Hopp til hovedteksten
En CTD settes ut i Skagerrak, for å sjekke vannkvalitet
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Kystmiljøet under lupen

Havforskningsinstituttet og NIVA overvåker kystmiljøet for Miljødirektoratet. ØKOKYST-toktet i Skagerrak og Rogaland er nå inne i sin mest hektiske fase med sin årlige prøvetaking av bløtbunnsfauna og hardbunnssamfunn. I tillegg gjøres planktonundersøkelser og hydrografiske/-kjemiske målinger.

I Skagerrak benyttes for tiden forskningsfartøyet vårt,  "G.M. Dannevig", til hydrografi/-kjemiovervåking og til prøvetaking av bløtbunnsfauna. Vannprøvetaking gjøres månedlig på seks stasjoner i fjorder og kystvann i kombinasjon med faste tokt over Skagerrak og overvåking i Ytre Oslofjord. Planteplankton identifiseres og kvantifiseres på tre av stasjonene, ellers måles klorofyll, næringssalter, partikulært stoff,oksygen m.m. på alle stasjoner.

GM Dannevig brukes i arbeidet
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet


Innsamling av prøver fra bløtbunn gjøres en gang årlig av kolleger fra NIVA etter akkreditert metodikk, og alle dyr større enn 1 mm samles inn til videre artsidentifisering og kvantifisering i lab. Det tas også prøver av sedimentet til kjemiske analyser. En rutinert og samkjørt gjeng av forskere, teknikere og mannskap sikret «gode» prøver og rask og effektiv innsamling i år.

Den årlige overvåkingen av hardbunnssamfunn på 16 stasjoner utføres av NIVAs dykkerteam med leiefartøyet «Sea Master» som base. Denne båten opererer i hele Skagerrak-regionen og har nødvendige dykkefasiliteter, lugarer og lab, slik at all prøveopparbeiding kan gjøres på ferskt materiale. Dykkeoperasjoner er svært værutsatt med tanke på sikker gjennomføring. Årets vær har gitt både gode og røffe dager, men program og sikkerhet er ivaretatt tilfredsstillende.

Dykkere gjør seg klare
Foto: Havforskningsinstituttet


«Økosystemovervåking i kystvann» inkluderer i tillegg til Skagerrak og Rogaland, stasjoner i Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Helgeland og Nordland. Mer om programmet kan leses her.

Forskerne er godt synlige med denne plakaten
Foto: Økokyst