Hopp til hovedteksten
3makrell.jpg
Fangst av middels stor makrell med innslag av sommergytende sild.
Foto: Leif Nøttestad
Utskriftsvennlig versjon

ICES oppdaterer makrellråd for 2014

ICES har nå kommet med nytt oppdatert makrellråd for 2014. Rådet er gitt med bakgrunn i resultatene fra av den internasjonale benchmark-evalueringen som ble gjort i februar 2014 i København.

Rådet som kommer nå gir et betydelig mer positivt bilde av status for makrellbestanden. Det skyldes blant annet at resultatene fra mengdemåling av makrellbestanden fra det internasjonale tråltoktet (swept area), utviklet ved Havforskningsinstituttet og gjennomført siden 2007, ble godkjent under benchmark møtet. Resultatene fra dette pelagiske tråltoktet i Norskehavet og tilstøtende hav- og kystområder fører samlet til en betydelig økning i gytebestandsstørrelsen estimert fra den nye bestandsberegningsmodellen SAM (State-space Assessment Model).

Den historiske gytebestandsutviklingen er også blitt kraftig endret, primært på grunn av at merke-gjenfangst-metoden, som også er utviklet ved Havforskningsinstituttet, ble godkjent som ny tidsserie fra 1980. Den brukes nå til å korrigere fangststatistikken tilbake i tid.

ICES har oppdatert makrellrådet som ble gitt i oktober 2013 og gir nå råd med bakgrunn i forvaltningsplanen Norge, Færøyene og EU er enige om. Fangstene i 2014 skal da være mellom 927 000 tonn og 1.011 millioner tonn. ICES anbefaler at forvaltningsplanen skal gjennomgås og revideres for å reflektere den nye tilstanden til bestanden og de reviderte føre-var referansepunktene.

Dersom ICES legger til grunn rådgivning basert på langtidsutbytte (FMSY) som tilsvarer FMSY=0.25 gir dette en fangst på 1.174 millioner tonn makrell i 2014, tilsvarende en gytebestand på 4.628 million tonn.

Kyststatene Norge, Færøyene og EU har allerede avtalt en totalkvote på om lag 1.24 millioner tonn for 2014. Island har erklært en kvote på om lag 146 000 tonn og Grønland en kvote på 100 000 tonn. I tillegg kommer Russland som enda ikke har satt noen egen kvote for 2014. De totale internasjonale makrellfangstene kan således komme opp i om lag 1.4 millioner tonn i 2014.

Fakta om makrell

Latinsk navn: Scomber scombrus
Andre navn: Pir (ung makrell)
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai–juli), vest av Irland og De britiske øyer (mars–juli), i Norskehavet (mai–juli), og i spanske og portugisiske farvann (januar–mai)
Oppvekstområde: Nordsjøen, vest av De britiske øyer og Portugal. Norskekysten har blitt et viktig oppvekstområde for makrellen i 2016 og 2017
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg, vanligvis < 1 kg 
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: Dyreplankton, krill, amfipoder, fiskelarver og småfisk

Makrell