Hopp til hovedteksten
Sjø og bølger
Utskriftsvennlig versjon

Få funn av sykdomsfremkallende virus på vill laksefisk

Atlantisk laks, sjøørret og noe rømt oppdrettslaks fanget i sjø ble testet for SAV og viruset som forårsaker hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (PRV). Verken SAV eller PRV ble påvist i sjøørreten som var fanget i flere områder langs kysten. Dette er i samsvar med tidligere undersøkelser, og kan tyde på at screening av sjøørret for disse virusene er lite egnet som indikator på smittepress fra fiskeoppdrett. Ørreten er muligens mer motstandsdyktig mot disse sykdommene enn laks.

SAV ble heller ikke påvist hos villaks eller rømt oppdrettslaks, men PRV ble påvist hos 16 % av sjølaksen fra de tre nordligste fylkene. 85 % av den rømte oppdrettslaksen var infisert med PRV, mens i gjennomsnitt 8 % av villaksen var infisert. Andelen PRV-infisert villaks var høyere i Nordland (21 %) enn i Troms (9 %) og Finnmark (6 %). Dette kan ha sammenheng med den høye oppdrettsintensiteten og det store antall utbrudd av hjerte- og skjelettmuskelbetennelse i Nordland. Ytterligere arbeid må gjøres for å sammenligne virus-genotyper og utbrudd på en finere skala enn fylke.

Tilbakevandrende stamfisk fanget i ferskvann, hovedsakelig laks men også noe sjøørret og røye, ble testet for de sykdomsfremkallende organismene som forårsaker pankreassykdom (SAV), infeksiøs lakseanemi (ILAV), infeksiøs pankreasnekrose (IPNV), bakteriell nyresyke (Renibacterium salmoninarum) og furunkulose (Aeromonas salmonicida). Ikke all fisk gjennomgikk alle testene. Bare én fisk var positiv for IPNV, resten av testene var negative.

Få eller ingen funn av SAV og IPNV i villaks, samtidig som disse virusene er vanlige funn i oppdrettslaks, kan ha flere årsaker. Det kan hende at villfisken ikke blir utsatt for et høyt smittepress, men det er også mulig at det er vanskeligere å fange smittet villfisk fordi fisken er svekket og overlever i liten grad. Det er nylig publisert resultater som viser at PRV smitter mellom oppdrettsfisk og villfisk, men konsekvensen av denne smitteoverføringen er ikke klarlagt. Det er viktig å fortsette med denne årlige overvåkingen, da miljø, oppdrett og sykdomsstatus endrer seg over tid.

Overvåkingsprogram for sykdom på vill laksefisk

Mattilsynet startet et overvåkingsprogram for sykdom på vill laksefisk i 2012. Formålet med overvåkingen er å finne ut om smittsom sykdom på oppdrettsfisk fører til smitte på villfisk. Havforskningsinstituttet har ansvaret for overvåkingen på villfisk i sjøvann og Veterinærinstituttet i ferskvann.