Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg
Foto: Espen Bierud
Utskriftsvennlig versjon

Støtter etablering av produksjonsområder for akvakultur

I en høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet støtter Havforskningsinstituttet prinsippet om etablering av produksjonsområder og bruk av indikatorer som grunnlag for forutsigbare handlingsregler for regulering av produksjonskapasiteten i norsk lakse- og ørretoppdrett.

Havforskningsinstituttet mener at det kun er dette alternativet (alternativ 3) som kan legge til rette for en miljømessig bærekraftig og forutsigbar vekst for norsk lakse- og ørretoppdrett. En eventuell innføring av dette alternativet vilvære et viktig skritt for å oppnå bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.

Havforskningsinstituttets risikovurdering av norsk fiskeoppdrett viser at effekter av lakselus på vill laksefisk, samt effekter av rømt oppdrettslaks på vill laks, i dag utgjør de største miljørisikoene ved norsk fiskeoppdrett selv om også andre faktorer har betydning.

En forutsetning som legges til grunn i høringsnotatet ved valg av indikatorer, er at det skal være en klar sammenheng mellom produksjonsvolumet i et produksjonsområde og graden av miljøpåvirkning innenfor det samme området. Lakselus oppfyller dette  kriteriet. Etter hvert som kunnskapen utvikles videre innen områder som forurensing og utslipp, kan både disse og andre aktuelle miljøpåvirkninger bli tatt inn som indikatorer på linje med lakselus.

Genetisk påvirkning trenger andre tiltak

Siden rømt fisk kan spre seg over store områder, er rømming mindre egnet i en handlingsregel for kapasitetsjustering innen produksjonsområder, selv om det er en viss sammenheng mellom oppdrettsintensitet og innslag av rømt fisk i elvene i området. Havforskningsinstituttet mener at en ny forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk, er et mer hensiktsmessig virkemiddel for å motvirke effekten av rømt fisk på ville laksebestander. Dersom dette tiltaket ikke er tilstrekkelig, må andre tiltak for å redusere påvirkning fra rømt fisk vurderes.

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett