Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg
Utskriftsvennlig versjon

Anbefaler 11 produksjonsområder

Etter å ha gått grundig gjennom tilgjengelig kunnskap om lakselus og forhold som påvirker spredningen av den, konkluderer Havforskningsinstituttet med at det bør opprettes 11 produksjonsområder for akvakultur. Dersom det blir flere områder vil det føre til større utveksling av lakseluslarver mellom områdene, mens færre og større områder kan gi stor intern variasjon i lakselusforholdene.

Selv om 11 områder kommer best ut, er det mulig å gjøre noen justeringer uten at effekten av inndelingen ødelegges. Ved å dele opp Finnmark i flere områder eller skille ut Vest-Agder, kan antall produksjonsområder økes uten særlig påvirkning på effekten av slike områder.

Siden det er tett med anlegg på Vestlandet, er det liten frihet til å endre områdene her ut over det som er foreslått, i så fall går det ut over effekten. Fra Trøndelag og nordover er det færre anlegg og større avstander. Her er det mulig å finne alternative forslag uten å øke smitten mellom områdene vesentlig.

Vil stoppe lakselusen

Hensikten med produksjonsområdene er å dele inn kysten i naturlige enheter for endring av produksjonskapasitet. Kriteriet for endring er miljømessig bærekraft, og indikatoren for dette er i første omgang virkningen av lakselus på villaks og sjøørret. Områdene må derfor være store nok til å innkapsle smitten av lakselus og små nok til at bærekraften ikke varierer for mye innad i områdene.

Siden lusene driver rundt med strømmene i en periode fra den klekker og til den er stor nok til å feste seg på en fisk, er det avgjørende å ta hensyn til hvordan strømmene i fjordene og langs kysten frakter luselarvene. I tillegg er det også tatt hensyn til annen kunnskap om lakselusens biologi.

Bruker vitenskapelig metodikk

Arbeidet med å finne den beste inndelingen av produksjonsområdene er gjort ved naturvitenskapelig metodikk. Ved hjelp av spredningsmodellering er det utviklet en influensmatrise som viser potensiell smittedose av lakselus mellom anlegg. Ved å analysere disse dataene videre har Havforskningsinstituttet kommet fram til forslaget om 11 produksjonsområder.

Arbeidet baserer seg på dagens geografiske struktur i næringen, men et scenario viser at så lenge en tar hensyn til områdestrukturen på kysten ved nye tildelinger vil de 11 produksjonsområdene også fungere med framtidige nye lokaliteter.

Oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Forslaget er utarbeidet etter at Havforskningsinstituttet sammen med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet fikk i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å utarbeide et forslag til inndeling av norsk lakse- og ørretoppdrett i 11-13 produksjonssoner. Dette ble gjort som oppfølging til Meld.St. 16 (2014-2015).

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett