Hopp til hovedteksten
Rekefangst
Mengden småreker (3–6 cm) som tas under Havforskningsinstituttets reketokt i januar, gir en god pekepinn på hvordan rekrutteringen blir til den fiskbare delen av bestanden det påfølgende året.    
Foto: Trude H. Thangstad, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Anbefaler økt kvote for reke i Norskerenna og Skagerrak

For 2016 er det gitt et kvoteråd for reke i Norskerenna og Skagerrak på 18 598 tonn (landinger) – vel 8 800 tonn over 2015-rådet (9 777 tonn). Oppgangen skyldes i all hovedsak den store 2013-årsklassen som vil være fullt utvokst fra neste år av.

 

ICES (Det internasjonale råd for havforskning) har levert sine kvoteanbefalinger for reke i Norskerenna /Skagerrak og i Barentshavet. For reke i Barentshavet lyder kvoterådet på 70 000 tonn, som er identisk med rådet som ble gitt for 2015.

Én god årsklasse

I sør blir rekene tre til fem år gamle, mens de i Barentshavet har en levealder på rundt ti år. I Norskerenna/Skagerrak var det et par år med dårlige årsklasser før situasjonen bedret seg noe i 2011 og 2012. 2013-årsklassen er en av de beste i tidsserien så langt.

– Fra neste år av – når de er tre år gamle – har rekene fra 2013-årsklassen virkelig vokst seg store. Da vil de utgjøre en merkbar forskjell for biomassen av bestanden, forteller Guldborg Søvik, som er bestandsansvarlig for reke i Norskerenna og Skagerrak på Havforskningsinstituttet.

Det krevende førsteåret

Guldborg Søvik sier at forskerne ikke kan si med sikkerhet hva som skal til for at en årsklasse bidrar positivt til den fiskbare delen av bestanden slik rekekullet fra 2013 nå gjør.

– År med mange rognhunner og mye egg gir ikke automatisk en god årsklasse. Trolig er det levekårene det første året som avgjør suksessen til rekruttene. Blant annet må klekkingen av rekeeggene klaffe med oppblomstringen av byttedyr.

 

 

 –

Fakta om reke i Barentshavet

Latinsk navn: Pandalus borealis
Familie: Pandalidae
Maksimal størrelse: 16 cm og 20 g
Levetid: Maksimalt 10 år
Leveområde: Hele Barentshavet, oftest på 200–500 m dybde
Gyteområde: Barentshavet
Gytetidspunkt: Juni–oktober (eggene klekker i mai–juni)
Føde: Organisk materiale, åtsler, små krepsdyr, mark osv.
Kjønnsskifte: Reken er først hann, men skifter kjønn og blir hunn når den er 4–7 år

Reke i Barentshavet

Fakta om reke i Nordsjøen og Skagerrak

Latinsk navn: Pandalus borealis
Familie: Pandalidae
Maks lengde: 18 cm
Levetid: Tre år på Fladengrunn, fem-seks år i Norskerenna
Leve- og gyteområde: Nord-Atlanteren
Gytetidspunkt: Oktober/november i Skagerrak/Norskerenna
Føde: Plankton, små bunndyr, døde plante- og dyrerester
Særtrekk: Reken starter livet som hann og skifter kjønn til hunn etter å ha gytt som hann i én til to sesonger

Reke i Nordsjøen og Skagerrak

Hele rådet:

Reke i Barentshavet