Hopp til hovedteksten
Lakselus paa fisk
Foto: R. M. Serra Llinares
Utskriftsvennlig versjon

Sjøørret hardt rammet av lakselus

Sjøørret ble hardt rammet av lakselus i sommer, sannsynligvis har mange lokale stammer hatt skadelige nivåer av lus. For laksesmolten har det gått bedre, langs store deler av kysten har mesteparten av smolten sannsynligvis unnsluppet lus. Seint utvandret smolt kan enkelte steder ha fått mer lus.

Årsaken til at sjøørret blir hardere rammet av lakselus enn laks, er at sjøørreten lever langs kysten og i fjordene hele sommeren. Laksen svømmer bare forbi som smolt når den er på vei ut på beitevandring i havet og senere når den som voksen skal tilbake til elven for å gyte.

I juni i år varslet Havforskningsinstituttet ekstraordinært om at det var mye lakselus langs deler av kysten. Infeksjonspresset økte deretter sterkt på en rekke lokaliteter over store geografiske områder utover juni og juli, og skadet sannsynligvis lokale stammer av sjøørret.

Ønsker omlegging til ny overvåkingsmetode

I sommer har forskerne testet ut en ny modell for overvåking av lakselus langs norskekysten. Ved å legge inn opplysninger om antall kjønnsmodne hunnlus, antall oppdrettsfisk og temperatur i modellen, fikk forskerne ut data om hvor mye lus som var forventet å finne i forskjellige områder langs kysten. Resultatene fra modellen ble deretter sammenlignet med resultatene fra feltarbeidet i Ørsta- og Voldafjorden. Dette området ble valgt til sammenligningen siden resultatene fra modellen viste at det var høy risiko for luseskade på vill laksefisk i dette området.

- Resultatene fra modell og feltarbeid stemte overens. Det viser at systemet med varsling av risiko for lakselus gjennom smittemodellen kan fungere. Dersom det er ønskelig fra myndighetene sin side, kan vi starte omlegging til risikobasert overvåking alt i 2015, sier Pål Arne Bjørn som er prosjektleder for den nasjonale overvåkingen av lakselus.

Nasjonal overvåking av lakselus

Havforskningsinstituttet leder det nasjonale overvåkingsprogrammet av lakselus på vill laksefisk. Også NINA og UNI Research Miljø deltar i arbeidet. Feltarbeidet utføres fra april til oktober. Resultatene er presentert i en foreløpig statusrapport, den endelige rapporten er ferdig ved årsskiftet. Da vil også kart over fiskelokaliteter, ferdig analyserte tabeller og figurer med fiske- og parasittdata bli inkludert.

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus