Hopp til hovedteksten
Prisdryss
De aller fleste av prisvinnerne
Utskriftsvennlig versjon

Prisdryss på Havforskningsdagene

I starten av januar samles Havforskningens ansatte til den årlige instituttsamlingen i Bergen. På første dag var det klart for utdeling av fem priser; for beste vitenskapelige publikasjon, formidlingsinnsats, rådgivning, HMS-arbeid og beste ukens orientering.

Publikasjonsprisen 2012

Rømt oppdrettslaks påvirker villaksens genetiske sammensetning og den geografiske bestandsstrukturen. Samtidig er det ikke en direkte sammenheng mellom hvor mye rømt oppdrettslaks det er i en elv og hvor stor den genetiske påvirkningen på villaksen blir. Dette kommer fram i en omfattende studie av over 3000 laks som er samlet inn fra 21 bestander i Norge i perioden 1970-2010. Tittel på den vitenskaplige artikkelen er: "Three Decades of Farmed Escapees in the Wild: A Spatio-Temporal Analysis of Atlantic Salmon Population Genetic Structure throughout Norway." Forfatterne er Kevin A. Glover, María Quintela, Vidar Wennevik, François Besnier, Anne G. E. Sørvik og Øystein Skaala.

Publikasjonsprisen 1

Kven A. Glover mottok prisen for beste vitenskapelige publikasjon. Han er førsteforfatter av artikkelen "Three Decades of Farmed Escapees in the Wild: A Spatio-Temporal Analysis of Atlantic Salmon Population Genetic Structure throughout Norway".

Foto: Espern Bierud

”Et imponerende datagrunnlag som strekker seg over flere tiår gir forfatterne grunnlag for å trekke svært sikre konklusjoner. Her har forskerne på en fremragende måte plukket ut unikt datamateriale samlet inn av instituttet og andre over en periode på 40 år og tatt i bruk ypperste analysemetode innen genetiske strukturer på populasjonsnivå. Dette gjør forfatterne i stand til å svare på spørsmål på et globalt nivå. Til slutt kobler denne publikasjonen sammen områder som er viktige for Havforskningsinstituttet; kvalitetsforskning og et område som er svært relevant for forvaltningsstrategier for vill og oppdrettet atlantisk laks. En verdig vinner av publikasjonsprisen til Havforskningsinstituttet”, heter det i den eksterne juryens begrunnelse, som her er oversatt fra engelsk. 

Her er de andre prisvinnerne, med saksing fra juryenes begrunnelser:

Formidlingsprisen

Alf Ring Kleiven og Anne Helene Tandberg delte formidlingsprisen. Her gratuleres de av administrerende direktør Tore Nepstad (med blomster) og kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft (til høyre).

Foto: Espen Bierud
 

Formidlingsprisen 2013

Årets formidlingspris deles mellom to unge forskere:

Alf Ring Kleiven ved Forskningsstasjonen Flødevigen ved Arendal får prisen etter flere års innsats for å spre kunnskap om sitt fagfelt i lokale, regionale og nasjonale medier. Han gir av seg selv i møte med media, og oppnår gode resultater. Lista over oppslag i presse og etermedier der prisvinneren har deltatt, er imponerende, og vitner om vilje til å sette faglige spørsmål – de aller fleste handler om fritidsfiske og hummer - på dagsorden for et bredt publikum.

Anne Helene Tandberg, som nå er stasjonert på Svalbard, får prisen for å ha gått nye veier i formidlingsarbeidet. Hennes fagfelt er tanglopper. Hun har formidlet med stort engasjement og gjennom utradisjonelle kanaler. Resultater fra forskningsarbeidet hennes har vært vist i en utstilling på Polarmuseet i Tromsø. Der har hun også drevet direkte formidling til store og små, blant annet ved å ta med seg mikroskopet og la besøkende få et innblikk i forskningsarbeidet. Dette viser stor kreativitet og bredde i formidlingsarbeidet.

Rådgivningsprisen

Rådgivningsprisen gikk til Pål Arne Bjørn. Han var ikke til stede, men Bjørn Olav Kvamme tok imot prisen på hans vegne, utdelt av forskningsdirektør Harald Loeng (til høyre).

Foto: Espen Bierud

Rådgivingsprisen 2013

Pål Arne Bjørn, som får rådgivningsprisen for 2013, har klart å kombinere fortsatt aktivt forskningsarbeid i felt og laboratorium med stadig økende andel forvaltningsrådgivning. Han har ledet et energisk team som stått på både i felt og bidratt med en rekke rapporter til forvaltningen som har vært svært viktig.

Arbeidet har satt Havforskningsinstituttet i en sentral posisjon i forhold til forvaltning og næring i et svært viktig område der vi tidligere var lite synlig. Lakselus er for tiden det største miljøproblemet i norsk fiskeoppdrett, og prisvinneren leder Havforskningsinstituttets arbeid med å studere effekter av lakselus på vill laksefisk, og har levert en rekke rapporter til Mattilsynet, Miljødirektoratet og departementet om dette. Han er også en sentral bidragsyter i Havforskningsinstituttets årvisse risikovurdering av norsk fiskeoppdrett.

HMS-arbeid

Mari Sætersdal og Einar Strønen delte HMS-prisen som ble delt ut av Øystein Brun (til høyre)

Foto: Espen Bierud

HMS-prisen  2013

Denne prisen deles mellom to personer:

Einar Strønen får prisen for å ha bidratt til HMS-arbeidet på instituttet, og Rederiavdelingen er på et meget tilfredsstillende nivå. Han har hatt ansvar for innføring av tre internasjonale regelverk som er innført i løpet av de siste ti årene. Han har også hatt det løpende ansvaret for opplæring, revisjon og kontroller om bord i fartøyene. Dette har han gjort med stor flid og interesse, og det har resultert i svært høy bevissthet, motivasjon og kunnskapsnivå blant både mannskap på fartøyene, og blant toktdeltagere.

Mari Sætersdal får prisen for i en årrekke å ha vært aktiv bidragsyter på alle arenaer på instituttet hvor HMS-arbeid gjøres. Hun er levende opptatt av folks ve og vel, og arbeider for at alle på Havforskningsinstituttet skal oppleve å ha en trygg og god arbeidsplass i et godt og velfungerende arbeidsmiljø. Håndteringen av fukt- og sopp-problemene, nye sykefraværsrutiner, opplæring i konflikthåndtering, medarbeiderundersøkelse, opplæring av toktledere og verneombud til sjøs, generell HMS-opplæring av ledere, verneombud og tillitsvalgte for å nevne noe, samt arbeidet med å risikovurdere og gjennomføre helsesjekk av ansatte som har vært eksponert for kjemikalier, er blant områdene der hun har engasjert segi  med handlekraft og pågangsmot.

Ukens orientering

Leif Nøttestad vant prisen for beste ukens orientering, som er Havforskningens interne foredragsserie, for sin orientering om makrellstørje.

Foto: Espen Bierud

Ukens orientering 2013

Prisen for beste Ukens orientering 2013 går til Leif Nøttestad for foredraget "Makrellstørja, selveste kongen på haugen av fiskeartene på kloden, er nå tilbake i norske farvann!".

Etter hver orientering sender kollokvieutvalget ut et spørreskjema til et tilfeldig utvalg tilhørere. Disse vurderer foredraget ut fra faglig styrke, popularisering etc.  Leifs evne til å formidle energisk og begeistre, i tillegg til foredragets faglige relevans, var de momentene som gjorde at kollokvieutvalget enstemmig falt ned på ham som vinner.

Vi gratulerer!