Hopp til hovedteksten
Rømt oppdrettslaks i vassdrag - rapport fra den nasjonale overvåkingsgruppen
Utskriftsvennlig versjon

Høyt innslag av rømt oppdrettslaks i noen elver

Etter å ha undersøkt innblanding av oppdrettsfisk i 140 vassdrag i fjor, konkluderer forskerne med at det er lav til moderat innblanding av rømt oppdrettslaks i 85 elver og høyt innslag i 30 elver. Grensen mellom høy og lav til moderat innblanding er satt til 10 %. De resterende 25 elvene kunne ikke vurderes i forhold til grensen på 10 % og ble plassert i en mellomkategori.

Innslaget av rømt oppdrettslaks varierte langs norskekysten, for eksempel ved at Vestlandet hadde flest vassdrag med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

Undersøkelsen er gjennomført av den nasjonale gruppen for overvåking av rømt oppdrettslaks. Gruppen ble opprettet i 2014 og er satt sammen av forskere fra Havforskningsinstituttet, NINA, Rådgivende Biologer AS, Uni Research Miljø og Veterinærinstituttet. I tillegg har en rekke privatpersoner, organisasjoner og andre bidratt med data og materiale fra de ulike elvene.

De 140 vassdragene som er overvåket er valgt ut fra flere kriterier:

  • å få god geografisk spredning
  • å inkludere de nasjonale laksevassdragene
  • å ha vassdrag av ulik størrelse
  • å bygge videre på opplysninger fra vassdrag med tidsserier og med gode lokale nettverk

Rømt fisk-rapport overlevert

I dag fikk fiskeridirektør Liv Holmefjord overlevert den første overvåkingsrapporten om rømt laks i norske vassdrag fra adm.dir. ved Havforskningen Tore Nepstad. 140 elver er vurdert.

Innsamling av materiale og data

Data om statusen i de ulike vassdragene er samlet inn med flere ulike metoder, i de fleste vassdragene er det brukt en kombinasjon av:

  • sportsfiske om sommeren
  • høstfiske
  • stamfiske
  • gytefisktellinger (drivtellinger) om høsten

De tre første er i hovedsak basert på stangfiske. Rømt oppdrettlaks og villaks blir skilt fra hverandre ved å undersøke fiskeskjellene som gir et bilde av fiskens vekstbetingelser tidlig i livet. Gytefisktellinger innebærer en visuell inspeksjon av fisk i elven ved hjelp av dykkere. De teller og karakteriserer vill og rømt oppdrettslaks på basis av utseende og adferd i hele eller strekninger av elven.

Kvalitetssikring av data

Alle innsamlete data er kvalitetsvurdert. De ulike metodene som er brukt i de forskjellige elvene har styrker og svakheter, både i forhold til prøvestørrelsene og sikker identifikasjon av rømt oppdrettslaks. I tillegg endrer mengden av rømt oppdrettslaks i vassdragene seg i løpet av sesongen, og rømt oppdrettslaks har til dels en annen adferd en villaks. Dette gjør det krevende å innhente gode data, og det er tatt hensyn til disse faktorene under analysene som er gjort.

Mer om overvåkingsprogrammet

Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettslaks i vassdrag er utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det overordnete målet for programmet er å øke både kvantitet og kvalitet på overvåkningsdata som gir grunnlag for å estimere prosentandel rømt oppdrettslaks i vassdrag. Havforskningsinstituttet leder programmet som sannsynligvis er et av de mest omfattende overvåkingsprogrammene for anadrom laksefisk i verden.

Fakta om rømt fisk og genetisk påvirkning

Reproduktiv isolering av oppdrettsfisk er en samlebetegnelse for alle tiltak som kan settes inn for å hindre at oppdrettsfisk sprer genene sine i naturen og har negativ effekt på ville bestander. Hvilke tiltak som er mulig å sette inn, varierer fra art til art. Vi arbeider med steril fisk, populasjoner med kun ett kjønn samt lysstyring med fokus på om vi kan finne metoder som er akseptable ut fra fiskevelferd.

Rømt fisk og genetisk påvirkning