Hopp til hovedteksten
Dr. Fridtjof Nansen
Foto: Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Dr Fridtjof Nansen på topptur i Sørøst-Atlanteren

FNs hovedforsamling har listet undervannsfjell blant marine habitat som kan ha særlig sårbare bunndyrssamfunn og fiskeressurser. I de store havområdene utenfor nasjonale økonomiske soner er det tusenvis av små og store slike fjell, men bare et fåtall er undersøkt med relevant teknologi for å fastslå om de faktisk har slike sårbare samfunn og ressurser.

På oppdrag fra FAO (FNs matvareorganisasjon), og for å støtte den mellomstatlige fiskeriforvaltningsorganisasjonen for Sørøst Atlanteren (SEAFO), utførte FF Dr. Fridtjof Nansen i jan-feb 2015 et 29 dagers tokt til undervannsfjell utenfor Sør-Afrika, Namibia og Angola. Resultatene skal brukes til å vurdere om gjeldende forvaltningstiltak etablert av SEAFO er formålstjenlige.

SEAFOs konvensjonsområde omfatter farvann sør og vest for de økonomiske sonene til Sør-Afrika, Namibia og Angola og strekker seg vestover forbi Den midtatlantiske rygg omtrent midtveis til Sør-Amerika. Siden dyphavsfiske startet på 1970-tallet har det også i dette enorme området foregått sporadisk fiskeri på undervannsfjell. Sammenliknet med de første tiårene da fritt forsøksfiske i stor stil ble drevet av fartøy fra flere fiskerinasjoner utføres dagens kvoteregulerte fiskerier av mindre enn 5 fartøyer.

Disse konsentrerer all sin aktivitet rundt et fåtall undervannsfjell hvor de fisker etter patagonsk tannfisk (med line), krabbe (med teiner), og i noen grad fiskeartene pelagisk armourhead og alfonsino (med trål). Dette er begrensede og sårbare ressurser, og SEAFO regulerer fiskeriene for oppnå forsvarlig ressursutnyttelse og beskytter dessuten bunndyrssamfunn mot ytterligere skade fra fiskeriaktivitet. Det er etablert et omfattende forvaltningssystem som bl.a. innebærer at 10 delområder av konvensjonsområdet er stengt for fiskeri, mens andre delområder er åpne for forsøksfiskeri under nærmere spesifiserte betingelser. Bare et fåtall undervannsfjell er anerkjent som etablerte områder for regulært fiske.

Hovedproblemet for SEAFO er fortsatt at forskningsinnsatsen i konvensjonsområdet har vært svært begrenset. Tiltak om vern og utnyttelse er derfor basert på formodninger og beste vitenskapelig skjønn mer enn forskningsresultater og overvåking. Toktet med FF Dr Fridtjof Nansen var et bidrag til å styrke kunnskapsgrunnlaget. Det er et av mange initiativ under det FAO-ledete prosjektet ”Common Oceans” (www.commonoceans.org) som dreier seg om fiskerier i internasjonalt farvann og spesifikt oppfølging av krav i fiskeriresolusjoner vedtatt i FNs hovedforsamling.

Koraller på et av undervannsfjellene

Stort område

SEAFO-området er større enn hele det sørlige Afrika, så toktet på 29 dager kunne bare undersøke et utvalg aktuelle lokaliteter i de østlige områdene. Undervannsfjellene er små i areal, men spektakulære formasjoner som rager 3000-4000m opp fra de omkringliggende dyphavsslettene. Bunndypet på toppene varierer fra 1000m til 20-90m, og det er kjent at form, dyp og komplekse strømsystem rundt fjellene viktig for produktiviteten lokalt. Generelt ligger undervannsfjellene oftest i svære, dype og lite produktive havområder. Innsatsen i SEAFO ble rettet mot et utvalg fjell som enten er stengt eller åpne for fiskeri, og hovedmålet var å sjekke forekomsten av sårbare bunndyrssamfunn.

Toktet skulle spesielt undersøke forekomst av kaldvannskorall og svamp som regnes som indikatorer for forekomst av sårbare bunnsamfunn (”Vulnerable Marine Ecosystems, VMEs, slik definert i retningslinjer publisert av FAO i 2008 etter internasjonale konsultasjoner). Den viktigste teknologien brukt på toktet var flerstråle ekkolodd for å forbedre eksisterende kart over undervannsfjellene, dernest et tauet videokamerasystem kjent som CAMPOD. Videofarkosten slepes sakte langs bunnen i om lag 2 m høyde og tillater dokumentasjon av bunntype og grov kartlegging av bunndyr i sann tid. Med aktuell vaierkapasitet kunne CAMPOD brukes til 1100 m dyp, og dette er tilstrekkelig til å dekke dybdeområdet for de aktuelle fiskeriene i SEAFO. I toktplanleggingen ble det derfor valgt ut topper som ifølge beste tilgjengelige dybdekart var grunnere enn 1000m. På hver topp ble det utført flere dybdeprofiler fra ca. 1000m til toppen.

Dr Fridtjof Nansen besøkte undervannsfjellene Schmitt-Ott, Wüst, Vema, Valdivia og Ewing, hvorav de tre første er stengt for fiskeri, mens de to siste er åpne. Vema og Ewing har én enkelt topp, de andre er komplekse strukturer med flere ”grunne” topper. Det mest aktuelle fiskeriområdet for patagonsk tannfisk, nemlig Discovery Seamounts, sto på planen, men måtte dessverre utelates p.g.a. dårlig vær.

Analyse

Etter at analysearbeidet er ferdig skal endelig toktrapport legges fram for vitenskapskomitéen i SEAFO høsten 2015. Fra den foreløpige toktrapporten framlagt ved toktslutt kan det trekkes ut følgende generelle observasjoner:

  • Mange av undervannsfjellene var atskillig dypere enn oppgitt i kart basert på etablerte kilder. Potensielle fiskeriområder er derfor mye mindre enn tidligere antatt av SEAFO.
  • Langs skråningene i de grunnere områdene dekker gammel korallbunn i form av forsteinede atoll-liknende formasjoner og død steinkorall (korallgrus) den vulkanske bergrunnen helt eller delvis. I flate dypere områder rundt de grunneste toppene er det fin sand og silt av biologisk opprinnelse (foraminiferer, pteropodskjell o.a.).
  • Alle de undersøkte fjellene hadde levende korall som regnes som indikatorer på sårbare bunnsamfunn (VMEs), men det var sterkt varierende mengde, tetthet, og type på de ulike fjellene. Svamp forekom bare sporadisk. Levende steinkorall, som regnes som særlig sårbare, forekom normalt som små kolonier, aldri som rev. I de få tilfelle det ble observert store tettheter, ofte beskrevet som ”korallhager”, syntes korallforekomstene begrenset til et smalt dybdeintervall langs skråningene.
  • Det ble observert tapte fiskeredskap (teiner, tau, trål) på Vema og Ewing, og spor etter tråling på Valdivia.
  • Områder aktuelle å klassifisere som ”sårbare bunnsamfunn” framstod intakt.