Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg
Utskriftsvennlig versjon

Rømt oppdrettslaks med virus funnet i elv

For første gang er det bekreftet at rømt, syk oppdrettslaks er funnet igjen i en elv kort tid etter at den rømte. Resultatene fra en undersøkelse som ble igangsatt etter en rømming i 2012, viser at virusinfisert rømt laks kan vandre opp i elver i nærheten av rømmingskilden. De representerer dermed en reell smittefare for vill laksefisk i elven.

Etter en rømming i 2012 ble det fanget et betydelig antall oppdrettslaks i Hardangerfjorden og i Steinsdalselva som munner ut i samme fjord. Fiskene ble analysert for tre virus som er utbredt i lakseoppdrett i Norge.

- Nesten alle de rømte laksene var infisert med salmonid alfaviruset som kan gi PD (pancreas disease) og HSMB-virus (piscint reovirus, PRV) som kan gi hjerte- og skjelettmuskelbetennelse. En del av fisken hadde store virusmengder i vevene som gir en sterk indikasjon på virusfrigjøring til omgivelsene, sier forsker Abdullah Madhun ved Havforskningsinstituttet.

Også i risikovurderingen for norsk akvakultur i 2013 har Havforskningsinstituttet pekt på at rømt oppdrettslaks kan være syk eller smittebærende, og dermed representere en smittefare for ung laksefisk (parr) i elvene. I tillegg kan smittet rømt fisk oppsøke andre oppdrettsanlegg og spre smitte til disse.

Nyere resultater fra screening av rømt laks som ble fanget i laksefellen i Etne i perioden mai-november 2014 viser at 77 % var PRV-positive og 12 % var smittet med SAV (PD-virus).

Virus i villaks

Det finnes begrensede data om utbredelsen av virus i bestander av vill laksefisk i Norge. De tilgengelige dataene viser at SAV sjelden blir påvist i vill laksefisk. I overvåking av virus på villfisk som Havforskningsinstituttet gjør på oppdrag fra Mattilsynet, er det påvist PRV i 6 % av den utvandrende smolten og i 8 % av den tilbakevandrende laksen. I Nord-Norge ble det funnet PRV i 85 % av den rømte oppdrettslaksen som ble gjenfanget og undersøkt.

- Det er viktig å presisere at påvisning av virus i laks ikke nødvendigvis betyr at laksen er syk. Påvisning av sykdom hos villfisk er svært vanskelig siden syk fisk i naturen som oftest forsvinner raskt ved at den blir spist av andre fisk, sier Madhun.

Vet for lite om smitteoverføring til villfisk

Rollen som rømt oppdrettslaks spiller gjennom å spre smitteagens (for eksempel virus) til ville bestander av laksefisk er lite kjent.

- Vi har fryktet at rømt oppdrettsfisk kan spre smitte i elvene, og funnene våre underbygger dette scenarioet. Dermed kan villfisk bli smittet, og muligens syk som følge av at rømt, syk oppdrettsfisk sprer virus. Det er derfor viktig å avklare nærmere hvilken effekt virussmitte fra rømt oppdrettslaks har på smittestatus til laksefisk, sier Madhun.

Det pågår nå undersøkelser av ungfisk i uvalgte elver med varierende andel rømt fisk for å kunne fange opp eventuell smitteoverføring fra rømt fisk til ung laksefisk.

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett