Hopp til hovedteksten
Miljøundersøkelser
Guri Nesje og Rupert Wienerroither på tokt i Nordsjøen i 2016 for å undersøke nivåer av miljøgifter.
Foto: Bjørn Einar Grøsvik
Utskriftsvennlig versjon

Miljøgifter i fisk i norske hav de siste 20 år

I en ny rapport oppsummerer Havforskningsinstituttet nivåer av tungt nedbrytbare organiske miljøgifter i fisk og skalldyr fra norske havområder de siste 20 årene. Generelt er de høyeste nivåene målt i Nordsjøen og de laveste nivåene i Barentshavet.

Rapporten tar først og fremst for seg klorerte miljøgifter som PCB og enkelte plantevernmidler studert i fisk og skalldyr (se boks til høyre). Også bromerte flammehemmere av type PBDE og hydrokarboner (PAH) inngår i studiene. PAH ble også studert i sedimenter, og resultater for de siste fire årene er presentert i rapporten. 
 
Mens nivåer av noen typer miljøgifter er lave eller ikke kan spores i det hele tatt, er det funnet klart påvisbare nivåer av andre miljøgifter. Høyere nivåer finner man ofte ved høyere trofisk nivå (høyere opp i næringskjeden) og i større eller eldre fisk. Analyser av disse miljøgiftene over så mange år, gjør at vi nå har tidsserier for en del arter som beskriver endringer i miljøgiftnivåene over tid. 

Mer i sør, mindre i nord

Havforskningsinstituttet har analysert fisk fra alle norske havområder, fra Skagerrak i sør til nordlige deler av Barentshavet. Generelt finner man de høyeste nivåene i Nordsjøen og de laveste nivåene i Barentshavet, men det er observert til dels store variasjoner. 
 
Totalt 16 forskjellige fiskearter og tre skalldyrarter er undersøkt. De fleste analysene ble gjort på fiskelever, mens det i noen tilfeller ble gjort analyser av fiskemuskel eller hel fisk. 

En viss nedgang

Noen arter har det blitt tatt prøver av regelmessig, mens andre arter er prøvetatt mer sporadisk. For de artene der vi har mange målinger over tid, er det for noen av stoffene mulig å observere en nedgang. For andre stoffer synes nivåene å være relativt stabile, for eksempel for PCB i torskelever fra Barentshavet.  
 
Her ser vi at nivåene av PCB7 (figur A) har hatt en nedgang og deretter en utflating siden slutten av 1990-tallet, mens nivåene av plantevernmiddelet HCH (figur B) har hatt en jevn nedgang fra begynnelsen av 1990-tallet fram til 2014.
 
Utvikling for miljøgifter

Torskelever fra Barentshavet: Her ser vi at nivåer av PCB7 (figur A) har hatt en nedgang og deretter en utflating siden slutten av 1990-tallet, mens nivåer av plantevernmiddelet HCH (figur B) har hatt en jevn nedgang fra begynnelsen av 1990-tallet fram til 2014.

 

Studerte klorerte miljøgifter

Polyklorerte bifenyler (PCB)
PCB28
PCB52
PCB101
PCB118
PCB138
PCB153
PCB180
 
Klorerte plantevernmidler
DDT (diklordifenyltrikloretan)
p,p’-DDT
p,p’-DDE
p,p’-DDD
HCH (heksaklorsykloheksan)
α-HCH 
β-HCH 
gamma–HCH (lindan)
HCB (heksaklorbenzen)
TNC (trans-nonaklor)