Hopp til hovedteksten
Torjan Bodvin

Torjan Bodvin

Telefon: 907 95 847
Besøksadresse: Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen Nye Flødevigvei 20 N-4817 His

Arbeider med

  • Forvaltning av marine ressurser i kystsonen - soneforvaltning
  • Flatøsters - bestandsovervåking og rekruttering
  • Stillehavsøsters - bestandsovervåking og rekruttering
  • Utnyttelse av lokale råvarer
  • Fisk og skalldyr i stortareskog - effekter av taretråling

Curriculum Vitae

 

Publikasjoner:
 

Bodvin, T. 1992. Lukkede anlegg. Muligheter for bruk av teknologi for optimal drift og reduserte avløpsmengder. VANN, 4-92, s. 616-620

Skaar, A. & Bodvin, T. 1993. Full-scale production of salmon in floating, closed systems. In Reinertsen et al. (eds): Proceedings of the first international conference of fishfarming technology, Trondheim, 9-12. august 1993. s. 325-329. Balkema, Rotterdam, ISBN 90 5410 326 4.

Bodvin, T., Indergaard, M., Norgaard, E., Jensen, A. & Skaar, A. 1996. «Clean technology in aquaculture - à production without waste products?». In Chapman, D. & Lindstrøm, S. (eds.): Proceedings of the XVth International Seaweed Symposium. Hydrobiologia, 326/327: s. 83-86, 1996.

Bodvin, T., J.A. Knutsen, and H. Knutsen. 2007. Verdiklassifisering av marine naturtyper – et eksempel. In: Dahl, E. et al. (eds): Kyst og Havbruk, 1.8.:42-44.

Knutsen, J.A., H. Knutsen, E. Rinde, H. Christie, T. Bodvin, and E. Dahl. 2010. Mapping Biological Resources in the Coastal Zone: An Evaluation
of Methods in a Pioneering Study from Norway. AMBIO 39:148–158.

Strand, Å.1*, Blanda, E.3, Bodvin, T.6, Davids, J. K.3, Fast Jensen, L.7, Holm-Hansen, T.H.3, Jelmert, A.6, Lindegarth, S.1, Mortensen, S.6, Moy, F.E.6, Nielsen, P.4, Norling, P.5, Nyberg, C.1, Torp Christensen, H.2, Vismann, B.4, Wejlemann Holm, M.3, Winding Hansen, B.3, Dolmer, P.2 2012. Impact of an icy winter on the Pacific oyster (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) populations in Scandinavia. Aquatic Invasions (2012) Volume 7, Issue 3: 433–440 .

Bekkby, T., Moy, F.E., Olsen, H., Rinde, E., Bodvin, T, Bøe, R., Steen, H., Grefsrud, E.S., Espeland, S.H., Pedersen, A., Jørgensen, N.M. 2012. The Norwegian Program for Mapping of Marine Habitats – Providing Knowledge and Maps for ICZMP. Chapter 2, page 21-30 in: Moksness, E., Dahl, E. and Støttrup, J. (Eds.) Global Challenges in Integrated Coastal Zone Management. Wiley-Blackwell Ltd. ISBN ISBN: 978-0-470-65756-0.

Bodvin, T, Moy, F E, Espeland, S H, Knutsen, H & Knutsen, J A. 2013. Valuation of seagrass beds on the coast of Southern Norway. In prep.

Espeland, S. H., Albretsen, J., Olsen, E.M. and Bodvin, T. (2013).  Dispersal of pelagic eggs in an open fjord system. In prep

 

 

Offentlig tilgjengelige rapporter:

Bodvin, T. 1992. Praktiske erfaringer med flytende, lukkede oppdrettsanlegg. I Skogheim, O., Mehli, S., Leffertstra, H. & Maroni, K. (eds): Miljømessige og økonomiske fordeler med lukkede oppdrettsanlegg. Rapport fra fagmøte 1992. SFT-dokument nr. 92:05. s. 59-63.

Bodvin, T. & Norgaard, E. 1993. Det miljøvennlige havbruk der vann er katalytt. Sluttrapport. 31 sider.

Skaar, A., Kittelsen, A., Refsti, T., Steinshylla, K. og Bodvin, T. 1994. Miljøanalyse og driftserfaringer for lukket oppdrettsanlegg i sjø. Sluttrapport SFT-prosjekt 93390. 45 sider.

Bodvin, T., Indergaard, M., Norgaard, E., Jensen, A. og Skaar, A. 1994. "Det miljøvennlige havbruk" som satsningsområde for regionalt næringsliv, forskning og høgskoleundervisning. Sluttrapport. 55 sider.

Bodvin, T. & Y. Ulgenes, 1994. Tilpasning, testing og demonstrasjon av oppsamlingssystemer for flytende, lukkede oppdrettsanlegg. SFT-prosjekt nr. 93620, delrapport. 13 pp. (In Norwegian.)

Fagerholt, A. og Bodvin, T. 1996. Vurdering av markedsmuligheter for kvalitetssikrete, giftfrie blåskjell (Mytilus edulis L.). Sluttrapport 48 sider.

Bodvin, T., Jensen, A. og Reinertsen, H. 1997. Dimensjonering av demonstrasjonsanlegg av «Det miljøvennlige havbruk». Sluttrapport.

Bodvin, T., Jensen, K. og Eidsnes, J. 1997. Materialvalg og design av sjøbaserte oppdrettsanlegg basert på produktenes direkte og indirekte miljøvirkning. Sluttrapport SFT-prosjekt 96240. 17 sider.

Skaar, A. og Bodvin, T. 1997. Utnyttelse av organisk stoff og næringssalter ved integrert produksjon av laks og blåskjell. Sluttrapport SFT-prosjekt 95561. 23 sider.

Bodvin, T. 1998. Slamhåndtering i flytende, lukkede oppdrettsanlegg. Sluttrapport SFT-prosjekt 972600. 14 s.

Bodvin, T. 2001. Langtidslagring av blåskjell. Sluttrapport NUMARIO-prosjekt. 15 s.

Bodvin, T, Nortug, T., Olsen, Y., Reinertsen, H. & Haamer, J. 2002. Dimensjonering og konsekvensutredning av rensing av avløpsvann fra et tidevannsdrevet kveiteoppdrett ved dyrking av blåskjell og tang. NTNU-rapport 20 s.

Bodvin, T 2006. Aktiv forvaltning av marine verdier i kystsonen. Sluttrapport. 98 s.

Bodvin, T & Dahl, E. 2006. Konsekvensutredning for Ytre Hvaler nasjonalpark, Østfold fylke. Deltema: Fiskeri og havbruk. 56 s.

Bodvin, T & Dahl, E. 2007. Mapping and evaluating marine biotopes. Marine Research News no 8, 2007

Bodvin, T, Steen, H & Espeland, S. 2009. Naturtypekartlegging i kystsonen. In Dahl, E (ed). ”Kyst og havbruksrapporten 2009”. 5 s.

Bodvin, T, Hauge, M & Jelmert, A. 2009. Stillehavsøstersen er på fremmarsj. Havforskningsnytt nr 17. 2009

Espeland, S, Albretsen, J, Dahle, G, Asplin, L, Olsen, T, Moland Olsen, E, Simonsen, JH & Bodvin, T. 2009. Metode for lokalisering og verdisetting av gyteplasser i fjorder med dype terskler, åpne havbukter og sund. Fisken og Havet, nr 1, 2010. 37 s.

Bodvin, T, Norling, P, Smit, AW, Jelmert, A og Oug, E. 2009.  Mulige effekter av etablering av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) i Norge. DN-utredning 1-2010, 19 s.

Bodvin, T, Naustvoll, LJ, Buhl-Mortensen, P, Steen, H og Skjoldal, HR. 2010. Nasjonal marin verneplan - Oppdatering av kunnskap om naturforhold, naturtyper og biologisk mangfold for 14 av 17 områder i første pulje. Sluttrapport DN, 20 s.

Bodvin, T., Olsen, T., Espeland S.H. & Steen, H. (2010). Biologiske verdier i sjø : marin kartlegging av kystnære fiskeressurser, vegetasjonsforhold og naturtyper i Vest-Agder fylke. Sluttrapport, 18 sider.

Bodvin, T, Mortensen, S, Jelmert, A, Strand, Ø & Grefsrud, EG. 2011. Utredning av europeisk flatosters Ostrea edulis L. – Kunnskapsoversikt med forslag til handlingsplan. DN-utredning 10-2011

Bodvin, T. 2011. Marine habitats and species in Bulgaria– identification, mapping and valuation of benthic habitats. Field report October 2011. 13 pp

Bodvin, T, Mortensen, S, Moy, F og Jelmert, A. 2011. Registrering av vekst og fortetning av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) på utvalgte lokaliteter. Årsrapport DN 2011. 

Bodvin, T, Espeland, SH og Kleiven, AR. 2012.Aktiv forvaltning av marine verdier i kystsonen. Underlagsrapport soneforvaltning (2012).

Bodvin, T, Espeland, SH og Kleiven, AR. 2011. Aktiv forvaltning av marine naturverdier i kystsonen. Årsrapport 2011

Steen H, Moy FE, Bodvin T. 2011. Undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag 2011. Rapport fra Havforskningen Nr. 20-2011.

Steen H, Bodvin T, Moy FE. 2012. Visuell registrering av fisk etter prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag i 2011. Fisken og Havet 2012-1.

Bodvin, T, Espeland, SH og Kleiven, AR. 2012. Aktiv forvaltning av marine naturverdier i kystsonen. Årsrapport 2012

Bodvin, T, Mortensen, S, Moy, F og Jelmert, A. 2012. Registrering av vekst og fortetning av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) på utvalgte lokaliteter. Årsrapport DN 2012. 12 s.

Steen, H, Moy, FE, Bodvin, T. 2012. Undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag 2012. Fisken og Havet 2012-4. 38 s.

Dolmer, P, Holm, M.W., Strand, Å., Lindegarth, S., Bodvin, T., Norling, P. og Mortensen, S. (2014). The invasive Pacific oyster, Crassostrea gigas, in Scandinavian coastal waters: a risk assessment on the impact in different habitats and climate conditions, Fisken og havet nr 2, 2014, 67 s. 

 

Foredrag:
Bodvin, T & Skaar, A 1993. Full-scale production of salmon i floating, closed systems. First International Conference on Fish Farming Technology, Trondheim 1993

Bodvin, T 1993. Erfaringer med flytende, lukkede oppdrettsanlegg på Skagerrakkysten. Havbruksseminar-oppfølging av Regjeringens havbruksoffensiv 1993

Bodvin, T 1994. Havbrukets plass i kystsonen. Temaforelesning Institutt for landskapsplanlegging, NLH-Ås 1994.

Bodvin, T. 1995. Technologias limpias en Aquacultura - produccion libre de deshechos. Invitert keynote lecture “Seminaro taller international «Cultivos Marinos Integrados: Una alternativa de Desarrollo»”. Poerto Mont, Chile 1995.

Bodvin, T., Indergaard, M., Norgaard, E., Jensen, A. & Skaar, A. 1996. Clean Thecnology in Aquaculture - a production without wast products? Invitert keynote lecture XV th International Seaweed Symphosium, Valdivia, Chile 1995.

Bodvin, T. 1996. Produksjon av marin yngel. Hvor skal det satses når det produseres så lite? Norges Forskningsråd - Programkonferanse 1996

Bodvin, T. 1997. Sustainable aquaculture, theoretical vision or commersial reality? Invitert foredragsholder “Workshop Ocean Harvest 1997”. Southamton Oceanography Center.

Bodvin, T.1999. Sentrale problemstillinger for en norsk skjellnæring. Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet - strategimøte vedrørende skjellforskning 1999

Bodvin, T. Recycling nutritiens from sea to land with mussel farming. A sustainable solution of the eutrofication problem?1. Maricult Conference 1999

Bodvin, T. Recycling nutrients in aquaculture by use of mussel farming. Workshop Chile 2002 - Sustainability of the salmon industry in Chile and the World: Oral presentation.

Bodvin, T, Knutsen, JA, Gjøsæter, J, Knutsen, H & Paulsen, Ø. 2007.Valuation of sea grass beds on the coast of Southern Norway. 1th “Integrated Coastal Zone Managment” Symposium

Bodvin, T. & Jelmert, A. 2009. ”Stillehavsøsters på fremmarsj”. Foredrag årsmøte i Norske Havforskeres Forening.

Rinde, E., Gitmark, J., Christie, J., Eikrem, W., Olsen, H., Bøe, R., Steen, H. & Bodvin, T. 2010. Mapping and modelling spatial distribution of important nature types, procedures and results from a national mapping program in Norway with focus on the Skagerrak region. GEOHAB 2010 Conference, Wellington, New Zealand, 4-7 May 2010

Bodvin, T. Jelmert, A., Norling, P. & Mortensen, S. 2010. ”Stillehavsøstersen er på fremmarsj i Norge”. Foredrag workshop ”Nordisk nettverk for østers” i København.

Jelmert, A., Bodvin, T. Gollasch, S., Husa,V., van der Meeren, G.I., Nordling,P., Sjøtun, I.K., Steen, H., Sundet, J. 2010. Fremmede arter i kystvann –Kunnskapsstatus og mulige tiltak. Presentasjon på Norsk Vannmiljøkonferanse, 2010.

Bodvin, T, Kleiven, AR, Espeland, SH, Moy,F and Olsen, T. 2011.
- Mapping and valuating of marine habitats – a basic knowledge for coastal management and surveillance. Invited keynote lecture 2th “Integrated Coastal Zone Managment” Symposium

Bodvin, T., Moy, F., Mortensen, S., Jelmert, A. & Espeland, S. 2011. ”The invation of the pasific oyster (Crassostrea gigas) – stopped by the Nordic winter?”. Oral presentation at “The 46th European Marine Biology Symposium” (Rovinj, Kroatia).

Bodvin, T. Kystsonens økologiske verdi. Invitert foredrag Fagkonferanse Naturviterne 09.11.2011 -

Bodvin, T., Moy, F., Mortensen, S. & Espeland, S. 2011. ”Monitoring of pacific oyster at 5 localities in Norway”. Foredrag workshop ”Nordisk nettverk for østers” i København.

Mortensen, S., Harkestad, L.S. Skår, C. og Bodvin, T. (2011). Establishment of the Pacific oyster in Scandinavia – Developing a common platform for monitoring and disease surveillance (?). Annual Meeting and Technical Workshop of the National Reference Laboratories for Mollusc Diseases, La Rochelle, France, 15-17. 03. 2011.

Bodvin, T. 2012 Aktiv forvaltning. Soneinndeling av sjøarealer i Tvedestrand. Foredrag 05.06.2012 for fiskeri og kystminister Lisbeth Berg Hansen.

Bodvin, T., Steen, H. & Moy, F. 2012. Effekter av tarehøsting på fisk. Hva viser undersøkinger i Nord-Trøndelag? Foredrag taremøte på Runde 16.04.2012

Kleiven, AR, Espeland, SH, Kiland-Langeland, T, Aanonsen, A and Bodvin, T. 2012. Implementation of marine reserves in coastal Norway: A co-management approach and preparing for the unknown. Oral presentation The 47th European Marine Biology Symphosium (Arendal 2012):

Bodvin, Torjan 2013: Prosjektet ”Aktiv forvaltning av marine ressurser – lokalt tilpasset forvaltning” – kommunenes rolle og ansvar. Frøya kommune/Sør-Trøndelag fylkeskommune

Bodvin, Torjan 2013: Prosjektet ”Aktiv forvaltning av marine ressurser – lokalt tilpasset forvaltning” – kommunenes rolle og ansvar. Bremanger kommunestyre

Bodvin, Torjan, 2013:   Status for arbeidet med prosjektet ”Aktiv forvaltning av marine ressurser – lokalt tilpasset forvaltning”. Medlemsmøte NFKK 26.11.2013

Verv innen forskning:
1992-94 :Medlem styringsgruppe
«Distriktsrettet Teknologispredning (DTS/SINTEF)»
1994  :Leder strategigruppe NFR «Kombinerte produksjonsanlegg»
1994  :Leder strategigruppe NFR «Åpne produksjonsanlegg»
1995 -99 :Leder/nestleder Havbruksforum Sør
1996 -99 :Leder Norske Fiskeoppdretteres Forrening-faggruppe skjell
1996 -97 :Medlem styringsgruppe NUMARIO (Norges Forskningsråd/SND)
1997- 99 :Leder styringsgruppe NUMARIO (NFR/SND)
1996-2004 :Styreformann Hagefjorden Seafood A/S
1999  : ”Chair” for en sesjon 1. Maricult Conference 1999
1999- 2000 :Medlem arbeidsgruppe «Nye marine arter» i «Det kongelige
    Norske Videnskabers Selskab»/»Norges Tekniske
    Vitenskabsakademi»
1999  : Medlem «Scientific Commite» 1.st Maricult Conference
2001-2005 : Referee Norges Forskningsråd
2010-  : Nasjonal representant nordisk nettverk for stillehavsøsters
2012-  : Medlem “Working Group for Marine Planning and Coastal
    Zone Management (WGMPCZM)”, ICES
2012  : Chairman National Commitee “The 47th European Marine
     Biology Symposium”
 

Media 2011-2013:
NRK Fjernsynet 13.10.2011. ”Nye veier for å dokumentere livet i havet.
NRK Fjernsynet 08.11.2011. ”Knipser havbunnen med ”hjemmelaget” patent”.
NRK Fjernsynet 20.01.2012.” Forbud mot å høste flatøsters”
NRK Fjernsynet 13.03.2012 ” Tvedestrand blir kystvernmodell”
NRK Fjernsynet 21.03.2012 ”Vil ikke frede flatøstersen”.
NRK Fjernsynet 22.03.2012 ”Planlegger stort verneprosjekt”
NRK Fjernsynes 09.09.2013 ”Regnskog under vann”
NRK Fjernsynet 14.08.2013 ”Frykter østersinvasjon”
NRK Fjernsynet 09.10.2013 ”Omstridt taretråling”
I tillegg en rekke intervjuer i aviser og radio