Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg
Utskriftsvennlig versjon

Støttar forslag som kan redusere lusebelastinga

Havforskingsinstituttet støttar forslaget om å auke maksimalt tillate biomasse i akvakultur med laks, aure og regnbogeaure med 5 % mot redusert lusegrense, men åtvarar om at det kan bli vanskeleg å overvake og oppretthalde den låge grensa for lakselus. Derfor bør det vere eit krav at oppdrettarane dokumenterer tiltak mot lus i søknaden.

Ifølgje forslaget som Nærings- og fiskeridepartementet sendte ut på høyring tidlegare i år, kan oppdrettsfisken maksimalt ha 0,1 vaksne holus i snitt og det kan berre brukast to medikamentelle behandlingar gjennom produksjonssyklusen. Data viser at under 9 % av alle lokalitetar har klart å halde lusenivået under 0,1 vaksne holus i perioden 2010–2013.

Dersom det ikkje vert innført tiltak for å redusere mengda lus, blir det etter Havforskingsinstituttet sitt syn vanskeleg å overvake og oppretthalde den nye grensa fleire år på rad. Det bør derfor vere eit vilkår at søkjarar må dokumentere slike tiltak i søknaden.

Kan gi mindre lus

Tidlegare har Havforskingsinstituttet åtvara mot vidare produksjonsauke i oppdrettsnæringa, spesielt på grunn av utfordringar knytt til lakselus. Ein produksjonsauke knytt til redusert lusenivå vil likevel føre til mindre belasting enn ein generell produksjonsauke, og vil også kunne redusere den totale belastinga frå lakselus.

Kan hjelpe mot resistensutvikling

Det er også eit problem at lakselus utviklar resistens mot medikamenta som blir brukt når oppdrettsfisken vert avlusa. Sidan det har vist seg vanskeleg å finne nye effektive medikament mot denne parasitten, er ei utvikling med auka resistens problematisk. I det nye forslaget er det foreslått maksimalt to behandlingar, noko som er positivt sidan det vil gje mindre bruk av medikamenta mot lus.

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett