Hopp til hovedteksten
Fjord
Utskriftsvennlig versjon

Positiv til felles ansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Rømt fisk har i flere år vært en av de største miljøutfordringene til norsk oppdrettsnæring. Havforskningsinstituttet er derfor positiv til Nærings- og fiskeridepartementet sitt forslag om at oppdretterne får felles ansvar for å fjerne rømt fisk i elver. Dersom forslaget blir vedtatt, vil ordningen være et viktig virkemiddel for å redusere miljøvirkningen fra rømt oppdrettsfisk.

Selv om det er innført nye tekniske standarder i næringen, og både forvaltning og næring har stort fokus på å hindre rømming, viser Risikovurdering av norsk fiskeoppdrett at det var moderat til høy sannsynlighet for genetisk påvirkning i 21 av 34 undersøkte elver i perioden 2010-2012. Etter Havforskningsinstituttet sitt syn må det settes inn tiltak for å redusere denne påvirkningen.

I følge forslaget fra departementet skal utfisking startes basert på resultatene fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt laks. Det er derfor svært viktig med god kommunikasjon og koordinering mellom dette programmet og de som organiserer utfiskingen. Overvåkingsprogrammet koordineres av Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet, og blir gjennomført i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning, Rådgivende Biologer AS, Uni Research og Veterinærinstituttet,

Overvåkingsprogrammet startet i år, og kvalitetssikret rapport fra 2014-sesongen vil være klar i midten av april 2015. Sannsynligvis vil erfaringene fra årets sesong medføre behov for endringer, disse blir implementert neste år. Etter at data fra 2015-sesongen er levert (april 2016), anbefaler Havforskningsinstituttet at det gjennomføres et møte mellom de som skal organisere utfiskingen og prosjektgruppen i overvåkingsprogrammet. Denne prosjektgruppen har førstehåndskunnskap om situasjonen i de enkelte elvene, og bør derfor brukes som en rådgivende gruppe i arbeidet med å plukke ut elvene der tiltak skal vurderes eller settes i gang.

Frem til våren 2016 anbefaler Havforskningsinstituttet at ordningen med utfisking i elver med mye rømt fisk videreføres. Det kan her være naturlig å prioritere elver hvor overvåkingsprogrammet gjennomfører høstundersøkelser.

Fakta om rømt fisk og genetisk påvirkning

Reproduktiv isolering av oppdrettsfisk er en samlebetegnelse for alle tiltak som kan settes inn for å hindre at oppdrettsfisk sprer genene sine i naturen og har negativ effekt på ville bestander. Hvilke tiltak som er mulig å sette inn, varierer fra art til art. Vi arbeider med steril fisk, populasjoner med kun ett kjønn samt lysstyring med fokus på om vi kan finne metoder som er akseptable ut fra fiskevelferd.

Rømt fisk og genetisk påvirkning

Les høyringssvaret

Utfisking av rømt oppdrettsfisk