Hopp til hovedteksten
Fra sommerens makrelltokt
De pelagiske teknikerne Frøydis Bogetveit og Ørjan Sørensen sorterer en stor trålfangst dominert av makrell, men også sild, smålaks, hestmakrell og rognkjeks.
Foto: Leif Nøttestad
Utskriftsvennlig versjon

Økning i bestandsindeksen for makrell

Det kombinerte makrell- og økosystemtoktet i juli 2016 med tråling etter makrell i overflaten har gitt en total biomasseindeks som er 33 % høyere enn fjorårets. 
Fartøy fra Island, Færøyene, Grønland og Norge deltok i sommerens kartlegging av makrellbestanden i Nord-Atlanteren. Havforskningsinstituttet leide inn fiskefartøyene ”M. Ytterstad” og ”Vendla” for å få utført den norske delen av kartleggingen. Den internasjonale toktrapporten er nå tilgjengelig etter å ha blitt presentert under ICES, Det internasjonale råd for havforskning, sitt møte i WGWIDE i København.


Rapporten er tilgjengelig øverst i høyre kolonne.

Sterk 2014-årsklasse

Makrellen var fordelt utover et område på 3 millioner kvadratkilometer i Norskehavet og tilstøtende hav- og kystområder i 2016, mot 2,7 millioner kvadratkilometer i 2015. 2010- og 2011-årsklassene dominerer i toktet og utgjør henholdsvis 17 % og 20 % av alle individene. Resultatene indikerer videre at 2014-årsklassen er sterk. Det er den tredje høyeste årsklassen i tidsserien (2007 - 2016) som antall to år gamle individer. 

Som tidligere estimater

Økningen i biomasseindeksen mellom 2015 og 2016 kan delvis forklares med bidragene fra 2014-årsklassen (11 % i biomasse), men også med en uventet lav indeks i 2015 sammenlignet med de foregående årene. 2016-estimatet for makrell er dermed mer i tråd med tallene for 2014 og 2013 for de fleste årsklassene. 
 
Makrell ble observert i de fleste undersøkte områdene. Grensen for makrellutbredelsen ble funnet, med unntak av i det sørlige Barentshavet og de sørøstlige områdene mot Nordsjøen og Shetland. Sammenlignet med fjoråret, var makrellen i større mengder i nordlige, nordvestlige og vestlige områder, inkludert islandske og grønlandske farvann i juli 2016.

Nye tidsserier

Det ble utført akustisk mengdemåling av både nvg-sild og kolmule under makrell-økosystemtoktet. Den overordnede målsetttingen er å etablere nye tidsserier fra dette toktet for både kolmule og nvg-sild til bruk i ICES’ årlige bestandsberegninger for disse artene.
 
Overflatetemperaturen i juli 2016 var 1 - 2 °C varmere enn i juli 2015 innenfor det meste av vårt kartlagte område. Temperaturene var også 1 - 2 °C varmere enn langtidsmiddelet for de siste 20 årene.
 
Gjennomsnittlig dyreplanktonindeks over hele toktområdet var noe høyere i 2016 (8,6 g/m; n=158), enn i 2015, men 50 % lavere i islandske farvann (4,2 g/m; n=56) og grønlandske farvann (7,4 g/m; n=21). 

Rognkjeks og laks

Det ble også utført kartlegging av rognkjeks og atlantisk laks i de øvre 30 meterne basert på de pelagiske trålhalene gjennomført på toktet. Videre ble det gjort opportunistiske hvalobservasjoner om bord på de to norske fartøyene med over 700 registreringer av ulike sjøpattedyr. Det var spesielt mange observasjoner av store finnhvalflokker i nordlige deler av Norskehavet i juli 2016.