Hopp til hovedteksten

Forskningsstasjonen Austevoll

Forskningsstasjonen Austevoll er sentral for aktiviteter innen marine arter i alle livsstadier. Med over 4500 kvadratmeter innendørs og store utearealer er den et av Europas største og mest avanserte forskningsanlegg på dette området.

les meir

Forskingsstasjon Matre

Havforskningsinstitiuttets forskningsstasjon i Matre blei etablert i 1971 og har tradisjonelt sett arbeidd med forsking på laksefisk. Dei siste åra har stasjonen også  vore brukt til forsking på andre artar. Ved stasjonen er flere faggrupper innan forsking representerte og vi gjer forsøk og analysar for fleire eksterne samarbeidspartnarar og kundar.

les meir

Forskningsstasjonen Flødevigen

Forskningsstasjonen Flødevigen ble opprettet i 1882 og er en av landets - og Europas - eldste institusjoner innen havforskning. Forskningsstasjonen ligger åpent til i sjøkanten på Hisøy i Arendal kommune.

les meir

Feltstasjonen Parisvatnet

Havforskingsinstituttet sin feltstasjon Parisvatnet er ein av pionerinstitusjonane innan utviklinga av torskeoppdrett, og kunne tidleg i 2007 feire 20-årsjubileumet som produsent av torskeyngel.

les meir

Avdeling Tromsø

Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø ble etablert i 2003 og bygger på den aktiviteten som tidligere var  knyttet til Fiskeriforskning sin avdeling for marine ressurser. Aktiviteten i Tromsø omfatter i første rekke innsats på skalldyr, sjøpattedyr og fisk. Innenfor skalldyr er det særlig reker, kongekrabbe og haneskjell det arbeides med.

les meir

Kjemilaboratoriet

På Kjemilaboratoriet analyserer vi miljøprøver for næringssalt og algebiomasse, radionuklider og organiske miljøgifter. I tillegg har vi eigne laboratorier for saltanalyser og bentiske undersøkingar. Her finn du informasjon om kjemilaboriatoriet sine oppgåver og analysar.

Referanseflåten

Referanseflåten

Bygg for alle

Alle Havforskningsinstituttes bygg er forvaltet av Statsbygg. Ev. besøkende med funksjonshemninger kan planlegge besøket best mulig her: Bygg for alle