Hopp til hovedteksten
Elevundersøkelser
6 klassingene ved Mathopen skole i gang med flere forskjellige undersøkelser.
Foto: Ruth Berit Hjellum
Utskriftsvennlig versjon

Unge forskere har sett på livet i fjæra

Målinger av vannets saltinnhold og temperatur, hvor store anemoner kan bli, kjønnsfordelingen blant krabber, hva spiser krabbene og registreringer av eremittkreps. Dette var noen av problemstillingene 6. klassingene ved Mathopen skole i Bergen tok for seg da de undersøkte livet i fjæra ved Håkonshella i vår. Nå er rapporten deres klar. 
Rapporten (lenke til hele rapporten finnes i margen til høyre) er en del av prosjektet ”Livet i fjæra”, som er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Miljølære, Naturfagsenteret, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Statens naturtilsyn, Oslofjordens friluftsråd, Artsdatabanken og skoler i Norge.
 
Elevene ble delt inn i grupper og valgte selv forskningsoppgaver. Opplegget bygger på at elevene skal tilegne seg kunnskap på en utforskende måte, og de hadde derfor stor frihet i sin tilnærming til oppgavene. 
 
Elevene brukte artsplansjer, skriftlige kilder og vise egen kreativitet i løsningen av problemstillingen. Havforskere var med som veiledere og innspillspartnere. 
 
Elevene fikk to oppgaver. Den første oppgaven var å finne flest mulig arter for registrering på Miljølære sin portal (se lenke til i margen til høyre).
 
Elevstudier
Foto: Ruth Berit Hjellum
 
Den andre oppgaven besto i å gjennomføre en forskningsoppgave. Først måtte elevene formulere en problemstilling, så finne ut hvordan de ville utforske problemstillingen, for deretter å gjennomføre den og til slutt skrive en rapport om det hele. 
 
Målet er å gi elevene økt interesse, innsikt og forståelse for marin natur blant barn og unge, gjennom hvordan enkle observasjoner kan bli faglig nyttige om de gjøres systematisk og grundig, med tilstrekkelig grad av dataregistreringer.
 
Prosjektet ”Livet i fjæra” er basert på at de deltakende skolene utfører årlig og systematisk feltarbeid i fjæra. I samarbeid med forskerne, vil skolene bidra til en bredere kartlegging av livsmiljø og biologisk mangfold langs norskekysten. Prosjektet vil dermed styrke skolenes naturfagundervisning og elevenes forståelse for forskning – i tillegg til å styrke forskernes kystovervåking. Nettverk for miljølære er et sammenbindende verktøy, der alle elevenes observasjoner registreres på en nettportal med muligheter for videre bruk. I tillegg vil det på samme portal finnes mye bakgrunnsstoff.