Hopp til hovedteksten
Torskeoocytter
Foto: Anders Thorsen
Utskriftsvennlig versjon

Molekylærbiologisk laboratorium

Molekylærbiologisk laboratorium tilhører Avdeling for teknisk infrastruktur, Stasjon Bergen. Vi holder til i Nordnesgaten 50, 1. et., i bygget som vender ut mot Nordnesparken. Den brede kompetansen ved laboratoriet representerer feltene histologi, bakteriologi, immunologi, genetikk og generell molekylærbiologi. 

Vi har et vidt spekter av metoder. Eksempler innenfor molekylærbiologi er: fragmentanalyse, SNP (singel nucleotide polymorphism/enkeltnukleotidpolymorfisme), rensing av nukleinsyrer, sanntids-PCR (RT-PCR), In situ-hybridisering, celle- og virusarbeid og arbeid med plasmid. I tillegg arbeider vi med bakteriologi og ulike teknikker innenfor histologi, som immunhistokjemi for bl.a. påvisning av smitteagens.
 
Laboratoriet har tre hovedbrukere; forskningsgruppene Populasjonsgenetikk, Reproduksjon og utviklingsbiologi og Sykdom og smittespredning.
 
Populasjonsgenetikk arbeider med bruk og utvikling av genetiske metoder for å studere økologiske prosesser, genetisk karakterisering av ville bestander og arter i oppdrett, inkl. metoder for å spore rømt fisk. Genetiske metoder som spesielt anvendes på laboratoriet er fragmentanalyse og SNP-analyse.
 
Reproduksjon og utviklingsbiologi studerer hvordan ulike indre (eks: ernæringsstatus) og ytre faktorer (eks: klimaendringer og forurensning) virker inn på reproduksjon hos fisk, hvilken betydning dette har for bl.a. rekruttering hos ville fiskebestander samt normalutvikling og fiskevelferd i oppdrett. Metoder som brukes er bl.a. histologiske undersøkelser av gonader, cDNA-mikromatriser og kvantitativ sanntids-PCR som en del av kartleggingsarbeidet på torskens genom.
 
Sykdom og smittespredning skal bidra til god helse og velferd hos fisk, skjell og krepsdyr i oppdrett gjennom forskning på forebyggende helsearbeid, diagnostikk og behandling. I tillegg studeres sykdommer i ville bestander og potensialet for smittespredning mellom ulike ville og oppdrettede bestander. Til dette arbeidet bruker vi bl.a. immunologiske og bakteriologiske metoder, ulike PCR-teknikker, fiske- og skjelldiagnostikk med bl.a. histologiske metoder og celle- og virusteknikker.

Laboratoriet har tre hovedbrukere

Faggruppene: