Hopp til hovedteksten

Forskningsstasjonen Austevoll

Forskningsstasjonen Austevoll er sentral for aktiviteter innen marine arter i alle livsstadier. Med over 4500 kvadratmeter innendørs og store utearealer er den et av Europas største og mest avanserte forskningsanlegg på dette området.

les mer

Forskningsstasjonen Matre

Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Matre ble etablert i 1971 og har tradisjonelt sett arbeidet med forskning på laksefisk. De siste årene har stasjonen vært brukt til forskning innen også andre arter. Ved stasjonen er flere faggrupper innen forskning representert og forsøk og analyser gjøres for flere eksterne samarbeidspartnere og kunder.

les mer

Forskningsstasjonen Flødevigen

Forskningsstasjonen Flødevigen ble opprettet i 1882 og er en av landets - og Europas - eldste institusjoner innen havforskning. Forskningsstasjonen ligger åpent til i sjøkanten på Hisøy i Arendal kommune.

les mer

Feltstasjonen Parisvatnet

Havforskingsinstituttet sin feltstasjon Parisvatnet er ein av pionerinstitusjonane innan utviklinga av torskeoppdrett, og kunne tidleg i 2007 feire 20-årsjubileumet som produsent av torskeyngel.

les mer

Avdeling Tromsø

Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø ble etablert i 2003 og bygger på den aktiviteten som tidligere var  knyttet til Fiskeriforskning sin avdeling for marine ressurser. Aktiviteten i Tromsø omfatter i første rekke innsats på skalldyr, sjøpattedyr og fisk. Innenfor skalldyr er det særlig reker, kongekrabbe og haneskjell det arbeides med.

les mer

Kjemilaboratoriet

På Kjemilaboratoriet vert det analysert miljøprøvar for næringssalt og algebiomasse, radionuklider og organiske miljøgifter. I tillegg er det eigne laboratorier for saltanalyser og bentiske undersøkingar. Her finn du informasjon om kjemilaboriatoriet sine oppgåver og analysar.

Referanseflåten

Referanseflåten

Bygg for alle

Alle Havforskningsinstituttes bygg er forvaltet av Statsbygg. Statsbygg har utarbeidet et hjelpemiddel for personer med funksjonshemninger som skal besøke bygg Statsbygg forvalter, slik at de kan planlegge besøket best mulig: Bygg for alle