Hopp til hovedteksten
Sortering av reker
Foto: Halvor Knutsen
Utskriftsvennlig versjon

Fjordrekene i Skagerrak - trolig ulike bestander

En ny studie som kombinerer genetiske undersøkelser med fiskeristatistikk og toktdata, konkluderer med at rekene i hele Norskerenna utgjør én enkel bestand mens rekene på Fladengrunn nordvest i Nordsjøen og inne i fjordene rundt Skagerrak er delvis isolert fra denne. Med dette reises spørsmålet om det faglig sett er riktig å forvalte kystrekene sammen med rekene i Norskerenna/Skagerrak.

Rekene i Norskerenna/Skagerrak blir i dag behandlet som én enkelt bestand av forvaltningen. Den nye artikkelen støtter i hovedsak denne praksisen, men konkluderer videre med at fjordene rundt Skagerrak trolig har egne bestander av kystreker. DNA-analyser fra tjue geografiske punkter i området har vist at rekene inni fjordene skiller seg både fra hverandre og fra rekene i hovedbestanden ute i havet, da de framviser små, men systematiske og statistisk signifikante genetiske forskjeller. Liknende genetiske forskjeller finner vi mellom hovedbestanden i Norskerenna/Skagerrak og den mer isolerte bestanden på Fladengrunn. Disse genetiske resultatene støttes av demografiske forskjeller i lengdefordelinger og trender i bestandsutvikling og er grunnlaget for konklusjonene i artikkelen.

Reker fra Skagerrak
Foto: Halvor Knutsen


Artikkelen som omtaler dette er nylig akseptert for publikasjon i ICES Journal of Marine Science, og oppsummerer funnene fra et nylig avsluttet INTERREG IVa samarbeid mellom forskere fra Norge, Sverige og Danmark, med ledelse fra Havforskningsinstituttet.

Tråltrekk utenfor Arendal
Foto: Halvor Knutsen


Gruppen av forskere bak den vitenskapelige publikasjonen er fra Havforskningsinstituttet, Universitetet i Oslo (CEES), Gøteborgs Universitet, det danske Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) og Universitetet i Agder. Samarbeidet dem i mellom er et resultat av et norsk-svensk-dansk prosjekt kalt «Bærekraftig rekefiske i Skagerrak» (http://www.skagerrak-reker.eu). Prosjektet har prøvd å finne svar på spørsmålet: Er der en eller flere rekebestander i Skagerrak og Nordsjøen? Kunnskap om rekenes bestandsstruktur er nødvendig for å utvikle et bærekraftig rekefiske i et område som representerer det sørligste ytterpunktet for artens utbredelse i Nordøst-Atlanteren. I dette området kan bestanden være ekstra sårbar for temperaturøkning i havet.
Studien inngår nå som en del av bakgrunnsmaterialet for søknaden om å få et Senter for Fremragende Forskning (SFF), med hovedbase ved Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen. Søknaden sendes om et drøyt år og vil kunne bidra til betydelig økt fokus på kystnær havforskning.

En pre-print av publikasjonen kan sendes ved forespørsel. Se kontaktperson.

Fakta om reke i Nordsjøen og Skagerrak

Latinsk navn: Pandalus borealis
Familie: Pandalidae
Maks lengde: 18 cm
Levetid: Tre år på Fladengrunn, fem-seks år i Norskerenna
Leve- og gyteområde: Nord-Atlanteren
Gytetidspunkt: Oktober/november i Skagerrak/Norskerenna
Føde: Plankton, små bunndyr, døde plante- og dyrerester
Særtrekk: Reken starter livet som hann og skifter kjønn til hunn etter å ha gytt som hann i én til to sesonger

Reke i Nordsjøen og Skagerrak