskap før og etter prøvehøsting av stortare (Laminaria hyberborea) i Nord-Trøndelag. Det ble i tillegg gjennomført oppfølgende studier med undervannskamera på et felt som ble prøvehøstet i 2011.
2013.06.06 13:08
Last ned:

Fisken og havet nr. 5 - 2013: Kasusstudie: Villaks og oppdrettslaks i et økosystemtjenesteperspektiv


Denne rapporten tar utgangspunkt i litteratur og kunnskapsstatus for villaks og oppdrettslaks i Norge for å se på laks som økosystemtjeneste. Havforskningsinstituttet har vært prosjektansvarlig og skrevet delen om oppdrettslaks, mens NINA har skrevet delen om villaks. Laks (Salmo salar L.) er et særlig interessant kasus fordi det er en naturlig ressurs som langt tilbake i historien har hatt stor verdi for mennesker, både kulturelt, kommersielt og som matkilde.

2013.06.07 08:46
Last ned:

Fisken og havet nr. 6 - 2013: Kunnskapsstatus - plassering av oppdrettsanlegg og mulige interaksjoner med gytefelt og oppvekstområder for marin fisk og vandringsruter for laks

Rapporten gir en oversikt over kunnskapsstatus om: A) mulige effekter av lokalisering av lakse- og torskeoppdrettsanlegg i og i nærheten av registrerte gytefelt for marine arter (torsk, kveite etc.), B) eventuelle effekter av oppdrettsanlegg i vandringsruter for vill laks og C) effekter av lokalisering av oppdrettsanlegg i oppvekstområder for ville marine arter.

2013.01.01 01:00
Last ned:

Fisken og havet nr. 7- 2013 Evaluation of a Nordic Seas 4 km numerical ocean model hindcast archive (SVIM), 1960-2011

A 52 year (1960-2011) numerical ocean model hindcast archive is evaluated. Overall, we find that the water masses that are directly influenced by Atlantic Water are realistically represented in the model, both in terms of advection/transport and hydrographic and dynamic variability. Inshore of the Norwegian Atlantic slope Current, the salt relaxation scheme applied negates variability in salinity within the Norwegian Coastal Current. This is most pronounced in the upper part of the water column. The modelled temperature variability in the near-shore waters is, however, in close agreement with observations. Within the two Norwegian Sea basins, the heat/freshwater content is unrealistically low/high, probably due to too little slope-basin eddy-fluxexchange between the slope current and the interior basins. In shelf areas (e.g. the Barents Sea and the North Sea), we find that the model to a large degree resembles the variability within the Atlantic-influenced water masses, while the salinity relaxation inhibits variability in the salinity within water masses dominated by coastal water.

 

2014.01.09 12:44
Last ned:

Fisken og havet nr. 9-2013: Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2012

Rapporten gir en oversikt over tokt i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen. Toktene er utført med forskningsfartøyene ”G.O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby”, ”G.M. Dannevig”, ”Helmer Hanssen” samt noen innleide fiskefartøyer i 2012. Kartene viser hovedsakelig CTD-, trålstasjoner og planktonstasjoner.
2014.04.14 12:52
Last ned:

Fisken og havet nr. 10: Power-budget and echo-integrator equations for fish abundance estimation

Kontroll med temperatur- og endelig-amplitude-effekter i havet i forbindelse med akustisk bestandsestimering og artsgjenkjennelse under fiskeritokt, krever at kalibreringsfaktoren C i den konvensjonelle ekkointegratorligningen for vitenskapelige ekkolodd, er fullt ut kjent og gitt i form av sonarsystemets elektriske og akustiske parametre. Da tilstrekkelige funksjonsuttrykk ikke er kjent eller tilgjengelig fra i tidligere litteratur, re-visiteres her den teoretiske basis for effektbudsjett- og ekkointegrasjons-ligningene som benyttes på dette området.

2014.01.30 10:04
Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR